بکارگیری شاخص بهبود یافته وزنی و مقایسه ی آن با شاخص های تجمیعی در ارزیابی آلایندگی فلزات سنگین

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ‏آموخته دکتری زمین‌شناسی زیست‌محیطی، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشیار ، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: به جهت وجود اهمیت کیفیت خاک در بستر حیات و محیط زیست، روش‌های ارزیابی مختلفی برای توصیف تأثیر آلاینده‌هایی همچون فلزات سنگین بر کیفیت خاک پیشنهاد شده‌اند. در این مطالعه ما با استفاده از مدل ریاضی، شاخص بهبود یافته وزنی به عنوان رویکردی نو، کیفیت خاک اطراف مجتمع سرب و روی زنجان واقع در شهرستان زنجان را مورد ارزیابی قرار داده و با نتایج حاصل از شاخص‌های آلودگی نمرو و شاخص بار آلودگی مورد مقایسه قرار دادیم.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه، نتایج حاصل از 71 ایستگاه نمونه‌‌‌برداری خاک اطراف مجتمع سرب و روی زنجان، واقع در شمال غربی ایران، توسط دستگاه اسپکترومتری نشری پلاسمای جفت شده القایی برای قرائت غلظت فلزات سنگین سرب، روی، آرسنیک، کادمیوم، تالیوم، باریم، آنتیموان، وانادیوم، کبالت، مولیبدن، نیکل و مس مورد استفاده قرار گرفت. همچنین مقدار اسیدیته خاک مورد آنالیز قرار گرفت. در این رویکرد، در طی محاسبه‌ی شاخص بهبود یافته وزنی، وزن‌ها با استفاده از ابزارهای آماری، از جمله تجزیه و تحلیل خوشه‌ای سلسله مراتبی و تحلیل مؤلفه‌های اصلی، به فلزات سنگین مختلف اختصاص داده شد. نتیجه‌ی حاصل از شاخص به صورت کمّی مقدار آلایندگی را مشخص می‌سازد.
یافته‌ها: براساس شاخص بهبود یافته وزنی، 9/19 درصد نمونه‌ها در آلودگی متوسط و 2/4 درصد نمونه‌ها در آلودگی شدید، و سایر نمونه‌ها فاقد آلودگی و یا با آلودگی اندک بودند. برحسب شاخص بار آلودگی 8/5 درصد نمونه‌ها در آلودگی متوسط و 8/2 درصد در آلودگی شدید و شاخص آلودگی نمرو 9/19 درصد نمونه‌ها در آلودگی متوسط و 2/42 درصد در آلودگی شدید قرار دارند. مقایسه همبستگی نتایج حاصل از مدل با شاخص بهبود یافته وزنی با شاخص بار آلودگی، مقدار همبستگی 907/0 و با شاخص نمرو، مقدار همبستگی 701/0 می‌باشد که نشان دهنده‌ی نزدیکی بیشتر آن با شاخص بار آلودگی بود. نتایج شاخص بهبود یافته وزنی نشان داد که فلزات سنگین روی، سرب، کادمیوم و آرسنیک با منشأ انسان‌زاد و در نتیجه‌ فعالیت‌های صنعتی مجتمع سرب و روی زنجان نشان می‌دهد. در حالی که فلزات سنگین باریم، وانادیوم، تالیوم، مولیبدن، کبالت، مس، نیکل و آنتیموان دارای منشأ زمین زاد می‌باشند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که شاخص بهبود یافته وزنی با شاخص‌های قبلی تطابق خوبی داشته و می‌توان در محدوده‌های وسیع بکار برده شود. همچنین کاستی‌های شاخص‌های قبلی را برطرف نموده و به عنوان یک مدل جدید می‌تواند برای ارزیابی آلودگی خاک و خطر اکولوژیکی خاک مورد استفاده قرار گیرد. از این شاخص می‌توان در جهت شناسایی و تعیین منابع محتمل آلودگی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

and Comparing it With Aggregate Indices in the Assessment of Heavy Metal Pollution

نویسندگان [English]

  • Zahra Sheikhi Alman Abad 1
  • Hossein Pirkharrati 2
1 PhD in Environmental Geology, Department of Geology, Faculty of Science, Urmia University
2 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Urmia University
چکیده [English]

Background and purpose: Due to the importance of soil quality in life and environment, various evaluation methods have been proposed to describe the effect of pollutants such as heavy metals on soil quality. In this study, we evaluated the quality of the soil around Zanjan lead and zinc complex located in Zanjan city by using the mathematical model of the improved weighted index and compared it with the results of Nemerow indices and pollution load index.
