بررسی اثر قارچ تریکودرما هارزیانوم بر کنترل فرسایش بادی خاک شنی دشت آزادگان در شرایط آزمایشگاهی و تونل باد

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه شهید چمران اهواز

2 هیات علمی/دانشگاه شهید چمران اهواز

3 هیات علمی/ دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

باد یک نیروی فرساینده مهم در بیابان‌هایی است که پوشش گیاه آنها برای حفاظت سطح خاک کم است. فرسایش و ایجاد رسوب زمانی اتفاق می‌افتد که قدرت باد بیشتر از سرعت آستانه اصطکاک باشد. خاک‌های دارای پوسته‌های فیزیکی و بیولوژیکی معمولاً در برابر فرسایش بادی مقاوم‌تر هستند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر قارچ تریکودرما هارزیانوم بر کنترل فرسایش بادی در یک خاک شنی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملأ تصادفی با دو سطح تلقیح ( با تلقیح تریکودرما هارزیانوم و بدون تلقیح)، دو تیمار رطوبتی( 80 درصد گنجایش زراعی و خشک) و سه تیمار زمانی ( 15، 30 و 45 روز) انجام شد. بعد از سپری شدن زمان‌های فوق مقاومت در برابر فروروی، کربن زیتوده میکروبی، تنفس، و برخی خصوصیات فیزیکی خاک اندازه گیری شد. نتایج نشان داد با افزایش زمان، مقاومت در برابر فروروی خاک به صورت معنی‌داری در تیمار 45 روزه دارای قارچ و در سطح رطوبت 80 درصد ظرفیت زراعی از 85/2 در نمونه 15 روزه به 5/4 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و وزن مخصوص ظاهری خاک از 49/1 به 55/1 گرم بر سانتیمتر مکعب افزایش یافت. هدایت الکتریکی، تنفس و کربن زیتوده میکروبی خاک نیز با زمان دارای روند افزایشی بود. در حالیکه واکنش خاک با رشد و گسترش قارچ و ترشح مواد اسیدی به خاک کاهش نشان داد. نمونه‌های با بالاترین مقدار مقاومت در برابر فروروی (نمونه 45 روزه با رطوبت 80 درصد ظرفیت زراعی) بعد از قرار گرفتن در تونل باد با سرعت 12 متر‌بر‌ثانیه دچار فرسایش نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consideration the effect of Thrichoderma harzianum on windy erosion control of Azadegan plain sandy soil at laboratory and wind tunnel

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Arzaghi 1
  • Ahmad Farrokhian Firouzi 3
چکیده [English]

Wind is an important erosive force in deserts, where limited cover of vascular plant material offers little soil-surface protection. Erosion and sediment from soil surfaces occurs when wind forces exceed soil threshold friction velocities. Soils with physical or biological crusts usually resist wind erosion. This study was conducted by the aim of investigation the effect of Trichoderma harzianum on windy erosion control of a sandy soil as factorial in a completely randomized design under two inoculation treatments (inoculated with Trichoderma harzianum and not inoculated), two water treatments (80% FC and dry) and three times treatments (15, 30 and 45 days). After passing each time treatment, penetration resistance, microbial biomass carbon, respiration and some physical properties of soil was measured. The results showed that by increasing the period of experiment from 15 to 45 days under 80 % FC moisture, penetration resistance from 2.85 to 4.5 kg/cm2, bulk density from 1.49 to 1.55gr/cm3 increased significantly. Electrical conductivity, soil respiration and microbial biomass carbon of soil demonstrated increasingly trend. Whereas soil pH decreased by the result of increasing of fungus growth and also its acidic metabolites exudates. The samples with highest penetration resistance (45 days treatments under 80 % FC level) were placed in wind tunnel and showed no erosion at speed of 12 meters per second.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Windy erosion
  • Biological conservation
  • Penetration resistance
  • Soil physical properties