ارزیابی تاثیر قارچ میکوریزا و منابع مختلف فسفر بر رشد و جذب فسفر در سویا (Glycine max (L.) Merr.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of mycorrhizal fungus and phosphate rock effectiveness on growth and uptake of phosphorous in soybean (Glycine max (L.) Merr.)