اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رئیس انجمن علوم خاک ایران (دکتر کامبیز بازرگان)

خاکشناسی استاد

mgorjiut.ac.ir

سردبیر

دکتر فرهاد خرمالی

خاکشناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

khormaliyahoo.com

مدیر داخلی

مجتبی بارانی مطلق

دانشیار-دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

mbarani2002yahoo.com
01732245884

اعضای هیات تحریریه

محمدعلی حاج عباسی

خاکشناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

hajabbasicc.jut.ac.ir

دکتر هادی قربانی

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

ghorbani1969yahoo.com

دکتر فرهاد خرمالی

خاکشناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

khormaliyahoo.com

دکتر ناصر علی اصغر زاد

خاکشناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه تبریز

n-aliasghartabrizu.ac.ir

دکتر آدریان آنک

خاکشناسی دانشیار دانشگاه نیوفاندلند کانادا

auncgrenfell.mun.ca

دکتر عباس فرشاد

خاکشناسی استادسابق مرکز تحقیقات آی تی سی انسخده هلند

farshaditc.nl

دکتر حسین قدیری

خاکشناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه گریفیت استرالیا

h.ghadirigriffith.edu.au

دکتر مارتین کهل

استاد دانشگاه کلن آلمان

kehlmuni-koeln.de

دکتر مجتبی بارانی مطلق

شیمی و آلودگی خاک دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

mbarani2002yahoo.com

دکتر بیژن خلیلی مقدم

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

moghaddam623yahoo.ie

دکتر قربانعلی روشنی

دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان

gh_roshaniyahoo.com