نویسنده = ���� ���� �������� ���������� ����������