بررسی تغییرات رشد رویشی، عملکرد و خواص کیفی میوه پرتقال تامسون ناول با تأکید بر مصرف بهینه کودهای حیوانی و شیمیایی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

2 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

3 دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

4 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

چکیده

سابقه و هدف: برای رسیدن به کشاورزی پایدار و بهبود کیفیت خاک، استفاده از منابع مواد آلی از قبیل کودهای حیوانی بصورت ترکیبی با مقدار مناسب کودهای شیمیایی ضروری است. تحقیق حاضر به ‌منظور بررسی اثر مصرف کود حیوانی و شیمیایی بر رشد رویشی، عملکرد و خواص کیفی میوه پرتقال تامسون ناول (Citrus sinensis L. Osbeck) و با هدف کاهش مصرف کود شیمیایی انجام شد.
مواد و روش‌ها: آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های‌ کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارها شامل سه سطح از کود گوسفندی (0، 6 و 12 کیلوگرم به ازای هر درخت) و سه سطح از کودهای شیمیایی سولفات آمونیوم، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم (0، 30 و 60 درصد توصیه بر مبنای آزمون خاک) بودند که بر درختان پنج‌ساله پرتقال تامسون ناول (هر تیمار شامل دو درخت)، به مدت چهارسال در باغ مرکبات بهارستان ساری اعمال شدند. با توجه به رشد درخت به مقادیر فوق‌الذکر سالانه 20 درصد اضافه شد. در پایان هر دوره رشد، رشد رویشی شامل پارامترهای طول شاخه‌های بهاره و تابستانه و قطر تنه درخت (در بالا و پایین محل پیوند) اندازه‌گیری شد. همچنین عملکرد میوه درخت، وزن و قطر متوسط میوه، مجموع املاح محلول (TSS)، اسیدیته کل (TA)، pH و ویتامین ث اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بیشترین رشد بهاره (طول شاخه) پرتقال تامسون ناول در نتیجه کاربرد توأم کودهای شیمیایی و کود حیوانی (مصرف 60 درصد کود شیمیایی بر مبنای آزمون خاک و 12 کیلوگرم کود حیوانی به ازای هر درخت) به دست آمد. کمترین رشد رویشی بهاره معادل 6/21 سانتی‌متر در تیمار شاهد مشاهده شد. اثر متقابل سطوح مختلف کود شیمیایی و حیوانی بر رشد تابستانه معنی‌دار نبود. قطر طوقه (در پایین محل پیوند) در تیمار مصرف 60 درصد توصیه کودهای شیمیایی و 6 کیلوگرم کود حیوانی به ازای هر درخت پنج ساله تامسون ناول به بیشترین حد خود (132 میلی‌متر) رسید. بیشترین عملکرد میوه درخت تامسون ناول با میانگین 6/49 کیلوگرم در تلفیق کودهای شیمیایی (60 درصد توصیه بر مبنای آزمون خاک) با کود حیوانی (12 کیلوگرم به ازای هر درخت) به ‌دست آمد. سطوح مختلف کود شیمیایی موجب افزایش اسیدیته کل و برعکس سطوح کود حیوانی منجر به کاهش اسیدیته کل میوه پرتقال تامسون ناول شد. اثر متقابل کود شیمیایی و حیوانی بر غلظت املاح محلول میوه معنی‌دار و بیشترین مقدار (08/11 درصد) در تیمار مصرف 60 درصد توصیه کودهای شیمیایی و 6 کیلوگرم کود حیوانی به ازای هر درخت مشاهده شد. این تیمار با تیمار مصرف 60 درصد کود شیمیایی بر مبنای آزمون خاک و 12 کیلوگرم کود حیوانی به ازای هر درخت در یک گروه قرار گرفتند. تیمار مصرف 60 درصد توصیه کودهای شیمیایی و 6 کیلوگرم کود حیوانی با 8/80 میلی‌گرم در 100 سی‌سی عصاره بیشترین مقدار ویتامین ث عصاره میوه را تولید کرد و تلفیق سطوح 60 درصد کود شیمیایی بر مبنای آزمون خاک و 12 کیلوگرم کود حیوانی به ازای هر درخت باعث کاهش ویتامین ث میوه شدند. اثر متقابل سطوح کودهای شیمیایی و حیوانی بر قطر میوه معنی‌دار نشد اما بر وزن متوسط و حجم عصاره معنی‌دار و بیشترین وزن متوسط و حجم میوه به ترتیب با میانگین 352 گرم و 176 سی‌سی در تیمار مصرف 60 درصد کود شیمیایی توصیه شده و 12 کیلوگرم کود حیوانی به ازای هر درخت به -دست آمد.
