تأثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک بر پایداری خاکدانه در چند نوع سیستم کشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of soil physical and chemical properties on aggregate stability in some cultivation systems