ارزیابی و مقایسه روش های دامنه معرف و رستری برای محاسبه عامل توپوگرافی در رابطه جهانی فرسایش خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation and comparison of representative hill slope and raster based hill slope methods for computation of topography factor in USLE