تأثیر تلقیح جدایه‌های سینوریزوبیوم ملیلوتی بر رشد و جذب عناصر غذایی کنجد

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

به ‌منظور بررسی اثر برخی جدایه‌های سینوریزوبیوم ملیلوتی بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی کنجد، آزمایشی در شرایط گلخانه انجام شد. ابتدا جدایه‌ها از نظر تولید IAA، سیدروفور و توانایی انحلال فسفات‌های معدنی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد تمامی جدایه‌ها قادر به تولید IAA با مقادیر متفاوت بودند. بیش‌ترین مقدار تولید IAA مربوط به جدایه‌ی SR24 با مقدار 5/59 میکروگرم در میلی‌لیتر بود. نتایج مربوط به انحلال فسفر معدنی حاکی از توانایی تمام جدایه‌ها در حل تری‌کلسیم ‌فسفات در محیط اسپربر بود به‌طوری‌که بیش‌ترین توانایی حل فسفر مربوط به جدایه‌ SR18 با مقدار 139 میکروگرم بر میلی‌لیتر به‌دست آمد. هم‌چنین جدایه‌های SR32 و SR3 بالاترین توان تولید سیدروفور را داشتند. بر مبنای نتایج حاصل، پنج جدایه برتر از حیث تولید IAA، سیدروفور و توانایی انحلال فسفات‌های معدنی کم‌محلول انتخاب و در آزمون گلخانه‌ای در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار باکتری و یک تیمار بدون باکتری به عنوان شاهد و در 4 تکرار مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که جدایه‌های مورد آزمایش وزن خشک اندام هوایی کنجد را نسبت به شاهد افزایش دادند. به طوری که این افزایش در مورد جدایه-های SR18، SR3 و SR16 معنی‌دار بود. همچنین اکثر جدایه‌های مورد آزمایش جذب عناصر غذایی اندام هوایی کنجد را افزایش دادند. لیکن تنها کاربرد جدایه SR18 باعث افزایش معنی‌دار جذب عناصر غذایی شامل فسفر، روی، مس و آهن اندام هوایی نسبت به شاهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Synorhizobium meliloti inoculation on nutrient uptake and growth of Sesame

نویسندگان [English]

  • Narges Khodabakhshi
  • Payman Abbaszadeh Dahaji
  • Ahmad Tajabadipour
چکیده [English]

In order to study the effect of Synorhizobium meliloti on growth and nutrients uptake of sesame, a greenhouse test was carried out. The first isolates investigated in IAA and siderophore producing and their ability in solubilizing inorganic phosphates. The results showed that all of isolates were able to produce auxin with different among. The maximum amount of IAA production was 59.5 g ml-1 that was related to SR24 isolate. All isolates could solubilize tricalcium phosphate (Ca3(PO4)2) in Sperber medium, and SR18 with 139 µg ml-1 had the highest ability to solubilize tricalcium phosphate. Also SR3 and SR32 isolates produced the highest amont of siderophore. According to the results, five isolates that were better in IAA and siderophore producing and solubilizing inorganic phosphates were selected and used in a greenhouse test. This experiment was conducted base on completely randomized design with five treatment including four isolates of Synorhizobium meliloti and one treatment without bacteria as control and four replications. The results indicated that inoculation of isolates enhanced Sesame shoot dry weight compared to control and this increasing was significant for SR18, SR16 and SR3. Application of most isolates also increased measured nutrients uptake in Sesame shoot. However only isolate SR18 significantly increased the nutrients uptake including P, Zn, Cu and Fe compared to control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auxin
  • siderophore
  • growth indexes
  • Plant growth promoting rhizobacteria