تاثیر کاربرد اسید هیومیک بر ویژگی‎های رشدی ، کیفیت و عملکرد پسته

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده پسته، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران.

2 استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام‌نور، ایران

3 دانشیار پژوهشکده پسته، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران.

چکیده

امروزه در اکثر مناطق پسته کاری کاهش کمیت و کیفیت آب آبیاری باعث کاهش مقدار محصول و کیفیت میوه پسته شده است. استفاده از مواد آلی در کشاورزی پایدار مثل اسید هیومیک باعث اصلاح فیزیکی خاک، از جمله افزایش خلل و فرج و افزایش قدرت نگهداری آب می‎شود. این مواد از طریق بهبود رشد ریشه و تشکیل کلات‎های عناصر باعث افزایش جذب عناصر غذایی شده و با ویژگی‎های تحریک کننده رشد، تنظیم هورمون‎های رشد گیاهی و افزایش تحمل گیاهان در برابر تنش‎های گیاهی در نهایت باعث افزایش رشد گیاه و در نهایت افزایش عملکرد اقتصادی پسته می‎گردد.
مواد و روش‎ها: این پژوهش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تیمار شامل صفر (شاهد)، 500، 1000، 1500، 2000 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک تولید شرکت شیمی گل فیض خراسان در سه تکرار و به مدت دو سال زراعی روی درختان بارور کله قوچی 35 ساله اجرا شد. هر قطعه مورد مطالعه شامل پنج درخت بوده و در مجموع 75 درخت مورد آزمایش قرار گرفت. بر اساس آزمایش خاک، کمبود عناصر غذایی تعیین شد و به مقدار لازم از کودهای شیمیایی (به مقدار یکسان برای همه تیمارها) به صورت مخلوط با اسید هیومیک استفاده گردید و در تیمار شاهد تنها از کودهای شیمیایی استفاده شد.
یافته‎ها: نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین تیمارها بر اساس تجزیه مرکب اطلاعات دوساله مشخص نمود که اختلاف بین تیمارها در مورد اکثر صفات مورد ارزیابی از نظر آماری معنی‌دار بود. وزن محصول تر و وزن محصول خشک درخت، در تیمار 1500 کیلو اسید هیومیک به ترتیب 39 و 38 درصد نسبت به شاهد افزایش نشان داد. تیمار 500 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک دارای کمترین میزان پوکی میوه (25% کاهش نسبت به شاهد) و همچنین بیشترین درصد ناخندانی (48% نسبت به شاهد) بود. تیمار 1000 کیلوگرم در هکتار اسیدهیومیک، بیشترین رشد سرشاخه با 21% نسبت به شاهد را ایجاد کرد. تیمار 1500 کیلو اسید هیومیک دارای بیشترین مقادیر کلسیم (23%)، آهن (25%) ، روی (22%)، منگنز (24%) نسبت به شاهد بود.
نتیجه‎گیری: طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش تیمار 1500 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک در هکتار باعث افزایش محصول تر و محصول خشک و غلظت کلسیم و عناصر کم مصرف آهن، روی و منگنز شد و به عنوان بهترین تیمار معرفی می‎شود. البته باید در نظر داشت که فارغ از نوع و نشان و غلظت اسید هیومیک مصرفی، نحوه کاربرد، شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک و مدیریت مزرعه در نتایج بدست آمده موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of humic acid application on growth characteristics and product quality and yield of pistachio

نویسندگان [English]

  • Hamid Alipour 1
  • Azam Razavinasab 2
  • Seyed Javad Hosseinifard 3
1 National Pistachio Research Institute
2 Payamnoor
3 Pistachio Research Center, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

