تأثیر سه نوع کود آلی بر ویژگی‌های رشد و کارایی مصرف آب ذرت در سطوح مختلف فشردگی خاک

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشگاه تبریز

چکیده

فشردگی خاک‌ یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های رشد گیاهان زراعی است. استفاده از مواد ‌آلی به‌عنوان کود در خاک‌های کشاورزی هم می‌تواند باعث کاهش تأثیر فشردگی خاک شده و هم تا حدی مواد غذایی مورد نیاز گیاهان را تأمین می‌کند. در این راستا، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اول منبع و مقدار کود آلی شامل (شاهد، کود دامی، کمپوست لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری) و هر کود آلی در سه سطح صفر، 15 و 30 گرم در کیلوگرم خاک و فاکتور دوم فشردگی خاک در دو سطح 2/1 و 7/1 گرم بر سانتی‌متر مکعب بود. نتایج نشان داد که با افزودن هر سه نوع کود آلی در هر دو سطح فشردگی، وزن خشک، قطر ساقه، ارتفاع، طول و عرض برگ، شاخص کلروفیل برگ‌ و کارایی مصرف آب گیاه ذرت افزایش یافت و بیشترین مقدار ویژگی‌های مذکور با مصرف 30 گرم از کودهای آلی در کیلوگرم خاک حاصل شد. فشرده شدن خاک باعث کاهش رشد گیاه و ویژگی‌های مذکور به‌جز تعداد برگ در بوته شد. مصرف کودهای آلی و افزایش مقدار مصرف آنها سبب کاهش اثرهای منفی فشردگی خاک بر ویژگی‌های رشد ذرت شد به‌طوری‌ که در سطح فشردگی 7/1 گرم بر سانتی‌متر مکعب رشد گیاه ذرت در سطح 30 گرم کود آلی بهتر از سطح 15 گرم بود. برای افزایش رشد ذرت علوفه‌ای و افزایش کارایی مصرف آب، مصرف 30 گرم لجن فاضلاب یا کود دامی یا کمپوست زباله شهری بر کیلوگرم خاک می‌تواند در شرایط مشابه توصیه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of three types of organic fertilizers on the growth characteristics and water use efficiency of corn at different levels of soil compaction

چکیده [English]

Soil compaction is one of the most prevailed limitations for crop growth. The use of organic matters as fertilizer on agricultural soils can reduce the effects of soil compaction and provide the nutrients for the plants. So, a factorial experiment was carried out in a randomized complete blocks design with three replications. The first factor was the source and amount of organic fertilizer (farmyard manure, sewage sludge compost and municipal solid waste compost and each of organic fertilizers at three levels of 0, 15, 30 g/kg soil) and the second factor was two levels of soil compaction (1.2 and 1.7 g/cm3). Results showed that application of all three types of organic fertilizers at both levels of compaction caused an increase in plant dry matter, leaf length and width, stem diameter, leaf chlorophyll index, RWC and WUE, and the maximum of these characteristics was obtained by application of 30 g organic fertilizers. Soil compaction caused a decrease in plant growth and above mentioned characteristics except number of leaves per plant. Application of organic fertilizers and increasing their levels reduced negative effects of soil compaction on corn growth characteristics and WUE; so that at the soil compaction level of 1.7 g/cm3, the corn growth in the 30 g of each fertilizer was greater than the 15 g of them. In order to increasing WUE and corn growth, application of 30 g of farmyard manure or sewage sludge compost or municipal solid waste compost per kg soil can be recommended at similar conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corn
  • Manure
  • Municipal solid waste compost
  • Sewage sludge
  • Soil compaction