پایش زمانی کیفیت زهاب طی فرآیند اصلاح خاک شور و سدیمی با استفاده از ستون خاک


عنوان مقاله [English]

Time monitoring of leachate quality during reclamation process of saline-sodic soil using soil column