نویسنده = ���������� ��������������������
بررسی تجزیه بقایای پنج گیاه زراعی با استفاده از چهار گونه قارچ گندروی خاکزی و چوبزی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 331-346

سیداسماعیل رضوی؛ بهنام کامکار؛ حمید رضا صادقی پور