تأثیر روش کاربرد و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد و غلظت برخی عناصر غذایی گیاه سیر ( Allium sativum)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد

3 عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده

سابقه و هدف: مدیریت افزودن کود یکی از عوامل ضروری جهت موفقیت در کشت گیاهان دارویی است. کاربرد صحیح عناصر غذایی، نه تنها نقش اساسی در افزایش عملکرد دارد، بلکه در بهبود کیفیت محصول تولید شده نیز مؤثر است. کود دامی دارای مزایایی اکولوژیکی و زراعی است اما پخش سطحی آن در مزرعه نیازمند دسترسی به مقادیر زیادی از این کود است که هزینه اقتصادی و زیست محیطی را به دنبال دارد‎، بنابراین هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثر روش کاربرد و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد و غلظت برخی عناصر غذایی گیاه سیر بود.
مواد و روش‌ها: آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال زراعی 94-1393 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح کود گاوی (27، 40 و 53 تن در هکتار) و دو روش کاربرد کود (پخش سطحی و زیرسطحی) بودند. در این آزمایش صفاتی چون رنگدانه‎های فتوسنتزی، ارتفاع بوته، تعداد سیرچه، وزن سیرچه، عملکرد، غلظت نیتروژن، غلظت فسفر، غلظت پتاسیم، غلظت گوگرد و غلظت نیترات سیر اندازه گیری شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بیشترین میزان کلروفیل b در تیمار پخش سطحی ۲۷ تن کود گاوی در هکتار با میانگین 23/1 میلی‎گرم بر گرم مشاهده گردید. بالاترین ارتفاع بوته برای کاربرد زیرسطحی ۵۳ تن کود گاوی در هکتار و پخش سطحی ۴۰ تن کود گاوی در هکتار به ترتیب با میانگین 8/52 و 3/53 سانتی‎متر مشاهده شد. بیشترین تعداد سیرچه در بوته با میانگین 78/10 سیرچه در تیمار پخش سطحی ۴۰ تن کود گاوی در هکتار به‌دست آمد. بیشترین وزن سیرچه در تیمارهای کاربرد زیرسطحی و سطحی ۵۳ تن کود گاوی در هکتار به ترتیب با میانگین 58/4 و 94/4 گرم مشاهده شد. بیشترین غلظت نیتروژن مربوط به کاربرد سطحی ۴۳ تن در هکتار کود گاوی با میزان 9/1 گرم بر کیلوگرم بود، اما بالاترین میزان فسفر در کاربرد زیرسطحی ۵۳ تن کود گاوی در هکتار با میانیگن 8/1 گرم بر کیلوگرم حاصل شد. کاربرد زیرسطحی ۲۷ تن کود گاوی در هکتار غلظت پتاسیم بیشتری نسبت به سایر تیمارها نشان داد. غلظت گوگرد در روش زیرسطحی نسبت به پخش سطحی کود گاوی ۶/۶ درصد افزایش داشت. تیمارهای کاربرد زیرسطحی ۲۷ و ۴۰ تن در هکتار و تیمار پخش سطحی ۵۳ تن در هکتار دارای بالاترین میزان عملکرد بودند. غلظت پایین نیترات با کاربرد زیرسطحی ۴۰ تن در هکتار و پخش سطحی ۲۷ و ۵۳ تن در هکتار کود گاوی مشاهده شد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج، در میان تیمارهای کاربردی، تیمار زیرسطحی 40 تن کود گاوی در هکتار بهترین بود، چون دارای بیشترین عملکرد بود و غلظت نیترات در گیاه را نیز کاهش داد.
واژه‌های کلیدی: عملکرد، گوگرد، کود گاوی، نیترات

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eeffect of Application Method and Different Levels of Cattle Manure on Performance and Concentration of Some Nutrients of Garlic (Allium sativum)

نویسنده [English]

  • Seyfollah Fallah 1
چکیده [English]

Background and Objectives: The management of adding fertilizer is one of the essential factors for success in the cultivation of medicinal plants. The precise application of nutrients, not only plays an important role on performance improvement, but also is effective on improving the quality of created products. Animal manure has ecological and agronomic benefits, but its surface broadcast of the manure in the field requires a large amount of such manure which is followed by economical and environmental cost consequences, thus the aim of present research is to evaluate the effect of application method and different levels of manure on performance and concentration of some garlic nutrients.
Materials and Methods: the experiment carried out factorially in a randomized complete block design with three replications at the Research Station of Shahrekord University in 2014. Treatments consisted of three levels of cattle manure (27, 40 and 53 ton/ha) and two methods of manure application (surface broadcast and subsurface application). The traits such as photosynthesis pigments, plant height, clove number, clove weight, performance, nitrogen concentration, concentration phosphorus, concentration potassium, and sulfur concentration and nitrate concentration were measured.

