بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و دامی بر خصوصیات شیمیایی برگ پرتقال (تامسون ناول)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم خاک

3 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

سابقه و هدف: کودهای شیمیایی عمده ترین نقش را جهت این افزایش محصول در واحد سطح ایفا می‌کنند. اما بررسی ها نشان داده است استفاده طولانی مدت از کودهای شیمیایی با وجود نمک‌های قوی و مخرب خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک را تخریب، نفوذپذیری را کاهش، وزن مخصوص ظاهری را افزایش و نفوذپذیری ریشه گیاه را دچار مشکل ساخته و در نهایت کاهش عملکرد محصولات را به ارمغان می‌آورد. هدف این تحقیق تعیین نسبت مطلوب کودهای شیمیایی و دامی به منظور کاهش مصرف کود های شیمیای در تولید مرکبات در منطقه شمال ایران میباشد.
مواد و روش‌ها: به منظور بررسی تاثیر تواًم مقادیر مختلف کودهای شیمیایی و دامی (گوسفندی) و رسیدن به ترکیب مناسب کودی مرکبات (پرتقال رقم تامسون ناول) آزمایشی در سال 1392 به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار در یکی از باغ‌های شهرستان ساری به اجرا در آمد. تیمارها شامل سه سطح از کود دامی (0، 6 و 12 کیلوگرم به ازای هر درخت) و سه سطح از کودهای شیمیایی ماکرو که شامل سولفات آمونیوم، سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم (صفر، 30 و 60 درصد توصیه بر مبنای آزمون خاک) بودند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بیشترین میزان جذب نیتروژن، فسفر، پتاسیم برگ پرتقال در تیمار تلفیقی60 درصد از کودهای شیمیایی (90 کیلوگرم آمونیوم سولفات،60 کیلوگرم سوپر فسفات، 100 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار) و 6 کیلوگرم کود دامی بدست آمد. همچنین بیشترین غلظت کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، روی در برگ پرتقال تامسون با کاربرد30 درصد از کودهای شیمیایی (45 کیلوگرم آمونیوم سولفات،30 کیلوگرم سوپر فسفات،50 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار) و 12 کیلوگرم کود دامی حاصل شد. درختان پرتقال مورد مطالعه با مصرف 60 درصد از کودهای شیمیایی (90 کیلوگرم آمونیوم سولفات،60 کیلوگرم سوپر فسفات، 100 کیلوگرم سولفات پتاسیم برای هر درخت) و 12 کیلوگرم کود دامی بیشترین رشد بهاره و تابستانه را داشتند.
نتیجه گیری: حداکثر جذب نیتروژن، فسفر، پتاسیم برگ میوه تامسون در تیمار کاربرد تلفیقی 60 درصد از کودهای شیمیایی (90 کیلوگرم آمونیوم سولفات،60 کیلوگرم سوپر فسفات، 100 کیلوگرم سولفات پتاسیم برای هر درخت) و 6 کیلوگرم کود دامی بدست آمد. در تیمار تلفیقی کاربرد 30 درصد از کودهای شیمیایی (45 کیلوگرم آمونیوم سولفات،30 کیلوگرم سوپر فسفات،50 کیلوگرم سولفات پتاسیم برای هر درخت) و 12 کیلوگرم کود دامی بیشترین غلظت کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، روی در برگ میوه تامسون ایجاد شد. با کاربرد 30 درصد از کودهای شیمیایی (45 کیلوگرم آمونیوم سولفات،30 کیلوگرم سوپر فسفات،50 کیلوگرم سولفات پتاسیم برای هر درخت) و 12 کیلوگرم کود دامی بیشترین گوگرد برگ میوه نتیجه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the effect of chemical fertilizer and manure on the chemical properties of orange leaf (Thompson Novel)

نویسندگان [English]

  • Sedeigheh Gran Malik 2
  • Shahrokh gharanjik 3
1 Faculty member
2 X- M.Sc. soil Science Student
3 Faculty membre of Shahrood University of Technology
چکیده [English]

