بررسی تأثیر آتش سوزی بر پایداری خاکدانه ها، عوارض قابل مشاهده سطحی و پوشش گیاهی در مقیاس های مختلف در جنگل های سواحل جنوب غربی دریای مازندران

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی گروه خاکشناسی دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

3 استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

4 استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

چکیده

سابقه و هدف: تخریب اراضی جنگلی در اثر آتش سوزی یکی از بزرگترین مشکلات زیست محیطی شمال کشور است که به طور معنی داری پوشش گیاهی و عوارض قابل مشاهده سطح خاک را تغییر داده و بنابراین بر میزان پایداری خاکدانه ها در برابر نیروهای فرساینده تأثیرگذار می باشد. با داشتن اطلاعات کامل از میزان پایداری خاکدانه ها در مقیاس خرد و نوع عوارض مرتبط با فرسایش خاک در مقیاس های کرت و حوضه آبخیز بهتر می توان در مورد خطر فرسایش در منطقه قضاوت کرد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آتش سوزی بر پایداری خاکدانه ها، عوارض قابل مشاهده سطحی و ویژگی های پوشش گیاهی در مقیاس های خرد، کرت و حوضه آبخیز در بخش هایی از اراضی جنگلی واقع در شمال غرب استان گیلان انجام گرفت.
مواد و روش ها: در قطعاتی در داخل محدوده 15 ناحیه آسیب دیده در اثر آتش سوزی و 15 منطقه نسوخته مجاور آنها، در پنج واحد ژئومورفولوژی مختلف، شاخص های پایداری خاکدانه ها در مقیاس خرد و اشکال میکروتوپوگرافی فرسایش و درصد لاشبرگ در مقیاس کرت اندازه گیری شدند. همچنین برخی ویژگی های پوشش گیاهی، شاخص تراکم آبراهه ها و برخی از اشکال مورفودینامیکی فرسایش مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج آنالیز واریانس نشان داد که شاخص های پایداری خاکدانه ها، درصد لاشبرگ و شاخص تراکم آبراهه ها اختلاف معنی داری بین نقاط آتش سوزی و شاهد (داخل گروه ها) داشتند. در بین واحدهای ژئومورفولوژی (بین گروه ها) نیز تنها از نظر درصد لاشبرگ اختلاف معنی دار وجود داشت. نتایج همچنین مشخص کرد که حدود چهار تا پنج سال طول کشید تا میزان شاخص های پایداری خاکدانه ها و تراکم آبراهه ها به شرایط قبل از آتش سوزی برسد. همچنین افزایش شدت آتش سوزی از کم به زیاد و تغییر نوع آتش سوزی از سطحی به تاجی بیشترین تأثیر را بر میانگین وزنی قطر خاکدانه ها داشت. نتایج بررسی اشکال میکروتوپوگرافی فرسایش در مقیاس کرت نشان داد که برخی از آنها در نقاط آتش سوزی نسبت به شاهد دچار تغییر شده بودند. در مقیاس حوضه آبخیز نیز شیارها، لغزش های رخ داده و خندق ها بیشتر در نواحی آتش سوزی وجود داشتند. ضرایب همبستگی ایجاد شده بین ویژگی های مربوط به مقیاس های مختلف مشخص کرد که همبستگی معنی داری بین برخی ویژگی های اندازه گیری شده در مقیاس های مختلف وجود دارد.
نتیجه گیری: از شاخص های پایداری خاکدانه ها می توان در مقیاس خرد به عنوان یک معیار ارزیابی مفید در بررسی میزان قدرت شکل گیری اشکال مختلف میکروتوپوگرافی و مورفودینامیکی فرسایش خاک در مقیاس های کرت و حوضه آبخیز استفاده کرد. نتایج این بررسی می تواند در ارزیابی خطر فرسایش خاک های اراضی جنگلی و مدیریت جنگل به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the effect of fire on aggregate stability, surface visible features and vegetation cover at the different scales in forests of south western coastal zone of the Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • ali akbarzadeh 1
  • Shoja Ghorbani Dashtaki 2
  • Mehdi Naderi Khorasgani 2
  • Jahangard Mohammadi 3
  • Ruhollah Taghizadeh Mehrjardi 4
1 Ph.D. Student, Faculty of Agriculture, Department of Soil Science, Shahrekord University
2 Associate Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahrekord University
3 Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahrekord University
4 Assistant Professor, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Ardakan University
چکیده [English]