نتیجه‌گیری: در مجموع، برای رسیدن به حداکثر عملکرد کمی و کیفی میوه پرتقال تامسون ناول کاربرد 60 درصد مقدار توصیه شده کودهای شیمیایی و 12 کیلوگرم کود حیوانی پوسیده گوسفندی به ازای هر درخت توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Changes in Vegetative Growth, Yield and Qualitative Properties of Thomson Navel Orange Fruit with Emphasis on Optimal Consumption of Manure and Chemical Fertilizers

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Mahmoudi 1
  • Maedeh Yousefian 2
  • Seyed Vahid Alavi 3
  • Mehrdad Shahabian 4
1 Research Assistant professor. Soil and Water Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education center, Agricultural Research, Education and Extension Organization. Sari, Iran
2 Research Assistant professor. Forest and Range Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education center, Agricultural Research, Education and Extension Organization. Sari, Iran
3 Research Assistant professor. Plant Protection Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education center, Agricultural Research, Education and Extension Organization. Sari, Iran
4 Research Assistant professor. Soil and Water Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education center, Agricultural Research, Education and Extension Organization. Sari, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives: To achieve sustainable agriculture and improve soil quality, it is necessary to use organic sources such as animal manure in combination with suitable amount of chemical fertilizers. The purpose of this study was to investigate the effect of animal and chemical fertilizer on vegetative growth, yield and qualitative properties of Thomson Navel orange (Citrus sinensis L. Osbeck) fruit to reduce chemical fertilizer consumption.
Materials and Methods: The experiment was carried out as a factorial experiment in a randomized complete block design with three replications. Treatments included three levels of sheep manure (0, 6 and 12 kg per tree) and three levels of macronutrient fertilizers: nitrogen, phosphorus and potassium (0, 30 and 60% recommended amount, based on soil test) on five years old Thomson Navel orange trees (each treatment including two trees) in the Sari Baharestan citrus orchard for four years. Based on the growth of the trees, the above-mentioned values were added 20% annually. At the end of each growth period, vegetative growth including the length of spring and summer shoots and diameter of the collar (top and bottom of the graft union) were measured. Fruit yield and mean weight and diameter, total soluble solids (TSS), total acidity (TA), pH and vitamin C of harvested fruits were also measured.
Results: The results showed that the highest spring growth (shoot length) of Thomson Navel oranges was obtained as a result of the combined application of chemical fertilizer and manure (60% of the recommended amount) and manure (12 kg/tree). The lowest spring vegetative growth of 21.6 cm was observed in the control. The Interaction between different levels of chemical fertilizer and manure on summer growth was not significant. Collar diameter (at the bottom of the graft union) reached its maximum level (132 mm) in 60% recommended fertilizer and 6 kg of manure per tree treatment. The highest fruit yield of Thomson Navel trees was obtained with an average of 49.6 kg/tree, in a combination of chemical fertilizers (60% of the recommended amount) and manure (12 kg/tree). The fruit TA in different levels of chemical fertilizer and manure increased and decreased, respectively. The Interaction between chemical fertilizers and manure on TSS was significant and the highest (11.08%) was observed at 60% of the recommended amount of chemical fertilizers and 6 kg/tree of manure. This treatment and the treatment of 60% of the recommended amount of chemical fertilizer and 12 kg/tree of manure were located in the same group. The 60% recommended chemical fertilizer treatment + 6 kg of manure produced the highest amount of vitamin C in the fruit extract (80.8 mg/100 ml of extract), however the combination of high levels of chemical fertilizer and animal manure reduced the vitamin. The Interaction of chemical fertilizer and manure levels was not significant on fruit diameter but it was significant on average weight and volume of extract. The highest mean weight (352g) and fruit volume (176cc) was obtained in the treatment of 60% chemical fertilizer + 12 kg of manure per tree.