Results: The results showed the highest amount of chlorophyll b observed in surface broadcasting of 27 ton/ha of cattle manure with an average of 1.23 mg/g. The highest plant height observed in subsurface application of 53 ton/ha of cattle manure and surface broadcasting of 40 ton/ha of cattle manure with the averages of 52.8 and 53.3 cm, respectively. The maximum clove number with an average of 10.78 cloves per plant obtained in surface broadcasting of 40 ton/ha of cattle manure. The maximum clove weight was recorded in surface and subsurface application of 53 ton/ha cattle manure, 4.94 and 4.58 g, respectively. The highest concentration of nitrogen is belonged to surface application of 43 ton/ha of cattle manure with average of 1.9 g/kg, but the highest amount of phosphorous gained in subsurface application of 53 ton/ha of cattle manure with average of 1.8 g/kg. The subsurface application of 27 ton/ha of cattle manure showed more potassium concentration than other treatments. Sulfur concentration in subsurface method of cattle manure showed an increase of 6.6 percent than surface broadcasting. Subsurface application treatments of 27 and 40 ton/ha, and surface broadcasting treatment of 53 ton/ha had the maximum amount of performance. Low concentrations of nitrate observed in subsurface application of 40 ton/ha and surface broadcast of 27 and 53 ton/ha of cattle manure.
Conclusion: According to the results, among the applicable treatments, subsurface treatment of 40 ton/ha of cattle manure was the best, because it had the maximum performance and also reduced the nitrate concentration in garlic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yield
  • Sulfur
  • cattle manure
  • Nitrate
1.Adekiya, A.O., and Agbede, T.M. 2016. Effect of methods and time of poultry manure
application on soil and leaf nutrient concentrations, growth and fruit yield of tomato
(Lycopersicon esculentum Mill). J. Saudi Soc. Agric. Sci. In Press.
2.Aghaeim, K., Taei, N., Kanani, M., and Yazdani, M. 2014. Effect of salt stress on some
physiological and biochemical parameters of two Salvia species. J. Plant Proc. Func. 9: 85-96.
3.Amiri, H.N., Golchin, A., and Mohammadi, J. 2013. The effect of organic fertilizers and
organic wastes on Aloe vera growth and development. Annal. Biol. Res. 4: 8: 90-95.
4.Annicchiarico, G., Caternolo, G., Rossi, E., and Martinielop, P. 2011. Effect of manure vs.
fertilizer inputs on productivity of forage crop models. Int. J. Environ. Res. Pub. Health.
8: 6. 913-1893.
5.Alizadeh, P., Fallah, S., and Raiesi, F. 2012. Potential N mineralization and availability to
irrigated maize in a calcareous soil amended with organic manures and urea under field
conditions. Int. J. Plant Prod. 6: 4. 493-512.
6.Azeez, J.O., Van Averbeke, W., and Okorogbona, A.O. 2010. Differential responses in yield
of pumpkin (Cucurbita maxima L.) and nightshade (Solanum retroflexum Dun.) to the
application of three animal manures. Bioresour. Technol. 101: 2499-2505.
7.Bakhsh, A., Kanwar, R.S., and Karlen, D.L. 2005. Effects of liquid swine manure applications
on NO3–N leaching losses to subsurface drainage water from loamy soils in Iowa. Agric.
Ecosyst. Environ. 109: 118-128.
8.Balogh, A., Pepo, P., and Hornok, M. 2006. Interactions of crop year, fertilization and variety
in winter wheat management. Cereal Res. Commun. 34: 389-392.
9.Chapman, H.D., and Pratt, P.F. 1961. Method of analysis for soils, plants and waters.
University of California. Division of Agricultureal Sciences. 93: 1: 68p.
10.Emami, A. 1996. Methods of Plant Analysis. Publication No. 982. Soil and Water Research
Institute Press. Tehran. Iran, 120p.
11.Fallah, S., Ghalavand, A., and Khajehpour, M.R. 2004. Study chemical properties and corn
yield by using organic fertilizer, chemical and combined. J. Environ. Sci. 5: 69-78.
12.Gana, A.K. 2011. Appropriate method for organic manure application for higher sugarcane
yield in Nigeria. J. Agric. Technol. 7: 6. 1549-1559.
13.Ghosh, P.K., Ajay, K.K., Bandyopadhyay, M.C., Manna, K.G., Mandal, A.K., and Hati,
K.M. 2004. Comparative effectiveness of cattle manure, poultry manure, phosphor compost
and fertilizer-NPK on three cropping system in vertisols of semi-arid tropics. П. Dry matter
yield, nodulation, chlorophyll content and enzyme activity. Bioresour. Technol. 95: 85-93.
14.Havlin, J.L., Beaton, J.D., Tisdale, S.L., and Nelson, W.L. 2005. Soil Fertility and
Fertilizers: An Introduction to Nutrient Management, seventh ed. Pearson Education Inc.,
Upper Saddle River, New Jersey.
15.Hossain, M.F., White, S.K., Elahi, S.F., Sultana, N., Choudhury, M.H.K., Alam, Q.K.,
