پتانسیل معدنی شدن کربن خاک و ،CO روند تولید 2 ماده خشک سورگوم تحت منابع مختلف نیتروژن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

CO2 production trend, carbon mineralization potential and sorghum dry matter under different nitrogen sources