Conclusion: The results showed that 60% of the recommended amount of chemical fertilizers + 12 kg of rotten sheep manure per tree is recommendable to achieve the highest quality and quantity of Thomson Navel orange fruit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citrus
  • Fruit quality
  • Manure
  • Optimal fertilizer consumption
  • Vegetative growth
1.Achilea, O., Soffer, Y., Raber, D., and Tamim, M. 2002. "Bonus-NPK"-highly concentrated, enriched potassium nitrate, an optimal booster for yield and quality of citrus fruits. International Symposium on Foliar Nutrition of Perennial Fruit Plants, Italy, Pp: 461-466.
2.Alexandratos, N., and Bruinsma, J. 2012. World agriculture: towards 2015-2030. The Food and Agriculture Organization of the United Nations, Italy, 153p.
3.Alva, A.K., Mattos Jr.D., Paramasivam, S., Patil, B., Dou, H., and Sajwan, K.S. 2006. Potassium management for optimizing citrus production and quality. International Journal of Fruit Science.6: 1. 3-43.
4.Asadi Kangarshahi, A., and Akhlaghi Amiri, N. 2015. Advanced and Applied Citrus Nutrition. Agricultural  Research. Extension and Education Organization Press, 588p. (In Persian)
5.Asadi Kangarshahi, A., Malakouti, M.J., and Emdad, M.R. 2004. Effect of Irrigation Methods and Balanced Fertilization on The Yield and Water Use Efficiency of Citrus in Mazandaran. Iranian Journal of Soil and Waters Sciences. 18: 193-197. (In Persian)
6.Aular, J., Cásares, M., and Natale, W. 2017. Factors affecting citrus fruit quality: Emphasis on mineral nutrition. Cientifica. 45: 1. 64-72.
7.Bhagat, S., Thakur, A., and Dhaliwal, H. 2013. Organic amendments influence growth, buddability and budding success in rough lemon (Citrus jambhiri Lush.). Biological Agriculture and Horticulture. 29: 1. 46-57.
8.Bouyoucos, G.J. 1962. Hydrometer method improved for making particle size analyses of soils. Agronomy Journal.
54: 5. 464-465.
9.Brunetti, G., Senesi, N., and Plaza,C. 2007. Effects of amendment with treated and untreated olive oil mill wastewaters on soil properties, soil humic substances and wheat yield. Geoderma. 138: 1-2. 144-152.
10.Costa, M., Beltrao, J., De Brito, J.C., Neves, M.A., and Guerrero, C. 2010. The sludge and manure effects on the growth of citrus trees. WSEAS Transactions on Environment and Development. 6: 11. 721-730.
11.Ebrahimi Gaskarei, R., Hasanzadeh, F., Moradi, B., and Raeesi, T. 2017. Effects of organic and chemical fertilizers on yield and quality in Hayward variety of kiwifruit. Journal of Soil Management and Sustainable Production. 7: 2. 183-195. (In Persian)
12.Eghball, B. 2002. Soil properties as influenced by phosphorus-and nitrogen-based manure and compost applications. Agronomy Journal. 94: 1. 128-135.
13.El-Saida, S. 2006. Studies on NPK fertigation on Balady mandarin trees in sandy soil. Bulletin of Faculty of Agriculture, University of Cairo.57: 2. 365.
14.Elhassan, A.A., El-Tilib, A.M., Ibrahim, H.S., Hashim, A.A., and Awadelkarim, A.H. 2011. Response of foster grapefruit (Citrus paradisi Macf.) to organic and inorganic fertilization in central Sudan. Annals of Agricultural Sciences. 56: 1. 37-41.
