تأثیر روش کاربرد و سطوح مختلف اسیدهومیک بر رشد رویشی و اجزای عملکرد گیاه کلزا (Brassica napus L.)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 هیات علمی

3 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

سابقه و هدف: استفاده از مواد آلی ازجمله اسیدهومیک، باعث عدم آلودگی محیط‌زیست و همچنین افزایش پایداری سیستم‌های زراعی از طریق کاهش مصرف کودهای شیمیایی می‌شود. اسیدهومیک دارای فعالیت شبه‌هورمونی است که نه‌تنها رشد گیاه و جذب عناصر غذایی را افزایش می‌دهد بلکه مقاومت گیاه به تنش‌ها را نیز بهبود می‌بخشد.
مواد و روش‌ها: به‌منظور بررسی تأثیر روش کاربرد و سطوح مختلف اسیدهومیک بر رشد رویشی و اجزای عملکرد گیاه کلزا (رقم هایولا 308) آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 10 تیمار در 4 تکرار به اجرا درآمد که تیمارها شامل مصرف خاکی اسیدهومیک در سه سطح (1، 2 و 4 گرم بر کیلوگرم خاک)، محلول‌پاشی اسیدهومیک در سه سطح (1/0، 2/0 و 4/0 درصد) و همراه با آب آبیاری در سه سطح (1000، 2000 و 4000 میلی‌گرم در لیتر) و تیمار شاهد (بدون اسیدهومیک) بود. کاربرد خاکی به‌صورت پودر اسیدهومیک و در زمان کشت بر اساس وزن خاک گلدان‌ها و برای محلول‌پاشی و مصرف همراه با آب آبیاری، هرکدام از سطوح محلول‌پاشی و مصرف همراه با آب آبیاری به سه قسمت مساوی تقسیم و در سه مرحله (استقرار گیاه، به ساقه رفتن، شروع گلدهی) مورد استفاده قرار گرفتند. محلول‌پاشی در انتهای روز و به‌منظور مؤثرتر بودن آن از چند قطره مویان جهت خیس‌خوردگی بیشتر برگ‌ها استفاده شد. صفات مورد ارزیابی در این پژوهش شامل وزن‌تر و خشک ساقه و برگ، ارتفاع بوته، تعداد برگ و گل، زمان تا اولین گلدهی، طول غلاف، تعداد خورجین و تعداد دانه در خورجین ، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بود.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تجزیه واریانس پارامترهای رشد رویشی، وزن‌تر برگ و ساقه و وزن خشک برگ و ساقه و اجزای عملکرد نشان داد تمام صفات به‌جز تعداد برگ در بوته در سطح یک درصد معنی‌دار شدند. بیشترین ارتفاع بوته، وزن‌تر برگ و ساقه و وزن خشک برگ و ساقه مربوط به تیمار 2000 میلی‌گرم در لیتر مصرف همراه با آب آبیاری اسیدهومیک و کمترین مقدار آن مربوط به تیمار شاهد بود. بیشترین تعداد گل مربوط به تیمار 4000 میلی‌گرم در لیتر مصرف همراه با آب آبیاری و کمترین مدت ‌زمان تا اولین گلدهی نیز مربوط به تیمار 4000 میلی‌گرم در لیتر مصرف همراه با آب آبیاری اسیدهومیک بود. همچنین بیشترین وزن‌تر برگ و ساقه و وزن خشک برگ و ساقه و اجزای عملکرد مربوط به تیمار2000 میلی‌گرم در لیتر مصرف همراه با آب آبیاری بود. تیمار 2000 میلی‌گرم در لیتر اسیدهومیک همراه با آب آبیاری، به دلیل بالا بودن وزن خشک برگ و ساقه، تعداد دانه در خورجین، تعداد خورجین در بوته و وزن هزار دانه بیشترین عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت را به خود اختصاص داد.
