عدم بررسی و ارزیابی مقالات با موضوعات تکراری و...

به اطلاع می رساند که در این مجله مقالات با موضوعات تکراری، غیر کاربردی و بدون نواوری و غیر مرتبط مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.