اثر نیتروژن و سیلیسیم به همراه کودهای بیولوژیک بر بیماری سفیدک سطحی (Triticum aestivum L.) صفات فیزیولوژیکی و عملکرد گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effects of nitrogen and silicon biofertilizers on powdery mildew disease, physiological parameters and yield of wheat (Triticum aestivum L.)