نتیجه‌گیری: استفاده از اسیدهومیک می‌تواند نقش مثبتی در افزایش پارامترهای رشد رویشی کلزا ایفا کند و می‌توان آن را به‌عنوان ماده‌ای با منشاء طبیعی در جهت افزایش تولید محصولات زراعی مورداستفاده قرار داد. نتایج حاصل از یافته‌ها نشان داد که هر سه روش استفاده از اسیدهومیک موجب افزایش پارامترهای رشد رویشی و اجزای عملکرد کلزا نسبت به شاهد شدند اما درمجموع تیمار 2000 میلی‌گرم در لیتر مصرف همراه با آب آبیاری اسیدهومیک از دو روش مصرف خاکی و محلول‌پاشی اسیدهومیک مؤثرتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of application method and different levels of humic acid on vegetative growth parameters and yield components of canola (Brassica napus L.)

نویسندگان [English]

  • taleb nazari 1
  • Mojtaba Baranimotlagh 2
  • esmael dordipour 3
  • Reza Ghorbani Nasrabadi 2
  • Somayeh Sefidgar shahkolaie 4
1 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 gorgan
3 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
4 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Background and Objectives: Application of organic materials, such as humic acid, prevent from environmental pollutionand also increases sustainability by decline the harmful impacts of industrial fertilizers in agroecosystems. Humic acid has quasi-hormonal activity and not only increases plant growth and absorption of nutrients, but also improves plant resistance to stress.
Materials and Methods: In order to determine the effect of application method and different levels of humic acid on vegetative growth parameters and yield components of rapeseed (variety Hayola 308), a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with 10 treatments in 4 replications. Treatments included soil application of humic acid in 3 levels (1, 2 and 4 g/kg soil), spraying of humic acid in 3 levels (0.1, 0.2 and 0.4%) with irrigation water at 3 levels (1000, 2000 and 4000 mg/l) and control (acid humic-free). Soil application in the form of humic acid powder and in cropping time based on the soil weight of the pots and for spraying and consumption along with irrigation water, each of the spraying and together with irrigation water levels is divided into three equal parts and in three stages (establish of the plant, stem elongation and flowering) used. Spraying was performed at the end of the day and in order to make it more effective, several drops of moyan (foliar soap) were used to wet the leaves. The studied traits included leaf and stem fresh and dry weight, height bush, number of leaves and flowers, time to first flowering, silique length, seed per silique and silique per plant and 1000 grain weight, biological yield and harvest index.
Results and Discussion: The results of variance analysis of vegetative growth parameters, and yield components showed that all traits except leaf number per plant and leaf dry weight were significant at 1% level. The highest height, wet weight of leaf and stem and leaf and stem dry weight were related to treatment with 2000 mg/lit with irrigation water and the lowest was for control treatment. The highest number of flowers and amount of time to the first flowering was associated with 4000 mg/L treatment with irrigation water and control, whereas the lowest values for these traits respectively belonged to control and 4000 mg/L acid humic treatment with irrigation water. Also, the highest yield and yield components were related to treatment with 2000 mg/ L with irrigation water. The treatment of 2000 mg/L humic acid with irrigation water, due to the high dry weight of leaf and stem, seed per silique and silique per plant and 1000 grain weight, had the highest biological yield and harvest index, as well as the highest Biological yield and harvest index were 0.4% for spraying and 4 g/kg soil for soil application and its lowest for control treatment.
Conclusion: Application of humic acid can improve canola vegetative growth parameters and it could be used as a natural organic material to increase crop yield. The results showed that all three methods increased vegetative growth parameters, and yield components compared to control, but in general, 2000 mg/L acid humic with irrigation water was more effective than two methods of soil use and spray application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1000 grain Weight
  • Biological yield
  • Canola
  • Harvest index
  • Humic acid
1.Abdel-Mawgoud, A.M.R., El-Greadly, N.H.M., Helmy, Y.I., and Singer S.M. 2007.
Responses of tomato plants to different rates of humic-based fertilizer and NPK fertilization.
J. Appl. Sci. Res. 3: 2. 169-17.
2.Adediran, J.A., Taiwo, L.B., Akande, M.O., Sobulo, R.A., and Idowu, O.J. 2004. Application
of organic and inorganic fertilizer for sustainable maize and cowpea yields in Nigeria.
