کلیدواژه‌ها = جذب سطحی
جذب سطحی بور به‌وسیله‌ی کانی بیوتیت: اثر pH، قدرت یونی و ماهیت محلول زمینه

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 161-173

محسن حمید پور؛ فریده زارع پور رفسنجانی


بررسی سرعت جذب آمونیوم در سری های مختلف خاک های استان گلستان

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 287-304

صفیه چرکزی؛ اسماعیل دردی پور؛ مجتبی بارانی مطلق؛ سعید نصراله نژاد