Background and Objectives: Degradation of forest lands by fire is one of the major bioenvironmental problems in northern Iran that significantly changes the vegetation attributes and visible features at the soil surface and therefore, affects aggregate stability against erosive forces. The complete information from aggregate stability at the micro scale and type of features related to soil erosion at the plot and watershed scales leads to a perfect judgment about erosion risk in an area. The objective of this study was to evaluate the effect of fire on aggregate stability, surface visible features and vegetation cover at the micro, plot and watershed scales in some parts of forest lands in west northern zone of the Guilan province.
Material and Methods: In parcels separated in 15 fire-affected forests and 15 unburned forests adjacent to the fire-affected forests, in five geomorphological units, aggregate stability indices at the micro scale and microtopographic erosion features and litter percentage at the plot scale were measured. In addition, some vegetation attributes, drainage density index, and the presence of some morphodynamics features of soil erosion were evaluated at the watershed scale.
Results: The results of analysis of variance showed that all aggregate stability indices as well as litter percentage and drainage density had significant differences within subjects (within burned and unburned forests). Among studied parameters, only litter percentage showed significant differences between subjects (geomorphological units). Results also revealed that the time reversibility for aggregate stability indices and drainage density to condition before fire was about four to five years. Also, increasing the fire severity from low to high and changing of fire type from surface to canopy had the most effect on mean weight diameter of aggregates. Assessment of microtopographical erosion features at the plot scale revealed that some of them had variations in burned sites compared with the control sites. At the watershed scale, the rills, gullies and landslides were more abundant in the burned sites than the unburned sites. The correlation coefficients between measured properties related to different scales showed that there were significant correlations between some of them at the various scales.
Conclusion: The soil aggregate stability indices are very useful to evaluate the power of formation of many microtopographic and morphodynamics features of soil erosion at the plot and watershed scales. The results of this study can be used for assessment of soil erosion risk in forest lands and can be useful for management of woodlands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggregate stability
  • Drainage density
  • Gully
  • Landslide
  • Rill
1.Abbasian, A. 2012. Notebook for revised silviculture project in 7 series of Kanroud. The
Company of Tarrahan Alborz Sabz, 342p. (In Persian)
2.Andreu, V., Imeson, A., and Rubio, J.L. 2001. Temporal changes in soil macro and
microaggregation induced by forest fires and its incidence on water erosion. Catena.
44: 1. 69-84.
3.Barthes, B., and Roose, E. 2002. Aggregate stability as an indicator of soil susceptibility to
runoff and erosion; validation at several levels. Catena. 47: 2. 133-149.
4.Battany, M.C., and Grismer, M.E. 2000. Rainfall runoff and erosion in Napa Valley
vineyards: effects of slope, cover and surface roughness. Hydrol. Process. 14: 7. 1289-1304.
5.Benda, L., Miller, D., Bigelow, P., and Andras, K. 2003. Effects of post-wildfire erosion on
channel environments, Boise River, Idaho. Forest Ecol. Manag. 178: 1-2. 105-119.
6.Brath, A., Montanari, A., and Moretti, G. 2006. Assessing the effect on flood frequency of
land use change via hydrological simulation (with uncertainty). J. Hydrol. 324: 1-4. 141-153.
7.Cammeraat, L.H., and Imeson, A.C. 1998. Deriving indicators of soil degradation from
soil aggregation studies in southeastern Spain and southern France. Geomorphology.
23: 2-4. 307-321.
8.Cotler, H., and Ortega-Larrocea, M.P. 2006. Effects of land use on soil erosion in a tropical
dry forest ecosystem, Chamela watershed, Mexico. Catena. 65: 2. 107-117.
9.Durán, Z.V.H., and Rodríguez, P.C.R. 2008. Soil-erosion and runoff prevention by plant
covers. A review. Agron. Sustain. Dev. 28: 1. 65-86.
10.Garavand, S., Yaralli, N., and Sadeghi, H. 2013. Spatial pattern and mapping fire risk
occurrence at natural lands of Lorestan province. Iran. J. Forest Poplar Res. 21: 2. 231-242.
(In Persian)
11.García-Corona, R., Benito, E., DeBlas, E., and Varela, M.E. 2004. Effects of heating on
some soil physical properties related to its hydrological behaviour in two northwestern
Spanish soils. Int. J. Wildland Fire. 13: 2. 195-199.
12.Giovannini, G., Lucchesi, S., and Giachetti, M. 1988. Effect of heating on some physical and
chemical parameters related to soil aggregation and erodibility. Soil Sci. 146: 4. 255-262.