Background and objective: Today, in most pistachio farming areas, the reduction in the quantity and quality of irrigation water, followed by the reduction in the absorption of nutrients by the roots, has reduced the amount of pistachio fruit and its quality. The use of organic materials in sustainable agriculture, such as humic acid, causes the physical modification of the soil, including the increase of pores and water retention capacity and the reduction of evaporation from the soil surface. These substances increase the absorption of nutrients through the improvement of root growth and the formation of chelates of elements, and with the properties of stimulating growth, regulating plant growth hormones and increasing the tolerance of plants against plant stresses, it ultimately increases plant growth and Finally increasing the economic performance of pistachios.
Material and Methods: This research was carried out in the form of a randomized complete block design with 5 treatments including zero (control), 500, 1000, 1500, 2000 kg per hectare of humic acid produced by Shimi Golfaiz Khorasan Company in three replicates and for two years of cultivation on fertile trees of 35-year-old Kale Ghochi trees. Each plot included 5 trees and a total of 75 trees were tested. Based on the soil test, the lack of nutrients was determined and the required amount of chemical fertilizers (the same amount for all treatments) was used in a mixture with humic acid, and only chemical fertilizers were used in the control treatment.
Results: The results of analysis of variance and comparison of treatment averages based on composite analysis of two-year data indicated that the difference between treatments was statistically significant for most of the assessed traits. The fresh and dry weight of the tree showed an increase of 39% and 38%, respectively, in the treatment of 1500 kilos of humic acid compared to the control. The treatment of 500 kg/ha of humic acid had the lowest amount of blank (25% reduction compared to the control) and the highest percentage of non-splitting (48% compared to the control). The treatment of 1000 kg/ha of humic acid caused the highest branch growth with 21% compared to the control. The 1500 kilo humic acid treatment had the highest amounts of calcium (23%), iron (25%), zinc (22%), and manganese (24%) compared to the control.
Conclusion: According to the results obtained from this research, the treatment of 1500 kgha-1 of humic increased the fresh and dry yield and the concentration of calcium and micro nutrients elements of iron, zinc and manganese and is introduced as the best treatment. Of course, it should be kept in mind that regardless of the type and concentration of humic acid used, the method of application, the physical and chemical conditions of the soil, the management of the farm are also effective in the results obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blank
  • Humic acid
  • Kale-GHoochi
  • Shimi Golfaiz
  • Pistachio
1.Afshari, H., Talai, A., and Sadeghi, Gh. 2009. Reviews some compounds found in Fruits and nuts, and the impact of pollen grains on their quantitative and qualitative characteristics. Horticultural Sciences (Agricultural Sciences and Industries), 22: 2. 13-24. (In Persian with English abstract)
2.Afshari, H., Pour Ali, M., Sajedi, S., and Hokm Abadi, H. 2015. The effect of different-types of humic acid on quantitative and qualitative characteristics Pistachio AbbasAli variety. Journal of Plant Physiology Environment, 37: 83-72. (In Persian with English abstract)
3.Madrid, F., Lopez, R., and Cabera, F. 2007. Metal accumulation in soil after application of municipal solid waste compost under intensive farming condition Journal of Agriculture Ecosystem and Environment, 119: 249-256.
4.Sadegh, L., Fekri, M., and Gorgin, N. 2010. Effects of poultry manure and pistachio-compost on the kinetics of copper desorption from two calcareous soils. Arabic Journal of Geo-Science, 8: 42-48.
5.Asik, B.B., Turan, M.A., Celik, H., and Katkat, A.V. 2009. Effect of humic substances to dry weight and mineral nutrients uptake of wheat on saline soil conditions. Asian Journal of Crop Science, 1: 2. 87-95.
6.Aryabod, S., Razavi Nasab, A., and Nadaf Feyz Abadi, F. 2021. The effect of external and internal humic acids on the yield and concentration of  leaf micro elements of pistachio trees. Journal of Pistachio Science and Technology.
6: 11. 52-68. (In Persian)
7.Khaled, H., and Fawy, H.A. 2011. Effect of different levels of humic acids on the nutrient content, plant growth and soil properties under conditions of salinity. Soil and Water Research, 6: 21-29.
8.Nardi, S., Pizzeghello, D., Muscolo, A., and Vianello, A. 2002. Physiological effects of humic substances on higher plants. Soil Biology and Biochemistry, 34: 1527-1536.
9.Canellas, L.P., Silva, S.F., Olk, D.C., and Olivares, F.L. 2015. Foliar application of plant growthpromoting bacteria and humic acid increase maize yields. Journal of Food, Agriculture and Environment, 13: 131-138.
10.Orsi, M. 2014. Molecular dynamics simulation of humic substances (Review). Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 1: 10. 1-14.
11.Valdrighi, M.M., Pear, A., Agnolucci, M., Frassinetti, S., Lunardi, D., and Vallini, G. 1996. Effects of compost-derived humic acids on vegetable biomass production and microbial growth within a plant (Cichorium intybus) soil system: A comparative study Agriculture, Ecosystems and Environment. 58: 133-144.
12.Ozfidan-Konakci, C., Yildiztugay, E., Bahtiyar, M., and Kucukoduk, M. 2018. The humic acidinduced changes in the water status, chlorophyll fluorescence and antioxidant defense systems of wheat leaves with cadmium stress. Ecotoxicology and Environmental Safety, 155: 66-75.