15.Ennab, H. 2016. Effect of organic manures, biofertilizers and NPK on vegetative growth, yield, fruit quality and soil fertility of Eureka lemon trees (Citrus limon (L.) Burm). Journal of Soil Sciences and Agricultural Engineering. 7: 10. 767-774.
16.Food and Agriculture Organization. 2020. FAOSTAT. Crops country data. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Available from: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx.
17.Fattahi, J., Fifall, R., and Babri, M. 2010. Postharvest quality of kiwifruit (Actinidia deliciosa cv. Hayward) affected by pre-storage application of salicylic acid. South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment. 1: 2. 175-186.
18.Gain, S., Prasad, V., Singh, S., Pal, A.K., and Kumar, R. 2019. Effect of NPK along with FYM and Poultry manures on growth, flowering and fruiting of four year old sweet orange (Citrus sinensis L.). Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry.8: 3. 553-555.
19.Ghosh, A., Dey, K., Bhowmick, N., and Dey, A. 2020. Reproductive behaviour of lemon (Citrus limon Burm.) affected by different pruning intensities and integrated nutrient management under various growing seasons. National Academy Science Letters. 43: 81-84.
20.Hazarika, T.K., and Aheibam, B. 2019. Soil nutrient status, yield and quality of lemon (Citrus limon Burm.) cv. ‘Assam lemon’ as influenced by bio-fertilizers, organics and inorganic fertilizers. Journal of Plant Nutrition. 42: 8. 853-863.
21.Helmke, P.A., and Sparks, D.L. 1996. Lithium, sodium, potassium, rubidium, and cesium. Methods of soil analysis: Part 3 chemical methods. Soil science of American and American society of Agronomy, USA, Pp: 551-574.
22.Hifni, H., Fahmy, M., Bagdady, G., Abdrabboh, G., and Hamdy, A. 2013. Effect of nitrogen fertilization added at various phenological stages on growth, yield and fruit quality of valencia orange trees. Nature and Science. 11: 12. 220-229.
23.Kimball, D.A. 2012. Citrus processing: quality control and technology. Springer Science & Business Media, USA. 473p.
24.Klute, A. 1965. Laboratory Measurement of Hydraulic Conductivity of Saturated Soil. P 210-220, In: C.A. Black, D. Evans, J. White, L. Ensminger and F. Clarke (eds), Methods of soil analysis. part I, American Society of Agronomy, Madison, WI, USA.
25.Ladanyia, M. 2010. Citrus fruit: biology, technology and evaluation. Business & Economics, Academic Press, India. 576p.
26.Lai, Y., Tong, Y., Chen, L., Gao, Y., and Yang, J. 2011. Effect of fertilization on kiwifruit yield and quality. J. of Northwest A & F University-Natural Science Edition. 39: 10. 171-176.
27.Li, R., Chang, Y., Hu, T., Jiang, X., Liang, G., Lu, Z., Yi, Y., and Guo, Q. 2017. Effects of different fertilization treatments on soil, leaf nutrient and fruit quality of Citrus grandis var. longanyou. World Journal of Engineering and Technology. 5: 2. 1-
28.Loeppert, R.H., and Sparks, D.L. 1996. Carbonate and gypsum. P 437-474, In: D.L. Sparks, A.L. Page, P.A. Helmke, R.H. Loeppert, P.N. Soltanpour, M.A. Tabatabai, C.T. Johnston and M.E. Sumner (eds), Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical Methods, American Society of Agronomy-Soil Science Society of America: Madison, WI, USA.
29.Lu, J., Chen, F., Wan, Y., Liu, D., Yu, C., Wang, Y., Song, F., Wang, Y., and Härdter, R. 2001. Effect of application of potassium on the yield and quality of navel orange. Journal Fruit Science. 18: 272-275.
