اثر باکتری Rhizobium leguminosarum b.v. phaseoli بر رشد، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و جذب عناصر غذایی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 مؤسسه تحقیقات خاک و آب کرج

چکیده

این پژوهش به بررسی توان باکتری Rhizobium leguminosarum b.v. phaseoli در بهبود رشد وضعیت تغذیه‌ای گیاه لوبیا (رقم اختر) در سه سطح شوری 0S، 1S و 2S (به ترتیب صفر، 35 و 70 میلی‌مولار کلرید‌سدیم یا صفر، 3 و 6 دسی‌زیمنس بر متر) می‌پردازد. آزمایش گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل در پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و با استفاده از بستر کشت مخلوط شن و پرلیت (v/v 2:1) انجام شد. نتایج نشان داد که تنش شوری صرف‌نظر از تیمار میکروبی و سطح تنش، رشد لوبیا را کاهش داد. گیاهان تلقیح یافته با ریزوبیوم، وزن خشک شاخساره و ریشه بیشتری را در تمام سطوح شوری نسبت به گیاهان فاقد تلقیح دارا بودند. تنش شوری، به ویژه در گیاهان فاقد تلقیح ریزوبیوم، فعالیت آنزیم کاتالاز و غلظت پتاسیم و نیتروژن شاخساره را کاهش و فعالیت آنزیم پراکسیداز و غلظت سدیم شاخساره را افزایش داد. در سطوح شوری 1S و 2S فعالیت آنزیم کاتالاز گیاهان تلقیح یافته با ریزوبیوم به ترتیب 196 و 259 درصد و فعالیت آنزیم پراکسیداز به ترتیب 73 و 7 درصد نسبت به گیاهان فاقد تلقیح افزایش یافت. تلقیح ریزوبیوم در سطوح شوری 1S و 2S موجب افزایش غلظت پتاسیم شاخساره به ترتیب 84 و 10 درصد و کاهش غلظت سدیم به ترتیب 50 و 70 درصد شد. همچنین، گیاهان تلقیح شده با ریزوبیوم در سطوح شوری 0S و 2S از نیتروژن بیشتری نسبت به گیاهان فاقد تلقیح برخوردار بودند. غلظت فسفر شاخساره گیاهان تلقیح یافته با ریزوبیوم نسبت به گیاهان فاقد تلقیح 55 درصد افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Rhizobium leguminosarum b.v. phaseoli bacteria on growth, activity of antioxidant enzymes and nutrient uptake of common bean (Phaseolus vulgaris) under salinity stress

نویسندگان [English]

  • mozhgan sepehri 1
  • vahid alah jahandideh mahjen abadi 2
  • hadi asadi rahmani 3
  • ali sadeghi hosni 2
1 ASS. Dept. of Soil Sci, College of Agric, Isf. Univ. Technol
2 M.Sc. Graduate Dept. of Soil Sci, College of Agric, Isf. Univ. Technol
3 Soil and Water Research Institute, Karaj
چکیده [English]

This research investigate the potential of Rhizobium leguminosarum b.v .phaseoli to improve growth and nutritional status of common bean (Akhtar cultivar) at three levels of salinity of S0, S1 and S2 (0, 35 and 70 mM sodium chloride, or 0, 3 and 6 ds/m, respectively). The greenhouse experiment was conducted as a factorial design in randomized completely with three replications by using the sterile sand-perlite (2:1 v/v) as a culture substrate. The results showed that salinity decreased plant growth, regardless of microbial treatment and stress level. The inoculated plants with rhizobium had greater shoot and root biomass than the non-inoculated plants at all salinity levels. Salinity stress decreased enzyme activity catalase and potassium and nitrogen concentrations of shoot and increased enzyme activity peroxidase sodium concentration of shoot, particularly in non-inoculated plants with rhizobium. At salinity levels of S1 and S2, enzyme activity catalase of inoculated plants with rhizobium about 196% and 259% and enzyme activity peroxidase about 93%, 73% and 7% was increased than the non-inoculated plants, respectively. Inoculation of rhizobium at salinity levels of S1 and S2, resulted in increasing of potassium concentration about 84% and 10% and decreasing of sodium concentration about 50% and 70%, respectively. Also, the inoculated plants with rhizobium had higher nitrogen concentrations at S0 and S2 in compare to the non-inoculated. Shoot phosphorous concentration of inoculated plants with rhizobium was higher about 55% than the non-inoculated plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant enzymes
  • Rhizobium
  • Salinity
  • Nutrients
  • Bean