13.Glade, T. 2003. Landslide occurrence as a response to land use change: a review of evidence
from New Zealand. Catena. 51: 3-4. 297-314.
14.Heidary, J., and Ghorbani Dashtaki, Sh. 2013. The effect of fire on soil quality in semi-steppe
rangelands of Karsanak, Chaharmahal and Bakhtiari. J. Water Soil Cons. 20: 2. 125-142.
15.Heydari, M., Salehi, A., Mahdavi, A., and Adibnejad, M. 2012. Effects of different fire
severity levels on soil chemical and physical properties in Zagros forests of western Iran.
Folia Forestalia Polonica, Series A. 54: 4. 241-250.
16.Hubbert, K.R., Preisler, H.K., Wohlgemuth, P.M., Graham, R.G., and Narog, M.G. 2006.
Prescribed burning effects on soil physical properties and water repellency in a steep
chaparral watershed, Southern California, USA. Geoderma. 130: 284-298.
17.Hudson, N.W. 1993. Field measurement of soil erosion and runoff. Food and Agriculture
Organization of the United Nations, Rome. FAO Soils Bulletin 68.
18.Jordán, A., Zavala, L.M., Mataix-Solera, J., Nava, A.L., and Alanís, N. 2011. Effect of
fire severity on water repellency and aggregate stability on Mexican volcanic soils. Catena.
84: 136-147.
19.Kooch, Y., Hosseini, S.M., Mohammadi, J., and Hojjati, S.M. 2011. Variability of soil
qualitative indicators in relation to created microtopography of forest trees uprooting.
J. Water Soil. Sci. 15: 58. 271-283. (In Persian)
20.Larsen, I.J., MacDonald, L.H., Brown, E., Rough, D., Welsh, M.J., Pietraszek, J.H.,
Libohova, Z., and Benavides-Solorio, J.D.D. 2009. Causes of post-fire runoff and erosion:
water repellency, cover, or soil sealing? Soil Sci. Soc. Am. J. 73: 4. 1393-1407.
21.Mandelbrot, B.B. 1982. The fractal geometry of nature. W.H. Freeman, San Francisco, CA.
22.Mataix-Solera, J., Cerdà, A., Arcenegui, V., Jordán, A., and Zavala, L.M. 2011. Fire effects
on soil aggregation: A review. Earth-Sci. Rev. 109: 1-2. 44-60.
23.Mazurak, A.P. 1950. Effect of gaseous phase on water-stable synthetic aggregates. Soil Sci.
69: 2. 135-148.
24.Moffet, C.A., Pierson, F.B., Robichaud, P.R., Spaeth, K.E., and Hardegree, S.P. 2007.
Modeling soil erosion on steep sagebrush rangeland before and after prescribed fire. Catena.
71: 2. 218-228.
25.Namiranian, M. 2007. Measurement of trees and forest biometry. Tehran Univ. Press, 574p.
(In Persian)
26.Neary, D.G., Koestner, K.A., Youberg, A., and Koestner, P.E. 2012. Post-fire rill and gully
formation, Schultz Fire 2010, Arizona, USA. Geoderma. 191: 97-104.
27.Nimmo, J.R., and Perkins, K.S. 2002. Aggregate stability and size distribution. P 317-328,
In: J.H. Dane and G.C. Topp (Ed.), Methods of soil analysis. Part 4. 2nd ed. In: Agron.
Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI.
28.Norouzi, M., and Ramezanpour, H. 2012. Effects of flooding and fire on some of soil
properties in Lakan forest in Guilan province. J. Water Soil Sci. 16: 61. 291-300. (In Persian)
29.Norouzi, M., Ramezanpour, H., Rabiei, B., and Asadi, H. 2013. Effect of flooding and fire
on aggregate stability: a case study in Lakan forest in Guilan province. Iran. J. Soil Res.
27: 3. 415-426. (In Persian)
30.Omidvar, E., and Kavian, A. 2011. Landslide volume estimation based on landslide area in a
regional scale (case study: Mazandaran province). Iran. J. Natur. Resour. 63: 4. 439-455.
(In Persian)
31.Poesen, J.W., Boardman, J., Wilcox, B., and Valentin, C. 1996. Water erosion monitoring
and experimentation for global change studies. J. Soil Water Cons. 51: 5. 386-390.
32.Robichaud, P.R. 2000. Fire effects on infiltration rates after prescribed fire in Northern
Rocky Mountain forests, USA. J. Hydrol. 231-232: 220-229.
33.Rodríguez, A., Arbelo, C.D., Guerra, J.A., Mora, J.L., Notario, M.S., and Armas, C.M. 2006.
Organic carbon stocks and soil erodibility in Canary Islands Andosols. Catena. 66: 3. 228-235.
34.Sadeghi, S.H.R., Safaeian, N.A., and Ghanbari, S.A. 2006. Study on the effect of land uses
on type and intensity of soil erosion. J. Agr. Eng. Res. 7: 26. 85-98. (In Persian)
35.Shakesby, R.A. 1993. The soil erosion bridge: a device for micro-profiling soil surfaces.
Earth Surf. Proc. Land. 18: 9. 823-827.
36.van Bavel, C.H.M. 1950. Mean weight diameter of soil aggregates as a statistical index of
aggregation. Soil Sci. Soc. Am. J. 14: C. 20-23.
37.Vrieling, A., Steven, M., Sterk, G., and Rodrigues, C.S. 2008. Timing of erosion and satellite
data: A multi-resolution approach to soil erosion risk mapping. Int. J. Appl. Earth Obs.
Geoinf. 10: 3. 267-281.
38.Wainwright, J., Parsons, A.J., and Abrahams, A.D. 2000. Plot-scale studies of vegetation,
overland flow and erosion interactions: case studies from Arizona and New Mexico. Hydrol.
Process. 14: 16-17. 2921-2943.
39.Zinck, A. 1988. Soil survey courses. International Institute for Geoobservation Science and
Earth Observation, Enschede, Netherlands. Physiography and Soils Lecture Notes SOL 41.