نحو ارسال فیش واریزی بابت هزینه چاپ مقاله

پس از پذیرش مقاله در مجله  و قبل از چاپ آن نویسنده مسئول باید فیش واریزی  هزینه چاپ را اسکن کرده و سپس  فایل آن را در صفحه اختصاصی خود در سایت مجله  مدیریت خاک و تولید پایدار بارگذاری نمایید