Materials and methods: In this study, the results of 71 soil sampling stations around Zanjan lead and zinc complex, located in the northwest of Iran, by inductively coupled plasma emission spectrometry device for reading the concentration of heavy metals Lead, Zinc, Arsenic, Cadmium, Thallium, Barium, Antimony, Vanadium, Cobalt, Molybdenum, Nickel and Copper were used. Soil acidity was also analyzed. In this approach, during the calculation of the improved weighted index, weights were assigned to different heavy metals using statistical tools, including hierarchical cluster analysis and principal component analysis. The result of the index quantitatively determines the amount of pollution.
Results: Based on the improved weight index, 19.9% of the samples were in moderate pollution and 4.2% of the samples were in severe pollution, and the other samples were without pollution or with little pollution. According to the pollution load index, 5.8% of the samples are in moderate pollution and 2.8% are in severe pollution, and according to the pollution index, 19.9% of the samples are in moderate pollution and 42.2% are in severe pollution. Comparing the correlation of the results obtained from the model with the weighted improved index with the pollution load index, the correlation value is 0.907, and with the Nimro index, the correlation value is 0.701, which indicates that it is closer to the pollution load index. The results of the improved weight index showed that the heavy metals Zinc, Lead, Cadmium and Arsenic are of anthropogenic origin and as a result of the industrial activities of Zanjan lead and zinc complex. While heavy metals Barium, Vanadium, Thallium, Molybdenum, Cobalt, Copper, Nickel and Antimony are of earth origin.
Conclusion: The results showed that the improved weighted index has a good match with the previous indices and can be used in wide ranges. It also overcomes the shortcomings of the previous indicators and can be used as a new model to evaluate soil pollution and soil ecological risk. This index can be used to identify and determine possible sources of pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Improved weight index
  • Zanjan
  • heavy metals
  • Nimro index
1.Keshavarzi, A., Kumar, V., Ertunç, G., & Brevik, E. C. (2021). Ecological risk assessment and source apportionment of heavy metals contamination: An appraisal based on the Tellus soil survey. Environmental Geochemistry and Health, 43, 2121-2142. https://doi.org/ 10.1007/ s10653-020-00787-w. [In Persian]
2.Zang, Z., Li, Y., Li, H., Guo, Z., & Zhang, R. (2020). Spatiotemporal variation and pollution assessment of Pb/Zn from smelting activities in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 1968. https://doi.org/ 10.3390/ijerph17061968.
3.Chen, Y., Jiang, X., Wang, Y., & Zhuang, D. (2018). Spatial characteristics of heavy metal pollution and the potential ecological risk of a typical mining area: A case study in China. Process Safety and Environmental Protection, 113, 204-219. https://doi.org/10.1016/j.psep.2017.10.008.
4.Saleem, M., Iqbal, J., Akhter, G., & Shah, M. H. (2018). Fractionation, bioavailability, contamination and environmental risk of heavy metals in the sediments from a freshwater reservoir, Pakistan. Journal of Geochemical Exploration, 184, 199-208. https:// doi.org/ 10.1016/ j.gexplo.2017.11.002.
5.Eqani, S.A.M.A.S., Kanwal, A., Bhowmik, A. K., Sohail, M., Ullah, R., Ali, S. M., Alamdar, A., Ali, N., Fasola, M., & Shen, H. (2016). Spatial distribution of dust–bound trace elements in Pakistan and their implications for human exposure. Environmental Pollution, 213, 213-222. https://doi.org/ 10.1016/ j.envpol.2016.02.017.
6.Wuana, R. A., & Okieimen, F. E. (2011). Heavy metals in contaminated soils: a review of sources, chemistry, risks and best available strategies for remediation. International Scholarly Research Notices, 201, 1-20. doi:10.5402/2011/402647.
7.Ayoubi, S., & Karami, M. (2019). Pedotransfer functions for predicting heavy metals in natural soils using magnetic measures and soil properties. Journal of Geochemical Exploration, 197, 212-219. https://doi.org/10.1016/ j.gexplo.2018.12.006. [In Persian]
8.Jia, X., Fu, T., Hu, B., Shi, Z., Zhou, L., & Zhu, Y. (2020). Identification of the potential risk areas for soil heavy metal pollution based on the source-sink theory. Journal of Hazardous Materials, 393, 122424. https://doi.org/10.1016/ j.jhazmat.2020.122424.
