بررسی ویژگی های متأثر از تغییر کاربری شالیزار به کیوی کاری در برخی خاک های شهرستان تنکابن، شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigating the soil properties affected by land use change of paddy rice to kiwi plantation in some soils of Tonekabon County, Northern Iran