13.Ozdamar Unlu, H., Unlu, H., Karakurt, Y., and Padem, H. 2011. Changes in fruit yield and quality in response to foliar and soil humic acid application in cucumber. Scientific Research and Essays, 6: 2800-2803.
14.Turan, M.A., Asik, B.B., Katkat, A.V., and Celik, H. 2011.The effects of soil-applied humic substances to the dry weight and mineral nutrient uptake of maize plants under soil salinity conditions. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 39: 171-177.
15.Aguiar, N.O., Medici, L.O., Olivares, F.L., Dobbss, L.B., Torres-Netto, A., Silva, S.F., Novontny E.H., and Canellas, L.P. 2016. Metabolic profile and antioxidant responses during drought stress recovery in sugarcane treated with humic acids and endophytic diazotrophic bacteria. Annals of Applied Biology, 168: 2. 203-213.
16.Pakdaman, N., Javanshah, A., and Nadi, M. 2019. The Effects of some inorganic-, synthetic- and organic-Fertilizers on the vegetative growth and iron content in pistachio cv. Ghazvini under alkaline conditions. Journal of Nuts, 10: 2. 127-137.
17.Rahdari, P., Panahi, B., and Mozaphari, A. 2012. Effect of free amino acids spray on the some nutrient elements accumulation in pistachios (Pistachio Vera L.), Ohadi (Fandoghi) cultivar. Advances in Environmental Biology,6: 5. 1780-1785.
18.Hanlon, E.A. 1998. Elemental determination by atomic absorption spectrophotometry. Handbook of reference methods for plant analysis, 157-164.
19.Pakkish, Z., Asghari, H., and Mohamadreza Khani, S. 2021. The application of humic acid on the improvement of vegetative and reproductive growth of pistachio cv. Akbari. The Quarterly Scientific Journal of Applied Biology. 34: 4. 50-67.
20.Rahemi, M., and Asghari, H. 2004. Effect of hydrogen cyanamide (dormex), volk oil and potassium budbreak, yield and nut characteristics of pistachio (Pistacia vera L.). Horticultural Sience and Biotechnology. 79: 5. 823-827.
21.Ozdamar Ullu, H., Unlu, H., Karakurt, Y., and Padem, H. 2011.Changes in fruit yield and quality in response to foliar and soil humic acid application in cucumber. Scientific Research and Essays. 6: 13. 2800-2803.
22.Aryabod, S., RazaviNasab, A., and Nadaf Feyz Abadi, F. 2021. Comparison of humic acid types on the concentration of macro nutrients elements in soil and leaves and yield components of pistachio trees in field conditions. Agricultural Engineering. 44: 3. 325-342. (In Persian with English abstract)
23.Sajadian, H., and Hokm Abadi, H. 2015. Effect of humic acid on root and shoot growth and leaf nutrient contents in seedlings of Pistacia vera cv. Badami-Riz-Zarand. Journal of Nuts, 6: 2. 123-130.
24.Rashidi, N., Moezzi, A.A., and Rahnama, A. 2019. Effect of Humic Acid on Growth Characteristics, Phosphorous and Potassium Uptake and Photosynthesis Pigments of Pistachio Seedlings under Drought Stress. Applied Soil Research, 7: 3. 134-149. (In Persian with English abstract)
25.Cangi, R., Tarakcioglu, C., and Yasar, H. 2006. Effect of humic acid applications on yield, fruit characteristics and nutrient uptake in Ercis grape (V. vinifera L.) cultivar. Asian Journal Chemistry. 18: 1493-1499.
26.Afrousheh, M., and Javanshah, A. 2020. The Effect of humic acid on the growth and physiological indices of pistachio seedling (Pistacia vera) under drought stress. Journal of Nuts. 11: 1. 1-12.
27.Taghizadeh-Alisaraei, A., Alizadeh Assar, H., Ghobadian, B., and Motevali, A. 2017. Potential of biofuel production from pistachio waste in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 72: 510-522.
28.Razavi Nasab, A., Fotovat, A., Astaraie, A., and Tajabadipour, A. 2018. Effect of gypsum, sulfur and HUMAX on some properties of pistachio leaves and soil at field condition. Soil Management and Sustainable Production, 7: 3. 123-138. (In Persian)  
29.Javanshah, A., and Aminian Nasab, S. 2016. Effect of Humic Acid and Calcium on Morpho-Physiological Traits and Mineral Nutrient Uptake of Pistachio Seedling under Salinity Stress. Journal of Nut. 7: 2. 125-135.
30.Razavi Nasab, A., Fotovat, A., Astaraie, A., and Tajabadipour, A. 2019. Effect of organic waste and humic acid on some growth parameters and nutrient concentration of pistachio seedlings. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 50: 3. 254-264.
31.Saeedi, S., and Saki Nejad, T. 2016. Effect of different amounts of humic chelate magnesium and Gibberellins on the growth and yield of cowpea. Agronomy Research in Semi Desert Regions, 12: 4. 267-278. (In Persian)
32.Osman, K.T. 2018. Acid soils and acid sulfate soils. In management of soil problems, Springer, Cham, pp. 299-332.
33.Rahimi, A., Dolati, B., and Vahidzadeh, S. 2018. Investigating the simultaneous effect of the application of micro nutrients and humic acid on some quantitative and qualitative characteristics of sugar beet (Beta vulgaris L.) variety Universe. Agricultural Engineering 41: 4. 83-97. (In Persian with English abstract)
34.Sánchez-Sánchez, A., Sánchez-Andreu, J., Juárez, M., Jordá, J., and Bermúdez, D. 2002. Humic substances and amino acids improve effectiveness of chelate FeEDDHA in lemon trees. Journal of Plant Nutrition, 25: 11. 2433-2442.
35.Wong, V.N.L., Dalal, R.C., and Greene, R.S.B. 2009. Carbon dynamics of sodic and saline soil following gypsum and organic material additions: A. laboratory incubation. Applied Soil Ecology, 41: 29-40.
36.Jalali, Z., Panahi, B., and Mirhajian, A. 2018. Evaluation of soil application amendment effect of anti-salt materials (gypsum, humic acid fertilizer and antisalt fertilizer) on the yield of pistachio. International Journal of Biological Forum, 10: 1. 111-117.