9.Yang, Y., Yang, X., He, M., & Christakos, G. (2020). Beyond mere pollution source identification: Determination of land covers emitting soil heavy metals by combining PCA/APCS, GeoDetector and GIS analysis. Catena, 185, 104-297. https://doi.org/10.1016/ j.catena.2019.104297.
10.Tokatli, C., Uğurluoğlu, A., Köse, E., Çiçek, A., Arslan, N., Dayioğlu, H., & Emiroğlu, Ö. (2021). Ecological risk assessment of toxic metal contamination in a significant mining basin in Turkey. Environmental Earth Sciences, 80 (1), 1-19. https://doi.org/10.1007/ s12665-020-09333-4.
11.Buch, A. C., Niemeyer, J. C., Marques, E. D., & Silva-Filho, E. V. (2021). Ecological risk assessment of trace metals in soils affected by mine tailings. Journal of Hazardous Materials, 403.p.123852. https://doi.org/10.1016/ j.jhazmat.2020.123852.
12.Olumayowa Oluwasola, H., Oluoye, O., Mohammad Bashir, S., Odewole, O. A., Onyeka Abugu, H., Akpomie, K. G., Kolade David, M., Inumidun Fagorite, V., & Aishatu Umar, M. (2021). Geochemical and health risk assessment of heavy metals concentration in soils around Oke-Ere mining area in Kogi State, Nigeria. International Journal of Environmental Analytical Chemistry. 1-16. https://doi.org/10.1080/ 03067319. 2020.1862817.
13.Long, Z., Huang, Y., Zhang, W., Shi, Z., Yu, D., Chen, Y., Liu, C., & Wang, R. (2021). Effect of different industrial activities on soil heavy metal pollution, ecological risk, and health risk. Environmental Monitoring and Assessment, 193 (1), 1-12. https://doi.org/ 10.1007/s10661-020-08807-z.
14.Borůvka, L., Vacek, O., & Jehlička, J. (2005). Principal component analysis as a tool to indicate the origin of potentially toxic elements in soils. Geoderma, 128 (3-4), 289-300. https://doi.org/ 10.1016/j.geoderma.2005.04.010.
15.Abdi, M., Karimpour, M. H., & Zarinkoob, M. H. (2014). The interpretation of factor analysis results of stream sediment geochemical data by utilization of geological, alteration and mineralization data in Kooh-Shah, Birjand, South Khorasan. Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 23 (92), 23-38. https://doi.org/ 10.22071/ gsj.2014.43649. [In Persian]
16.Abbaszadeh, F., Jalali, V., & Jafari, A. (2018). Investigating the source of some heavy metals using cluster and factor analysis techniques in soils of Hormoz Island. Applied Soil Research, 6 (1), 13-24. [In Persian]
17.Alfaifi, H., El-Sorogy, A. S., Qaysi, S., Kahal, A., Almadani, S., Alshehri, F., & Zaidi, F. K. (2021). Evaluation of heavy metal contamination and groundwater quality along the Red Sea coast, southern Saudi Arabia. Marine Pollution Bulletin, 163, 111975. https:// doi.org/ 10.1016/j.marpolbul.2021.111975.
18.Nassiri, O., Rhoujjati, A., & EL Hachimi, M. L. (2021). Contamination, sources and environmental risk assessment of heavy metals in water, sediment and soil around an abandoned Pb mine site in North East Morocco. Environmental Earth Sciences, 80 (3), 1-20. https://doi.org/10.1007/ s12665-021-09387-y.
19.Naimi, M. S., Ayoubi, S., & Khademi, H. (2013). Vertical and Horizontal Variability of lead and nicel in Zobhan industrial District, Isfahan, Water and Soil, 27 (2), 394-405. doi: 10.22067/ jsw.v0i0.24366. [In Persian]
20.Nguyen, T. H., Hoang, H. N. T., Bien, N. Q., Tuyen, L. H., & Kim, K. W. (2020). Contamination of heavy metals in paddy soil in the vicinity of Nui Phao multi-metal mine, North Vietnam. Environmental Geochemistry and Health, 42 (12), 4141-4158. https:// doi.org/ 10.1007/s10653-020-00611-5.
21.Doležalová Weissmannová, H., Mihočová, S., Chovanec, P., & Pavlovský, J. (2019). Potential ecological risk and human health risk assessment of heavy metal pollution in industrial affected soils by coal mining and metallurgy in Ostrava, Czech Republic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (22), 4495. https://doi.org/10.3390/ ijerph 16224495.
