ارزیابی کمی پیامدهای تغییر کاربری زمین بر کیفیت خاک های جنوب مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Quantitative evaluating the effects of land use conversion on soil quality of southern Mashhad area