تاثیر پسماند کمپوست قارچ بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر پرمصرف در کاهو رقم"سیاهو"(Lactuca sativa L.)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

امروزه به منظور نیل به تولید پایدار، استفاده از اصلاح کننده‌های آلی نظیر کمپوست قارچ بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش گلخانه‌ای، تاثیر مصرف پسماند کمپوست قارچ خوراکی بر خصوصیات رشد رویشی و غلظت عناصر غذایی پرمصرف (N, P, K, Ca) در کاهو رقم"سیاهو" در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار مطالعه شد. تیمار‌های آزمایشی شامل نسبت‌های حجمی صفر ، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد از پسماند کمپوست قارچ به صورت شسته شده و شسته نشده در یک خاک لوم‌ شنی بود. س از طی دوره رشد، برداشت انجام و خصوصیات رشدی نظیر ارتفاع بوته، تعداد و سطح برگ، کلروفیل برگ، هدایت روزنه‌ای، وزن تر و خشک بوته و غلظت عناصر غذایی پرمصرف در برگ اندازه‌گیری شد. مقایسات اورتوگونال نشان داد که کمپوست قارچ شسته شده نسبت به شسته نشده تاثیر معنی‌دار بر خصوصیات رشدی داشت (p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of spent mushroom compost application on growth parameters and macroelement uptake in lettuce (lactuca sativa L.cv Syaho)

نویسندگان [English]

  • Esmaiel Goli Kalanpa
  • Naser Amani
  • Behrooz Esmaielpour
University of Mohaghagh Ardabili
چکیده [English]

Application of organic amendments such as spent mushroom compost has received significant attention due to achieve sustainable production and healthy yield. This is very important in soil organic matter deficient soils. In this research, the effect of spent mushroom compost on growth indices and macroelements (N, P, K and Ca) uptake in lettuce (lactuca sativa L. cv Syaho) was studied based on completely randomized experiment with five replication in greenhouse condition. Experimental treatments were 0 (control), 10, 20, 30,40 and 50% of washed and unwashed spent mushroom compost (SMC) in a sandy loam soil. Some physicochemical properties and bioavailable concentration of macroelements were measured. After growing period, plant was harvested and growth indices like plant height, leaf number and surface, chlorophyll content and stomatal conductance of leaves, dry and wet weight and macro element concentration in lettuce were measured. Orthogonal comparison showed that washed spent mushroom compost in comparison to unwashed one had significant effect on measured parameters (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth parameters
  • lettuce
  • Macro elements
  • Organic farming
  • Spent mushroom compost (SMC)