توزیع شکلهای روی و ارتباط آن با ویژگیهای خاک در برخی خاک های استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Distribution of zinc forms and the relationship of these fractions with soil properties in some soils of Golestan Province