22.Qingjie, G., Jun, D., Yunchuan, X., Qingfei, W., & Liqiang, Y. (2008). Calculating pollution indices by heavy metals in ecological geochemistry assessment and a case study in parks of Beijing. Journal of China University of Geosciences, 19 (3), 230-241. https:// doi.org/10.1016/S10020705(08)60042-4.
23.Obiora, S. C., Chukwu, A., & Davies, T. C. (2016). Heavy metals and health risk assessment of arable soils and food crops around Pb–Zn mining localities in Enyigba, southeastern Nigeria. Journal of African Earth Sciences, 116, 182-189. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2015.12.025.
24.Weissmannová, H. D., & Pavlovský, J. (2017). Indices of soil contamination by heavy metals–methodology of calculation for pollution assessment (minireview). Environmental Monitoring and Assessment, 189 (12), 1-25. https:// doi.org/10.1007/s10661-017-6340-5.
25.Tian, K., Wu, Q., Liu, P., Hu, W., Huang, B., Shi, B., Zhou, Y., Kwon, B. O., Choi, K., Ryu, J., & Khim, J. S. (2020). Ecological risk assessment of heavy metals in sediments and water from the coastal areas of the Bohai Sea and the Yellow Sea. Environment International, 136, 105512. https:// doi.org/10.1016/j.envint.2020.105512.
26.Yang, H., Wang, F., Yu, J., Huang, K., Zhang, H., & Fu, Z. (2021). An improved weighted index for the assessment of heavy metal pollution in soils in Zhejiang, China. Environmental Research, 192, 110246. https://doi.org/ 10.1016/j.envres.2020.110246.
27.Klute, A. (1986). Water retention: laboratory methods. Methods of soil analysis: part 1. Physical and Mineralogical methods, Pp: 635-662.
28.Sheikhi, A. Z., Pirkharrati, H., & Mojarrad, M. (2020). Evaluation of Risk Potentials and Determination of Zn, Pb and Cd Source in Soil around Angouran Mineral Processing Complex. Journal of Environmental Studies, 46 (1), 173-19. DOI:10.22059/jes.2020.292719.1007949. [In Persian]
29.Naimi Marandi, S., Ayoubi, S., & Azimzadeh, B. (2013). Use of Multivarite Statistic and Geostatistic to differentiate the lithologic and antropogenic source of some heavy metals in Zobhan industrial district, Isfahan Province. Journal of Water and Soil, 27 (3), 560-569. DOI: 10.22067/jsw.v0i0.26084. [In Persian]
30.Kaiser, H. F. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. Educational and Psychological Measurement, 20 (1), 141-151. https:// doi.org/10.1177/001316446002000116.
31.Dalal, S. G., Shirodkar, P. V., Jagtap, T. G., Naik, B. G., & Rao, G. S. (2010). Evaluation of significant sources influencing the variation of water quality of Kandla creek, Gulf of Katchchh, using PCA. Environmental Monitoring and Assessment, 163 (1), 49-56. https:// doi.org/10.1007/s10661-009-0815-y.
32.Sistani, N., Moein, M., Taleshi, M., Khorasani, N., Hamidiyan, A., & Azemi, R. (2016). Source identification of heavy metal pollution nearby Kerman steel industries. Journal of Natural Environment. 70 (3), 627-641. 627-641. doi:10.22059/ jne.2017.214386.1233. [In Persian]
33.Javidaneh, Z., Zarsevandi, A. R., & Rast Manesh, F. (2016). Determination of geo-environmental factors and source of heavy metals in street dust, Masjed-e-Soleiman City, Khouzestan Province. Iranian Journal of Health and Environment, 9 (2), 155-170. [In Persian]
34.Cabrera, F., Clemente, L., Barrientos, E. D., López, R., & Murillo, J. M. (1999). Heavy metal pollution of soils affected by the Guadiamar toxic flood. Science of the Total Environment, 242 (1-3), 117-129. https://doi.org/10. 1016/S00489697(99) 00379-4.
35.Tian, L., Ge, B., & Li, Y. (2017). Impacts of state-led and bottom-up urbanization on land use change in the peri-urban areas of Shanghai: Planned growth or uncontrolled sprawl?. Cities, 60, 476-486. https://doi.org/10.1016/ j.cities.2016.01.002.
36.Stoecklin, E., & Eftakhar Neghad, E. (1969). Geology map from the 1:250000 map of Zanjan. No. D4, 61p.