Background and Objectives: Chemical fertilizers have important role in increasing crop production in unit square meter, but studies showed that using these fertilizers for long period with strong salts in them cause damage to soil physical and chemical properties like soil infiltration, bulk density and decrease in plant root penetration that ultimately decrease crop production. The aim of this research was to estimate desirable proportions of chemical fertilizers and organic manure with the aim of reduction in consumption of chemical fertilizers
Methods and materials. For the study of the combined effect of different chemical fertilizers and manure (sheep) to reach suitable fertilizers combination (Thompson novel orange) an experiment was conducted at 2013 in one of the orchard at Sari district with low organic C. This research carried out on five years old citrus threes. This experiment carried out as factorial experiment on the base of complete randomized block design with 9 treatments and three replications. Treatments included three manure levels (0, 6 and 12 kg per) and three levels of macro fertilizer including potassium sulphate, ammonium sulphate and super phosphate triple (0, 30 and 60 percent on the bases of soil test).
Result and discussion. The results of analysis of variance on orange leaf nitrogen showed that simple effect of chemical fertilizers and organic manure and their interactions were significant at 5% level. The interaction between factors under studies for this trait showed that chemical fertilizers are under influence of organic manure. The results of analysis of variance showed that simple effect of chemical fertilizers and interaction effects of chemical fertilizers and organic manure on orange leaf phosphorus were significant at 1% level. Mean comparisions showed that highest phosphorus absorption were related to 60% chemical fertilizers use and 6 and 12 kg manure which were statically in same group. The results of analysis of variance showed that the simple effect of different levels of chemical fertilizers and its interactions with manure on orange leaf potassium absorption were significant at 1% level. Mean comparison of interactions showed that the highest potassium absorption were with T8 treatment. The analysis of variance for sulphur absorption showed that simple effect of chemical fertilizer and manure were significant at 1% level and their interactions were significant at 5% level. The results from analysis of variance showed that simple effect of chemical fertilizer and its interaction with manure on orange leaf calcium absorption were significant at 5% level and simple effect of manure on orange leaf absorption were significant at 1% level.
Conclusion: The highest nitrogen, phosphorus and potassium of Thompson leaf were obtained with application of 60% chemical fertilizer and 6 kg manure. The highest absorption of calcium, magnesium, Iron, manganese and zinc in Thompson orange leaf were obtained with 30% chemical fertilizer application and 12 kg manure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutrient elements
  • sheep manure
  • Nitrogen
  • Phosphorus
  • potassium
1.Alan, R. 1989. Effect of nitrogen nutrition on growth, chemical composition and response of
cucumber (Cucumis sativius L.) to nitrogen forms in solution culture. Horticulture Science.
64: 467-474.
2.Awada, M. 1977. Relations of N and K fertilization to nutrient composition. J. Amer. Soc.
Hort. Sci. 102: 413-418.
3.Babaeian, M., Esmaeilian, Y., Ghanbari, A., and Ahmadian, A. 2009. Effect of different
quantity of chemical fertilizer and manure on drought stress at end of growth season on
quality and quantity properties of barley. Tabriz Azad University, 12p. (In Persian)
4.Damodar Reddy, D., Subba, A., and Rupa, T.R. 2000. Effects of continuous use of cattle
manure and fertilizer phosphorus on crop yield and soil organic phosphorus in a vertisol.
Bioresource Technology. 75: 113-118.
5.Delcastilho, P.W., and Hardon, C. 1993. Influence of cattle manure application on solubility
of Cd, Cu and Zn in a manure acidic soil. J. Environ. Qual. 22: 689-687.
6.Deyalemi, H., and Mohebi, A. 2010. Effect of sulphur application with Thiobacillus
inoculation and organic manure on amounts of leaf nutrient elements and growth index of
date trees. J. Hort. Sci. Agric. Sci. Ind. 24: 2. 189-194. (In Persian with English Abstract)
7.Drinkwater, L.E., Letourneau, D.K., Worknesh, F., Van Bruggen, A.H.C., and Shennan, C.
1995. Fundamental differences between conventional and organic tomato agroecosystems in
California. Ecological Applications 5: 4. 1098-1112.
8.Eghball, B., Ginting, D., and Gilley, J.E. 2004. Residual effects of manure and compost
applications on corn production and soil properties. Agron. J. 96: 442-447.
9.Ertan, B., Cobanoglu, F., Shahin, B., Belge, A., Konak, R., and Tepecik, M. 2008. Effect of
nitrogen rates on yield and fruit quality of fig (Ficus carica L. cv. Sarilop). International
Meeting on Soil Fertility, Land Management and Agroclimatology, Turkey. Pp: 403-411.
