جداسازی و شناسایی ایزوله های Azotobacter و اندازه گیری فاکتورهای تحریک کنندگی رشد آن ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Isolation and identification of Azotobacter spp and evaluation of their plant growth promoting properties