30.Malhotra, M., and Srivastava, S. 2009. Stress-responsive indole-3-acetic acid biosynthesis by Azospirillum brasilense SM and its ability to modulate plant growth. European Journal of Soil Biology. 45: 1. 73-80.
31.Marathe, R.A. 2005. Effect of integrated nutrient management on soil properties, yield and quality of sweet orange (Citrus Sinensis osbeck) grown on vertisol. Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Akola. 273p.
32.McLean, E.O. 1983. Soil pH and lime requirement. Methods of soil analysis: Part 2 Chemical and microbiological properties. American society of Agronomy, USA, Pp: 9: 199-224.
33.Moradi, B., and Ebadi, H. 2011. Investigation of quantitative and qualitative characteristics of Thomson navel orange on Citromelo rootstock as affected by potassium and supplementary irrigation. Plant Production. 18: 3. 47-62.
34.Naik, S.R., Nandini, M.L.N., Venkataramana, K., and Mukundalakshmi, L. 2018. Effect of organic amendments and bio-agents on growth of acid lime (Citrus aurantifolia Swingle) cv. Balaji seedlings in the nursery. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry.7: 6. 1611-1616.
35.Olsen, S.R., Cole, C.V., Watanabe, F.D., and Dean, L.A. 1954. Estimation of available phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. US Department of Agriculture, USA. 19p.
36.Quaggio, J.A., Mattos Junior, D.,and Boaretto, R.M. 2011. Sources and rates of potassium for sweet orange production. Scientia Agricola. 68: 3. 369-375.
37.Rajangam, J. 2018. Effect of foliar application of micronutrients on cost of economics of mandarin orange (Citrus reticulata Blanco.) under lower Pulney hills. International Journal of Chemical Studies. 6: 5. 164-166.
38.Rapisarda, P., Camin, F., Fabroni, S., Perini, M., Torrisi, B., and Intrigliolo, F. 2010. Influence of different organic fertilizers on quality parameters and the δ15N, δ13C, δ2H, δ34S, and δ18O values of orange fruit (Citrus sinensis L. Osbeck). Journal of Agricultural and Food Chemistry. 58: 6. 3502-3506.
39.Rodriguez, V., Mazza, S., Martinez,G., and Ferrero, A. 2005. Zn and K incidence in fruit sizes of ‘Valencia’orange. Revista brasileira de Fruticultura. 27: 1. 132-135.
40.Savreet, K., and Bal, J.S. 2014. Influence of organic and inorganic nutrient sources on growth of lemon (Citrus limon (L.) Burm.) cv. Baramasi. Journal  of Experimental Biology and Agricultural Sciences. 2: 1. 126-129.
41.Schumann, A.W., Fares, A., Alva, A.K., and Siva, P. 2003. Response of' Hamlin'orange to fertilizer source, annual rate and irrigated area. in Proceedings of the Florida State Horticultural Society. Florida State Horticultural Society, United State of America, 116: 256-260.
42.Shahbazi, K., Davodi, M.H., and Feizolahzadeh Ardebili, M. 2018. Methods of Fertilizer Analysis. Soil and Water Research Institute Press, Karaj, Iran. 404p. (In Persian)
43.Sharma, R., Dubey, A., Awasthi, O., and Kaur, C. 2016. Growth, yield, fruit quality and leaf nutrient status of grapefruit (Citrus paradisi Macf.): Variation from rootstocks. Scientia Horticulturae. 210: 41-48.
44.Tehrani, M.M. 2019. The fertilizer consumption in Iran is equal to and even lower than the world standard. 2019; Availablefrom:http://www.swri.ir/DesktopModules/News/NewsView.aspx?TabI=1&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR& Item ID=2115&mid=14472&wVersion=Staging.
45.Walkley, A., and Black, I.A. 1934. An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter, and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Science.37: 29-38.
46.Zhang, X., Gao, Y., and Wang, Z. 2018. Effects of different organic fertilizer treatments on fruit quality of a citrus cultivar (Huangguogan). International Conference on Zoology, Botany and Ecology (ICZBE 2018). Chengdu, China, Pp: 85-88.