J. Plant Nutr. 27: 1163-1181.
3.Aiken, G.R., McKnight, D.M., Wershaw, R.L., and MacCarthy, P. 1985. Humic substances in
soil, sediment, and water: geochemistry, isolation, and characterization. Wiley-Interscience.
21: 213-214.
4.Aiyafar, S., Minab Poudineh, H., and Forouzandeh, M. 2015. Effect of Humic Acid on
Qualitative and Quantitative Characteristics and Essential Oil of Black Cumin (Nigella
sativa L.) under Water Deficit Stress. Inter. J. Sci. 4: 2. 2277-5641.
5.Albarzinjy, M., Stolen, O., and Christiansen, J.L. 2003. Comparison of growth, pod
distribution and canopy structure of old and new cultivars of oilseed rape (Brassica napus
L.). Acta Agriculture Scandinavia, Section B- oil & Plant Sciences. 53: 3. 138-146.
6.Allison, L.E., and Moodie, C.D. 1965. Carbonate. Methods of Soil Analysis. American
Society of Agronomy, Madison, WI, Pp: 1379-1396.
7.Atiyeh. R.M., Lee, S., Edwards, C.A., Arancon, N.Q., and Metzger, J.D. 2002. The influence
of humic acids derived from earth worm processed organic wastes on plant growth. Soil
Ecology Laboratory. 84: 1. 7-14.
8.Basalma., D. 2008. The correlation and path analysis of yield and yield components of different
winter rapeseed (Brassica napus L.) cultivars. Res. J. Agric. Biol. Sci. 4: 2. 120-125.
9.Bandani, M., Mobasser, H.R., and Sirusmehr, A. 2014. Effect of organic fertilizer on length of
pod, biological yield and number of seeds per pod in mung bean (Vigna radiata L.). Inter.
Res. J. Appl. Bas. Sci. 8: 7. 763-766.
10.Berg, M.G., and Hugh Gardner, E. 1978. Methods of soil analysis used in the soil testing
laboratory at Oregon State University. Corvallis, Or. Agricultural Experiment Station,
Oregon State University. 89: 4. 16.
11.Beheshti, S., Tadayn, A., and Fallah, S. 2017. Effect of humic acid levels on yield
components of lima beans (phaseolus lunatus L.) under drought stress conditions. Iran. J.
Puls. Res. 7: 2. 175-187. (In Persian)
12.Bouyoucos, G.J. 1936. Direction for making mechanical analysis of soils by the hydrometer
method. J. Soil Sci.. 41: 225-228.
13.Bremner, J.M., and Mulvaney, C.S. 1982. Nitrogen-total. Methods of soil analysis. Part 2.
Chemical and microbiological properties, (methods of soil an 2), Pp: 595-624.
14.Chamani, F., Khodabande, N., asgharzade, A., and Dvodifard, M. 2012. effects of salinity
stress on yield and yield components inoculated wheat by plant growth bacteria (azotobacter
chroocccum, azospirillum lipoferum, and pseudomonase putida) and humic acid. Iran. J.
Agron. Plant Breed. 8: 1. 25-37.
15.Chapman, H.D. 1965. Cation exchange capacity. P 891-901, In: C.A. Black (Ed.), Methods
of Soil Analysis. Part 2. American Society of Agronomy, Madison, Wis, USA.
16.Chen, Y., and Aviad, T. 1990. Effects of humic substances on plant growth. P 161-186,
In: Mac Carthy et al. (Eds.), Humic Substances in Soil and Crop Science: Selected Readings,
SSSA and ASA, Madison, WI, USA.
17.Chen, Y., Clapp, C.E., and Magen, H. 2004. Mechanisms of plant growth stimulation by
humic substances. The role of organo-iron complexes. Soil Sci. Plant Nutr. 50: 7. 1089-1095.
