واکنش عملکرد و کیفیت دانه سویا رقم DPX به منابع مختلف کودهای زیستی (PGPR)، ورمی کمپوست و سطوح مختلف کودهای شیمیایی در حضور هیدروژل ابرجاذب

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

به منظور بررسی اثر ترکیبات مختلفی از مقادیر متفاوت کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک در حضور مواد جاذب رطوبت ببه منظور بررسی اثر ترکیبات مختلفی از مقادیر متفاوت کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک در حضور مواد جاذب رطوبت بر برخی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکرد سویا تحت شرایط آب و هوایی منطقه گرگان، پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش مصرف یا عدم مصرف 50 کیلوگرم در هکتار هیدروژل ابرجاذب آکوازورب و 10 ترکیب متفاوت از مقادیر مختلف کود شیمیایی، ورمی‌کمپوست و فسفر بارور 2، تیمارهای آزمایشی را تشکیل دادند. تیمارها شامل شاهد بدون اعمال هیچ گونه کود (Control)، 100 درصد کود شیمیایی (B1)، 50 درصد کود شیمیایی و تلقیح کود زیستی (B2)، 50 درصد کود شیمیایی و 6 تن ورمی‌کمپوست (B3) ، 50 درصد کود شیمیایی و 12 تن ورمی‌کمپوست (B4)، تلقیح کود زیستی و 6 تن ورمی‌کمپوست (B5)، تلقیح کود زیستی و 12 تن ورمی‌کمپوست(B6) ، 6 تن ورمی‌کمپوست(B7) ، 12 تن ورمی‌کمپوست (B8) و تلقیح کود زیستی (B9) بودند. نتایج نشان داد که که ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮدﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ 50 درﺻﺪی ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ به همراه هیدروژل ابرجاذب (B2)، بیشترین میزان عملکرد به مقدار 4100 کیلوگرم بر هکتار و تیمار شاهد کمترین عملکرد را داشته باشد. همین طور در بسیاری از صفات اجزای عملکرد، تیمارهای B5 و B6 بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده‌‌اند که نشان دهنده تأثیر مثبت تلفیق کودهای زیستی و ورمی کمپوست بر آنها بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The response of yield and quality of soybean (cv DPX) to different sources of biological fertilizers (PGPR), vermicompost and different levels of chemical fertilizers in the presence of super absorbent

نویسندگان [English]

  • zahra arabi 1
  • ali ahmadi 1
چکیده [English]

In order to investigation the effects of different combination and amount of chemical, biological and organic manure in present of water absorbent materials on some phenological, morphological and yield of soybean, a field study was carried out Gorgan region climate conditions in a factorial experiment based on randomized complete block design with three replications. In this experiment two level of super absorbent polymer namely Aquazorb such as control and 50 kg/ha and 10 different combination and amount of chemical, vermicompost and prolific phosphorus 2 were applied. Treatments without applying any fertilizer (Control), 100 percent chemical fertilizers (B1), 50 percent of chemical fertilizers and bio- fertilizers inoculation (B2), 50 percent and 6 tons of vermicompost (B3), 50 percent of fertilizer and 12 tons of vermicompost (B4), inoculated with bio-fertilizer and 6 tons of vermicompost (B5), inoculated with bio-fertilizer and 12 tons of vermicompost (B6), 6 tons of vermicompost (B7), 12 tons of vermicompost (B8) and inoculated with bio-fertilizer (B9), respectively. The results indicate that inoculation with bio-fertilizers and 50% chemical fertilizers (NPK) recommended in the presence of superabsorbent polymers (B2), had the highest yield (4100 kg/ha) and the control treatment had the lowest performance. Similarly, in many traits of yield components, B5 and B6 treatments had the largest amount of data that demonstrate the positive impact of the integration of bio-fertilizers and vermicompost on them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "souper absorbent"
  • "soybean"
  • "PGPR"
  • "vermicompost"