سنتز سبز و مشخصه یابی کود نانو کربن دات آهن و مطالعه انکوباسیونی آن در یک خاک آهکی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 گروه فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، گروه زراعت، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22069/ejsms.2023.21069.2090

چکیده

سابقه و هدف: بارزترین مشکلات خاک‌های آهکی کمبود آهن است. نانو کودها گزینه مناسبی برای رفع نیاز گیاه با کارایی بالا هستند. هدف از این مطالعه سنتز سبز کود نانو کربن دات آهن به دو صورت بدون پوشش و پوشش‌دهی شده با پلیمر پلی لاکتیک اسید و مطالعه انکوباسیونی این کودها در یک دوره یک ماهه در خاک آهکی بود.

مواد و روش‎ها: سنتز سبز نمونه نانو کربن دات آهن با استفاده از آب لیمو (به عنوان پایه کربنی کود) و کود سولفات آهن هفت آبه به روش هیدروترمال صورت گرفت. نمونه نانو کربن دات آهن سنتز شده به وسیله پلیمر پلی لاکتیک اسید پوشش‌دهی شد و نمونه‌های آزمایشی پس از سنتز جهت تایید بارگذاری آهن روی نمونه کربن دات و همچنین تایید پوشش‌دهی موفق کود نانو کربن دات آهن سنتز شده به وسیله دستگاه‌های UV، XRD،Fluorescent Spectrophotometric، TEM، FESEM، EDAX، FTIR، DLS و ZetaPotential مشخصه یابی شدند. به منظور بررسی اثر نانو کربن دات آهن سنتز شده بر فراهمی آهن دریک خاک آهکی، آزمایش انکوباسیونی در دمای 1± 22 درجه سلسیوس و رطوبت ظرفیت زراعی به صورت طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل شاهد (بدون کاربرد نانو کربن دات)، سولفات آهن، سکوسترین (تجاری) و نانو کربن دات آهن سنتز شده بارگیری شده با آهن (به صورت دو تیمار جدا بدون پوشش و با پوشش با پلیمر پلیلاکتیک اسید) در سطوح 5، 10 و 20 میلی‌گرم آهن در کیلوگرم خاک (در مجموع 9 تیمار با 3 تکرار) بودند. در پایان دوره انکوباسیون (720 ساعت)، میزان آهن قابل عصاره‌گیری خاک با DTPA تعیین شد. همچنین به منظور بررسی روند تغییرات آهن قابل استخراج خاک با DTPA با زمان، مقادیر آهن عصاره‌گیری شده در خاک با DTPA در سه زمان 3 ، 360 و 720 ساعت در تیمارهای شاهد بدون کود، تیمار 5 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک آهن خالص از منابع مختلف آهن (سولفات آهن، سکوسترین، نانو کربن دات بدون پوشش، نانو کربن دات پوشش دار) با همدیگر مقایسه شدند.

یافته‏ها: بارگذاری موفق آهن روی سطح نانو کربن دات‌های آهن بدون پوشش و پوشش‌دهی شده با پلیمر پلی لاکتیک اسید توسط دستگاه‌های XRD، UV-VIS، FTIR و میکروسکوب‌های الکترونی روبشی وعبوری تایید شدند. میزان آهن کل در نمونه بدون پوشش معادل 98/4 درصد و در نمونه پوشش‌دهی شده با پلی لاکتیک اسید معادل 1 درصد بود. نتایج حاصل از انکوباسیون نشان داد که در مدت زمان یک ماه آهن قابل عصاره گیری در خاک با DTPA در سطح یک درصد افزایش معنی‌داری داشت. بیشترین غلظت آهن در خاک در پایان 720 ساعت (30 روز) مربوط به نمونه پوشش‌دهی شده نانو کربن دات آهن با پلیمر پلی لاکتیک اسید (Fe-CD-Coated) با غلظت آهن 20 میلی گرم بر کیلوگرم برابر با 58/9 میلی گرم بر کیلوگرم بود. همچنین با بررسی روند تغییرات آزاد سازی آهن در تیمارهای با غلظت 5 میلی گرم بر کیلوگرم در سه بازه زمانی 3، 360 و 720 ساعت مشاهده شد که تیمار پوشش‌دهی شده موجب افزایش قابل ملاحظه آهن نسبت به تیمار سکوسترین آهن شد. تیمار سکوسترین آهن بعد از 720 ساعت نسبت به 3 ساعت اولیه حدود 60 درصد افزایش داشت (از 19/5 به 28/8 میلی گرم بر کیلوگرم) در حالی که مقدار آهن عصاره گیری شده با DTPA در تیمار پوشش‌دهی شده نانو کربن دات آهن در این بازه زمانی حدود 400 درصد افزایش داشت (از36/1 به 63/6 میلی گرم بر کیلوگرم).
نتیجه‏گیری: با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت که در بین تیمارهای آزمایشی با توجه به رها سازی آهسته آهن، نمونه پوشش‌دهی شده با پلیمر طبیعی و زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک با غلظت آهن 20 میلی گرم بر کیلوگرم بیشترین رها سازی آهن را نسبت به سایر تیمارها داشت .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Green synthesis and characterization of iron nano carbon dot fertilizer and its incubation study in a calcareous soil