18.Cordeiro, F., Catarina, C., Silveira, V., and Souza, S. 2011. Humic acid effect on catalase
activity and the generation of reactive oxygen species in corn (Zea mays). Bioscience,
Biotechnology and Biochemistry. 75: 1. 70-74.
19.David, P.P. 1992. Effects of applied humic acids on yield, growth, nutrient
accumulation/content in selected vegetable crops and soil interactions that reduce their
effectiveness, Pp: 1136-1136.
20.Delfine, S., Tognetti, R., Desiderio, E., and Alvino, A. 2005. Effect of foliar application of N
and humic acids on growth and yield of durum wheat. Agronomy for Sustainable
Development. 25: 1. 183-191.
21.Dreccer, M.F., Schapendonk, A.H.C.M., Slafer, G.A., and Rabbinge, R. 2000. Comparative
response of wheat and oilseed rape to nitrogen supply: absorption and utilization efficiency
of radiation and nitrogen during the reproductive stages determining yield. Plant and Soil.
220: 189-205.
22.FAO. 2007. Food and agriculture organization of the united nations, Rome.
23.FuJiu, C., Dao Qi, Y., and Quing Sheng, W. 1995. Physiological effects of humic acid on
drought resistance of wheat (in Chinese). Yingyong Shengtai Xuebao. 6: 4. 363-367.
24.Ghorbani, S., Khazaei, Hr., Kafi, M., and Banaeian Avval, M. 2010. Effect of humic acid
in water irrigation on yield and yield components on corn (Zea mays L.). J. Agroecol.
2: 1. 111-118. (In Persian)
25.Giasuddin, A.B.M., Kanel, S., and Choi, H. 2007. Adsorption of humic acid onto nanoscale
zerovalent iron and its effect on arsenic removal. Environment Science Technology.
41: 6. 2022-2027.
26.Heidari, M., and Khahlil, S. 2014. Effect of humic acid and phosphorus fertilizer on seed and
flower yield, photosynthetic pigments and mineral elements concentration in sour tea
(Hisbiscus sabdariffa L.). Iran. J. Field Crop Sci. 45: 2. 191-199. (In Persian)
27.Jahan, M., Sohrabi Renani, R., Davaei, F., and Behzad Amiri, M. 2014. The Effect of
hydrogeal Super Absorbent Adsorption on Soil and Humic Acid Spread on Some Agro-
Cocological Characteristics of Beans (Phaseolus vulgaris L.) in Mashhad Conditions.
Ecological Agriculture. 2: 3. 71-90. (In Persian)
28.Latifi, N., and Mohammad dust, H. 1998. Effect of time and amount of nitrogen fertilizer
on grain yield of three cultivars of wheat in dry conditions. J. Agric. Sci. Natur. Resour.
1-2: 82-88. (In Persian)
29.Liu, C., Cooper, R.J., and Bowman, D.C. 1998. Humic acid application affects
photosynthesis, root development, and nutrient content of creeping bentgrass. HortScience.
33: 6. 1023-1025.
30.Mohammadipour, E., Golchin, A., Mohammadi, J., Negahdar, N., and Zarchini, M. 2012.
Effect of humic acid on yield and quality of marigold (Calendula officinalis L.). Annals of
Biological Research. 3: 11. 5095-5098.
31.Moraditochaee, M. 2012. Effects of humic acid foliar spraying and nitrogen fertilizer
management on yield of peanut (Arachis hypogaea L.) in Iran. ARPN J. Agric. Biol. Sci.
7: 4. 289-293.
32.Morshdi, A., Malakoti, J., and Naghibi, H. 1998. The effect of iron and zinc spraying on
yield quality and enrichment of canola seeds in Bardsir, Kerman. Water Soil J. 12: 12. 56-57.
(In Persian)
33.Nardi, S., Pizzeghello, D., Muscolo, A., and Vianello, A. 2002. Physiological effects of
humic substances on higherplants. Soil Biol. Biochem. 34: 11. 1527-1536.
34.Olsen, S.R. 1954. Estimation of available phosphorus in soils by extraction with sodium
bicarbonate. United States Department of Agriculture; Washington.
