بررسی تجزیه بقایای پنج گیاه زراعی با استفاده از چهار گونه قارچ گندروی خاکزی و چوبزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 هیات علمی دانشگاه گلستان

چکیده

بقایای گیاهی افزایش خردسازوارگان، فراوان شدن کربن آلی، بالا رفتن نیتروژن کل در خاک به¬همراه دارد. در این بررسی بقایای گیاه کلزا و گندم, پنبه، برنج و سویا از کشتزارها گرد¬آوری شدند. بقایای گیاهی با Pleurotus ostreatus ، Phanerochaete chrysoporium ، Aspergillus niger و Trichoderma viride مایه¬زنی گردیدند و همی¬سلولز، سلولز، لیگنین، نیتروژن و کربن آلی آنها اندازه¬گیری شدند. رشد و استقرار بر بستر قارچ¬ها P. ostreatus , A. niger, T. viride و P. chrysoporium به ترتیب از بیشتر به کمتر قرار می-گیرند. هم¬چنین تندی استقرار پس از 5 روز به ترتیب در سویا، پنبه، کلزا، گندم و برنج دیده شد. تجزیه همی¬سلولزی در همه بقایای گیاهی بیشتر از سلولز و لیگنین بود. اختلاف در میزان تجزیه بقایای گیاهی دیده شد، به-گونه¬ای¬که قارچ P. ostreatus بیشترین مواد همی¬سلولزی را و پس از آن قارچ¬های T. viride، A. nigerو P. chrysoporium قرار گرفتند. تجزیه مواد سلولزی نشان داد که قارچ P. ostreatus و T. virideبر روی بقایای گیاهان به¬جز برنج بیشترین تخریب را انجام دادند. قارچ¬های (P. ostreatus و P. chrysoporium ) بیشترین تاثیر را بر روی مواد لیگنینی بقایای گیاهی داشتند و قارچ¬های (T. viride و A. niger ) اثر کمتری داشتند. نتایج به¬دست آمده مشخص نمود که بیشترین نیتروژن بقایای سویا و برنج با قارچ A. niger و کمترین نیتروژن بقایای سویا با قارچ¬های P. ostreatus، P. chrysoporium و ¬T. viride آزاد شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the decomposition of crop residues using woodborn and soilborn saprophytic fungi

نویسندگان [English]

  • s. esmaeel razavi 1
  • Behnam Kamkar 1
  • Hamidreza sadeghipour 2
چکیده [English]

Investigating the decomposition of crop residues using woodborn and soilborn saprophytic fungi
This experiment was conduceted to evaluate the effect of some fungi on decomposition of crop residues. Crop residues from rice, wheat, cotton, canola and soybean were inoculated with Pleurotus ostreatus, Phanerochaete chrysoporium, Aspergillus niger and Trichoderma viride in vitro. After 30 days, hemicellulose, cellulose, lignin, nitrogen and inorganic carbon were measured in both treated and control samples. The greatest growth rate and establishment occurred for P. ostreatus and these parameters declined for T. viride, A. niger and P. chrysoporium in the written sequence. The rate of fungi establishment after 5 days on different substrata was greatest for soybean and it decreased on cotton, canola, wheat and rice residues. In all residues, hemicellulose was decomposed more than cellulose and lignin. Fungi were also different with respect to their decomposition potentials; maximum hemicellulose decomposition was observed in P. ostreatus with a continuous decline in T. viride, A. niger and P. chrysoporium. Maximum cellulose decomposition occurred by P. ostreatus and T. viride on all substrata except rice. P. ostreatus and P. chrysoporium (Basidiomycota) had the maximum effect on the residue lignin content, while T. viride and A. niger (Ascomycota) had less effect under the same environmental conditions. Results revealed maximum nitrogen mobilization on soybean and rice by A. niger while the minimum one observed on soybean by T. viride, P. ostreatus and P. chrysoporium. Key Word: Plant residuce, C/N, Fungi decomposition,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant residuce
  • C/N
  • Fungi decomposition