نویسندگان [English]

  • Yasman Zilabpour 1
  • Mojtaba Barani Motlagh 2
  • Mohammad Rafieinia 3
  • Elham Bidram 3
  • Mojtaba Yahyaabadi 4
1 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Golestan, Iran. Email
2 Associate Professor, Soil Science Department, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
3 . Department of Modern Medical Technologies, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Professor, of Agriculture Department, Tehran Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Objectives: The most obvious problem of calcareous soils is lack of plant available iron. Nano fertilizers are a suitable option to meet the needs of the plant with the high efficiency. The aim of this study was the green synthesis of nanocarbon dot iron fertilizers in two forms, uncoated and coated with polylactic acid polymer, and the incubation study of these fertilizers in a period of one month in a calcareous soil.

Materials and Methods: The green synthesis of iron nano carbon dot sample was done using lemon juice (as the carbon base of fertilizer) and Ferrous sulfate heptahydrate by hydrothermal method and the iron nano carbon dot sample was synthesized by polylactic acid polymer coating and test samples after synthesis to confirm the loading of iron on the carbon dot sample and also to confirm the successful coating of the synthesized iron nano carbon dot fertilizer by means of UV, XRD, Fluorescent Spectrophotometric, TEM, FESEM, EDAX, FTIR, DLS and Zeta Potential were characterized. In order to investigate the effect of synthesized iron nanocarbon dot on the availability of iron in a calcareous soil, an incubation experiment was conducted in a completely random design in 3 replications. The treatments include control (without nano carbon dot application), iron sulfate, sequestrin (commercial) and synthesized iron nano carbon dot loaded with iron (as two separate treatments without coating and coated with polylactic acid polymer) at levels 5, 10 and 20 mg Fe kg-1 soil (total of 9 treatments with 3 replications). At the end of the incubation period (720 hours), the extractable iron content of the soil was determined with DTPA. Also, in order to investigate the changes in the extractable iron of soil with DTPA with time, the amount of iron extracted in soil with DTPA in three times of 3, 360 and 720 hours in control treatments without fertilizer, treatment of 5 mg kg-1 soil iron soil from different sources of iron were compared with each other.

Results: The successful loading of iron on the surface of nano-carbon iron dots without coating and coated with polylactic acid polymer was confirmed by XRD, UV-VIS, FTIR and scanning and transmission electron microscopes. The amount of total iron in the uncoated sample was equal to 4.98% and in the sample coated with polylactic acid it was equal to 1%. The results of the incubation showed that extractable iron in the soil with DTPA increased significantly.The highest concentration of iron in the soil at the end of 720 hours is related to the sample coated with iron nano carbon dot with polylactic acid polymer with an iron concentration of 20 mg kg-1 equal to 9.58 mg kg-1. Also, by examining the changes in iron release in treatments with a concentration of 5 mg kg-1 in three time periods of 3, 360 and 720 hours, it was observed that the coated treatment caused a significant increase in iron compared to the iron sequestrin treatment. Iron sequestrin treatment after 720 hours compared to the first 3 hours increased by about 60% (from 5.19 to 8.28 mg kg-1), while the amount of iron extracted with DTPA in the nano carbon dot iron coated treatment In this period of time, it increased by about 400% (from 1.36 to 6.63 mg kg-1).

Conclusion: According to the results of the research, it can be said that among the experimental treatments regarding the slow release of iron, the sample coated with natural and biodegradable polylactic polymer with an iron concentration of 20 mg kg-1has the highest iron release compared to had other treatments,

کلیدواژه‌ها [English]

  • green synthesis
  • Iron nano carbon dot fertilizer
  • polylactic acid
  • coated
  • Incubation