نویسنده = ������������ ����������
تاٌثیرکاربرد نیتروژن و فسفر بر عملکرد و برخی ویژگی‌های خرما در منطقه‌ی میناب

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 109-125

10.22069/ejsms.2021.17225.1913

یعقوبعلی کرمی؛ یعقوب حسینی؛ علیرضا فلاح نصرت آباد؛ حامد حسن زاده خانکهدانی