37.Dabiri, R., Bakhshi Mazdeh, M., & Mollai, H. (2017). Heavy metal pollution and identification of their sources in soil over Sangan iron-mining region, NE Iran. Journal of Mining and Environment, 8 (2), 277-289. https://doi.org/10. 22044/jme.2016.820. [In Persian]
38.Motamedi Rad, M., Goli Mokhtari, L., Bahrami, S., & Zanganeh Asadi, M. A. (2019). Assessment of the heavy-metal pollution in sediments of the Roein karstic basin. Researches in Earth Sciences. 21, 146-66. 10.29252/esrj.9.4.146.
[In Persian]
39.Wang, Y. Q., Zhang, X. Y., Arimoto, R., Cao, J. J., & Shen, Z. X. (2005). Characteristics of carbonate content and carbon and oxygen isotopic composition of northern China soil and dust aerosol and its application to tracing dust sources. Atmospheric Environment, 39 (14), 2631-2642. https:// doi.org/ 10.1016/ j.atmosenv.2005.01.015.
40.Niencheski, L. F. H., Baraj, B., Franca, R. G., & Mirlean, N. (2002). Lithium as a normalizer for the assessment of anthropogenic metal contamination of sediments of the southern area of Patos Lagoon. Aquatic Ecosystem Health and Management, 5 (4), 473-483. https:// doi.org/10.1080/14634980290001977.
41.Salavati-Nik, S., Saadat, S., & Allameh, M. (2020). Environmental study of the distribution of heavy metals contamination in soils of Sheshtamad area (Northeastern Iran). Journal of Water and Soil, 34, 721-735. 10.22067/ jsw.v34i3.85308. [In Persian]
42.Erfanmanesh, M., & Afyuni, M. (2000). Environmental Pollution (water, soil and air). Isfahan, 330p. [In Persian]
43.Duru, C. E., Enyoh, C. E., Enedoh, M. C., Duru, I. A., Ibe, F. C., Verla, A. W., & Isiuku, B. O. (2021). Assessment of Heavy Metals in Soils from Reclaimed Section of Nekede Mechanic Village, Owerri, Southeastern, Nigeria. Chemistry Africa, 4 (2), 429-441. https:// doi.org/10.1007/s42250-020-00216-6.
44.Parsafar, N., Marofi, S., Rahimi, G., & Marofi, H. (2015). Assessment of pollution index (PI) of Cd, Zn, Cu and Pb in the soil irrigated with municipal wastewater. Water and Soil Science, 25 (1), 1-12. [In Persian]
45.Githaiga, K. B., Njuguna, S. M., Gituru, R. W., & Yan, X. (2021). Water quality assessment, multivariate analysis and human health risks of heavy metals in eight major lakes in Kenya. Journal of Environmental Management, 297, 113410. https://doi.org/10.1016/j.jenvman. 2021. 113410.
46.Ren, Z., Xiao, R., Zhang, Z., Lv, X., & Fei, X. (2019). Risk assessment and source identification of heavy metals in agricultural soil: a case study in the coastal city of Zhejiang Province, China. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 33 (11), 2109-2118. https:// doi.org/ 10.1007/ s00477-019-01741-8.
47.Liu, H., Zhou, Y., Qin, S., Awasth, S.K., Liu, T., Liu, H., Zhang, Z., & Awasthi, M.K. (2021). Distribution of heavy metal resistant bacterial community succession in cow manure biochar amended sheep manure compost. Bioresource Technology, 335, 125282. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021. 125282.
48.Tomlinson, D.L., Wilson, J.G., Harris, C.R., & Jeffrey, D.W. (1980). Problems in the assessment of heavy-metal levels in estuaries and the formation of a pollution index. Helgoländermeeresuntersuchungen, 33 (1), 566-575. https://doi.org/ 10.1007/ BF02414780.
49.Azimzadeh, B., & Khademi, H. (2013). Estimation of background concentration of selected heavy metals for pollution assessment of surface soils of Mazandaran province, Iran. Water and Soil, 27 (3), 548-559. DOI: 10.22067/ jsw.v0i0.26055. [In Persian]
50.Afshari, A., Khademi, H., & Hojjati, S. (2016). Assessment of heavy metals pollution risk in soils of central Zanjan province based on pollution indices. Journal of Water and Soil Conservation, 22 (6), 21-40. DOI:20.1001.1. 23222069. 1394.22.6.2.4. [In Persian]
51.Rahmani, H.R., & Khanmohamadi, Z. (2020). Effect of Sepahan Cement Factory on Heavy Metals Contamination in Soils of Dizicheh Area of Isfahan. Iranian Journal of Soil and Water Research, 51 (7), 1701-1709. DOI: 10.22059/ ijswr. 2020.292969.668407. [In Persian]