10.Farzad, M.A. 2011. Citrus orchard production. Agriculture education and extension 394.
11.Huang, R., Xia, R., and Hu, L. 2007.Antioxidan activity and oxygen- scavenging system in
orange pulp during fruit ripening and maturation. Sciatica Horticulture, 113: 166-172.
12.Haghneia, G., and Kocheki, A.R. 2001. Organic fertilizer application in sustainable
agriculturein few cultural plants. 7th soil congress complex papers. Pp: 20-21. (In Persian)
13.Jafarpour, M. 2010. Effect of two potassium fertilizers with balanced requirement of other
nutrients on quantitative and qualitative characteristics of apple fruit trees ('Red Delicious').
J. Acta Hort. 3: 229-234.
14.Jones, J. 2001. Laboratory guide for conducting soil tests and plant analysis. J. Bot.
41: 3. 1373-1384.
15.Kochakei, A., Hossainei, M., and Hashemi Dezfoli, A. 2001. Sustainable Agriculture.
Mashhad Jahad University. 164p. (In Persian with English Abstract)
16.Kotsiras, A., Olympios, C.M., Drosopoulos, J., and Passam, H.C. 2002. Effect of nitrogen
form and concentration on the distribution of ions within cucumber fruit. J. Amer. Soc. Hort.
Sci. 95: 175-183.
17.Lester, J.N., and Birkett, J.W. 1999. Microbiology and chemistry for environmental scientic
and engineers, 2nd ed. London and New York, 386p.
18.Liang, Y.J., Nicolic, S.M., Peng, Y., Chen, W., and Jiang, Y. 2005. Organic manure
stimulates biological activity and barley growth in soil subject to secondary Stalinization.
Soil Biology and Biochemistry. 37: 1185-1195.
19.Manochehri, S., and Malakoti, M.J. 2001. Effect of type and quantity of potassium fertilizer
on growth index, mineral elements concentration and fruit quality of apple trees. J. Soil
Water. 15: 2. 167-179. (In Persian with English Abstract)
20.Mirzashahhi, K. 2006. Research final report on conjoint effect of chemical fertilizer and
organic manure on maize yield 707 single cross variety and soil organic matter. Agriculture
research center. Safiabad Dezfoul. (In Persian)
21.Nijjar, G.S. 1990. Nutrition of Fruit Trees. Kalyani Publishers. New Delhi, India. 311p.
22.Oad, F.C.U., Buriro, A., and Agha, S.K. 2004. Effect of organic and inorganic fertilizer
application on maize fodder production. Asi. J. Plant Sci. 3: 3. 375-377.
23.Olson, S.R., and Sommers L.E. 1990. Phosph0rous. In: page, A.L. Method of soil analysis.
Part 2. 2nd Agron Monoger. ASA, Madison, WI. Pp: 403-431.
24.Padamavathiamma, P.K., Li, L.Y., and Kumari, U.R. 2008. An experimental study of
vermin-biowaste composting for agricultural soil improvement. Bioresource Technology.
99: 1672-1681
25.Prasad, R.N., and Maili, P.C. 2003. Effect of different levels of nitrogen on quality
characters of pomegranate fruit cv. Jalore Seedless. Scientific Horticulture. 8: 35-39.
26.Quaggio, J.A., Junior, D.M., and Boaretto, R.M. 2011. Sources and rates of potassium for
sweet orange production. J. Sci. Agric. 68: 3. 369-375.
27.Regei, M.R. 2007. Study on the effect of three types of vermicompost and nitrogen on yield
and chemical composition of maize and rice in greenhouse. M.Sc. Thesis. Shiraz University.
Pp: 5-7. (In Persian with English Abstract)
28.Roosta, H.R., Sajjadinia, A., Rahimi, A., and Schjoerring, J.K. 2009. Responses of cucumber
plant to NH4 and NO3 nutrition: the relative addition rate technique vs. cultivation at constant
nitrogen concentration. Sciatica Horticulture, 3251: 1-7.
29.Rulkens, W.H., and Ten, P.J.W. 1994. Single and combined effect of bio-organic and
inorganic fertilizers on yield of sunflower and soil properties under rain fed condition.
Advance Plant Science. 5: 161-167.
30.Salehi, F. 2006. Soil understanding and Pistachio trees nutrition. National Pistachio research
center. Refsanjan. 101p. (In Persian)
31.Serna, M.D., Borras, R., Legaz, F., and Primo-Millo, E. 1992. Influence of nitrogen
concentration and ammonium/nitrate ratio on N-uptake, mineral composition and yield of
citrus. Plant and Soil, 147: 13-23.
32.Sikora, L., and Szmidt, K.A.K. 2001. Nitrogen sources, mineralization rates and plant
nutrient benefits from compost. In: Stoffela et al. (Eds). Compost Utilization in Horticultural
Cropping Systems. CRC Press.
33.Soost, R.K., and Roose, M.L. 1996. Citrus, P 257-323. In: Janick, Y., and J.N. Moore, (eds.)
Fruit breeding, Volume I, Tree and tropical fruits. John Wiley & Sons, Inc.
34.Szewczuk, A., Komosa, A., and Gudarowska, E. 2011. Effect of soil potassium levels and
different potassium fertilizers on yield, macro element and chloride nutrition status of Apple
trees in full fruition period. J. Acta. Hort. 10: 1. 83-94.
35.Tabatabaei, S.J., Fatemi, L.S., and Fallahi, E. 2006. Effect of ammonium: nitrate ratio
on yield, calcium concentration and photosynthesis rate in strawberry. J. Plant Nutr.
29: 1273-1285.
36.Vanlauwe, B., Chianu, J., Giller, K.E., Merckx, R., Mokwunye, U., Pypers, P., Shepherd, K.,
Smaling, L., Woomer, P.L., and Sanginga, N. 2010. Integrated soil fertility y management:
operational definite ion and consequences for implementation and disseminate ion 2010 19th
World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World 1-6 August 2010,
Brisbane, Australia.