35.Padem, H., Ocal, A., and Alan, R. 1997. Effect of humic acid added to foliar fertilizer on
quality and nutrient content of eggplant and pepper seedlings. In International Symposium
Greenhouse Management for Better Yield & Quality in Mild Winter Climates. 491: 241-246.
36.Page, A.L.V., and Keeney, M.R.H. 1992. Method of Soil Analysis. American Society of
Agronomy. Madison, WI. USA.
37.Peña-Méndez, E.M., Havel, J., and Patočka, J. 2005. Humic substances–compounds of still
unknown structure: applications in agriculture, industry, environment and biomedicine.
J. Appl. Biomed. 3: 1. 13-24.
38.Rao, M.S.S., and Mendham, N.J., and Buzza, G.C. 1991. Effect of the apetalous flower
character on the radiation distribution in the crop canopy, yield and its components of oilseed
rape (Brassica napus). J. Agric. Sci. Camb. 117: 189-196.
39.Samavat, S., and Malakoti, M. 2005. Necessity of produce and utilization of organic acids
for increase of quality and quantity of agricultural products. Sana Publication, Tehran.
(In Persian with English Summary)
40.Schmidt, R.E., and Xunzhong, Z. 1998. How humic substances help turfgrass grow.
Golf Course Management, Pp: 65-67.
41.Shahsavan Markahdeh, M., and Chamani, E. 2014. Effect of concentration and time of
different application of humic acid on quantitative and qualitative characteristics of cut flower
cut "Hanza cultivar". Science and Technology of Greenhouse Cultivars. 5: 3. 157-170.
(In Persian)
42.Tadayyon, A., Beheshti, S., and Pessarakli, M. 2017. Effects of Sprayed Humic Acid, Iron
and Zinc on Quantitative and Qualitative Characteristics of Niger Plant (Guizotia abyssinica
L.). J. Plant Nutr. 40: 00-00.
43.Tahir, M.M., Khurshid, M., Khan, M.Z., Abbasi, M.K., and Kazmi, M.H. 2011. Lignitederived
humic acid effect on growth of wheat plants in different soils. Pedosphere.
21: 124-131.
44.Tattini, M., Bertoni, P., Landi, A., and Traversim, M.L. 1991. Effect of humic acids on growth
and biomassportioning of container grown olive plants. Acta Horticulturaea. 294: 75-80.
45.Thi, L.H., and Bohme, M. 2001. Influence of humic acid on the growth of tomato in
hydroponic systems. Acta Horticulturae. 548: 451-458.
46.Turkmen, N., Dursan, A., Turan, M., and Erdinc, C. 2004. Calcium and humic acid affect
seed germination, growth and nutrient content of tomato (Lycopersicon esculentum L.)
seedlings under saline soil conditions. Acta Agric. Scandinavica, Section B-Soil and Plant
Sci. 54: 3. 168-174.
47.Türkmen, Ö., Dursun, A., Turan, M., and Erdinç, Ç. 2004. Calcium and humic acid affect
seed germination, growth, and nutrient content of tomato (Lycopersicon esculentum L.)
seedlings under saline soil conditions. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B-Soil &
Plant Science. 54: 3. 168-174.
48.Türkmen, Ö. 2005. Effects of arbuscular mycorrhizal fungus and humic acid on the seedling
development and nutrient content of pepper grown under saline soil conditions. J. Biol. Sci.
5: 5. 568-574.
49.Ulukan, H. 2008. Effect of soil applied humic acid at different sowing times on some yield
components in wheat hybirds. Inter. J. Bot. 4: 2. 164-175.
50.Valdrighi, M.M., Pear, A., Agnolucci, M., Frassinetti, S., Lunardi, D., and Vallini, G. 1996.
Effects of compostderived humic acids on vegetable biomass production and microbial
growth within a plant (Cichorium intybus) soil system: a comparative study. Agriculture,
Ecosystems and Environment. 58: 133-144.
51.Walkley, A., and Black, I.A. 1934. An examination of the Degtjareff method for determining
soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method.
Soil science. 37: 1. 29-38.