اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رئیس انجمن علوم خاک ایران (دکتر کامبیز بازرگان)

خاکشناسی استاد

scientometric.areeo.ac.ir/Person.php?personId=336
mgorjiut.ac.ir
0000-0001-9569-9667

h-index: 8  

سردبیر

دکتر فرهاد خرمالی

خاکشناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/khormali
khormaliyahoo.com
0000-0001-6805-7343

h-index: 32  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر مارتین کهل

استاد دانشگاه کلن آلمان

www.researchgate.net/profile/Martin-Kehl
kehlmuni-koeln.de
0000-0003-4587-5858

دکتر آدریان آنک

خاکشناسی دانشیار دانشگاه نیوفاندلند کانادا

www.grenfell.mun.ca/academics-and-research/Pages/school-of-science-and-the-environment/People/Faculty/unc.aspx
auncgrenfell.mun.ca
0000-0002-7265-9758

h-index: 22  

دکتر عباس فرشاد

خاکشناسی استادسابق مرکز تحقیقات آی تی سی انسخده هلند

farshaditc.nl
0000-0001-5895-418X

h-index: 18  

دکتر حسین قدیری

خاکشناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه گریفیت استرالیا

h.ghadirigriffith.edu.au
0000-0002-8127-7532

h-index: 14  

اعضای هیات تحریریه

دکترمحمدعلی حاج عباسی

خاکشناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

civilica.com/p/68830/
hajabbasicc.jut.ac.ir
0000-0002-9962-3464

h-index: 36  

دکتر هادی قربانی

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S013
ghorbani1969yahoo.com
0000-0001-6855-899X

h-index: 18  

دکتر فرهاد خرمالی

خاکشناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

khormaliyahoo.com
0000-0001-6805-7343

h-index: 32  

دکتر ناصر علی اصغر زاد

خاکشناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه تبریز

faculty.tabrizu.ac.ir/n-aliasghar/fa
n-aliasghartabrizu.ac.ir
0000-0003-3853-8917

h-index: 30  

دکتر مجتبی بارانی مطلق

شیمی و آلودگی خاک دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/baranimotlagh
mbarani2002yahoo.com
0000-0003-0934-710X

h-index: 8  

دکتر بیژن خلیلی مقدم

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

faculty.asnrukh.ac.ir/khalilimoghadam/fa
moghaddam623yahoo.ie
0000-0002-0948-8079

h-index: 8  

دکتر قربانعلی روشنی

دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان

scientometric.areeo.ac.ir/GhorbanAli_Roshani
gh_roshaniyahoo.com
0000-0001-5351-875X

h-index: 6  

دکتر حسین بشارتی

میکروبیولوژی خاک موسسه تحقیقات خاک و آب

jasnr.gorganyahoo.com
0000-0003-3086-2413

h-index: 17  

دکتر محمد اسماعیل اسدی

مدیریت جامع منابع آب پژوهشگر بین المللی کشاورزی حفاظتی استان گلستان

iwc977127yahoo.com
0000-0002-5228-7715

h-index: 11  

مدیر داخلی

دکتر مجتبی بارانی مطلق

دانشیار-دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/baranimotlagh
mbarani2002yahoo.com
0000-0003-0934-710X

h-index: 8  

ویراستار ادبی

دکتر مجتبی بارانی مطلق

خاکشناسی دانشیار-دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/baranimotlagh
mbarani2002yahoo.com
0000-0003-0934-710X

h-index: 8  

ویراستار انگلیسی

دکتر سیدحسین حسینی فر

دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/Hoseinifar
hossein.hosseinifargmail.com
0000-0002-0210-9013

h-index: 67