Rother, J.A., and Gaunt, J.L. 2005. The efficiency of nitrogen fertilizer for rice in
Bangladeshi farmers. Field Crops Res. 93: 94-107.
16.Islam, M.J., Hossain, A.K.M.M., Khanam, F., Majumder, U.K., Rahman, M.M., and Saifur,
M.R. 2001. Effect of mulching and fertilization on growth and yield of garlic at Dinajpur in
Bangladesh. Asian J. Plant Sci. 6: 1. 98-101.
17.Jackson, M.L. 1962. Significance of kaolinite intersalation in clay mineral analysis. In 9th
Conf. Clays and Clay Minerals, Pergamon Press, New York, NY, Pp: 424-430.
18.Lui, J., Kleinman, P.J.A., Beegle, D.B., Dell, C.J., Veith, T.L., Saporito, L.S., Han, K.,
Pote, D.H., and Bryant, R.B. 2016. Subsurface application enhances benefits of
manure redistribution. Agriculture & Environmental Letters. 1:150003 (2016) doi:10.2134/
ael2015.09.0003.
19.Jokela, W.E., and Meisinger, J.J. 2008. Ammonia, emissions from field applied manure:
management for environmental and economic benefits. In: Proc. of the 2008 Wisconsin
Fertilizer, A glime and Pest Management Conference. 47: 199-208. <http:// www.soils.wisc.
edu/extension /wcmc/2008/pap/Jokela.pdf.
20.Katerji, N., Van Horn, J.W., Hamdy, A., and Mastrorilli, M. 2001. Salt tolerance of crops
according to three classification methods and examination of some hypothesis about salt
tolerance. Agric. Water Manage. 47: 1-8.
21.Khajehpour, M.R. 2008. Principles of Agronomy (3rd edition). University Jihad Press
(Isfahan University of Technology), 654p.
22.Kizilkaya, R. 2008. Yield response and nitrogen concentration of spring wheat inoculated
with Azotobacter chroococcum strains. Ecol. Eng. 33: 150-156.
23.Lichtenthaler, H. 1987. Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic
biomembranes. Methods Enzymol. 148: 350-383.
24.Mansor Bahmani, S., Saffari, V.R., and Maghsoudi Moud, A.A. 2013. Effect of the amount
and time of partitioning of nitrogen fertilizer on the yield and nitrate content of onion in
out-season production. J. Hort. Sci. 27: 4. 400-410.
25.Mousavi, S.K., Faizian, M., and Ahmadi, A. 2010. Response of winter wheat (Triticum
aestivum L.) canopy, leaf chlorophyll and yield to nitrogen fertilizer application methods.
Iran. J. Field Crop. Res. 8: 49-60.
26.Omidbaigi, R. 1995. Approaches to production and processing of medicinal plants. First
volume. Publications Publication designers, 424p.
27.Omrani, B., Fallah, S., and Tadayon, M.R. 2016. The response of photosynthetic pigments
and dry matter partitioning and nitrate content in purslane (Portulaca oleraceae) to plant
nutrition. J. Plant Proces. Func. 5: 15. 181-193.
28.Omrani, B. 2015. The response of production and shelf-life of purslane plant to nitrogen and
phosphorus supply from different fertilizer sources. M.Sc thesis of Agroecology, Faculty of
Agriculture, Shahrekord University, Iran.
29.Parham, J.A., Denge, S.P., Raun, W.R., and Johnson, G.V. 2002. Long term cattle manure
application in soil I. Effect on soil phosphorus levels, microbial biomass C and
dehydrogenase and phosphatase activities. Biol. Fertil. Soil. 35: 328-337.
30.Perner, H., Schwarz, D., Krumbein, A., and George, E. 2011. Influence of sulfur supply,
ammonium nitrate ratio and arbuscular mycorrhizal colonization on growth and composition
of Chinese chive. Sci. Hort. 130: 3. 485-490.
31.Rafi, M. 2007. Effects of nitrogen and phosphorus on yield and yield components of Silicone
garlic Rāmhormoz. Iranian Horticultural Science Congress. Shiraz University.
32.Maguire, R.O., Peter, J.A., Kleinman, P.J., and Beegle, D.B. 2011. Novel manure
management technologies in no-till and forage systems: Introduction to the Special Series.
J. Environ. Qual. 40: 2. 287-91.
33.Sharma, N.K., Khaddar, V.K., Misra, S.Y., Sharma, O.R., and Yadav, R.A. 2001.
Agronomic efficiency of Sulphur fertilizers and its effect on seed yield and chemical
composition of soybean in black clay soil under rained conditions. Res. Crops. 2: 25-29.
34.Singh, A.K., Bisen, S.S., Singh, R.B., and Biswas, S.C. 1998. Effectiveness of compost
towards increasing Productivity of some medicinal plant in sheletal soil. Adv. Forest. Res.
India. 18: 64-83.
35.Singh, M., Tripathi, A.K., and Reddy, D.D. 2002. Potassium balance and release kinetics of
non-exchangeable K in a TypicHaplustert as influenced by cattle manure application under a
soybean-wheat system. Aust. J. Soil Res. 40: 3. 533-541.
36.Tittonel, P.A., Granzia, J.D., and Chiesa, A. 2003. Nitrate and dry matter concentration in a
leafy lettuce (Lactuca sativa L.) cultivar as affected by N fertilization and plant population.
Hort. Sci. 6: 74. 822. (Abstracts)