عدم درج اسامی نویسندگان در فایل اصلی مقاله

نویسندگان محترم باید دقت نمایند که فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان( چه به صورت فارسی و انگلیسی) ارسال شود و نیز لازم است اسم فایل ارسالی اسم نویسنده / نویسندگان نباشد