تاٌثیرکاربرد نیتروژن و فسفر بر عملکرد و برخی ویژگی‌های خرما در منطقه‌ی میناب

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

2 دانشیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران،

3 دانشیار مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، 4 ایران،

4 محقق بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

چکیده

سابقه و هدف: از دیرباز کشت و پرورش خرما سهم ارزنده‌ای در پایداری و بهبود زندگی جوامع فقیر روستایی و مناطق دورافتاده داشته است. ایران دومین تولید کننده‌ی خرما در جهان است و میناب، یکی از شهرهای شرقی استان هرمزگان واقع در جنوب کشور، از اصلی‌ترین تولید کنندگان این محصول است. کشت و کار این محصول منبع اصلی درآمد اکثر کشاورزان میناب است که برای حفظ سودآوری این صنعت، عملیات مدیریت باغ مانند استفاده از مقدار مناسب کود مورد نیاز است. سالانه با هر برداشت، عناصرتغذیه‌ایی خاک در مقادیر مختلف از خاک تخلیه می‌گردند. این مقادیر بطور میانگین در یک باغ یک هکتاری با 121 اصله نخل برای نیتروژن (N) و فسفر (P) به‌ترتیب در حدود 42 و (kg) 11 می‌باشد که در صورت عدم جایگزینی بهینه‌ی آن بر کمیت و کیفیت محصول تاثیر منفی بر‌جای می‌گذارد. بنابر این در این آزمایش، با هدف جایگزینی عناصرغذایی از دست رفته‌ی خاک‌، تاثیر کاربرد سطوح مختلف N و P بر باردهی و ویژگی-های میوه در چرخه‌های پیاپی باردهی خرمای رقم مرداسنگ، رقم تحت کشت گسترده در منطقه‌ی میناب، ارزیابی شد.

مواد و روش‌ها: این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به‌مدت شش سال روی درختان شش ساله در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب انجام شد. هدف از انجام آزمایش نیز بررسی تاٌثیر کاربرد عناصر غذایی N و P بر عملکرد و برخی ویژگی‌های خرمای رقم مرداسنگ بود. متغیر‌های مستقل، سطوح مختلفN (0، 150، 200 و (g tree-1) 250) از منبع اوره و P (P2O5) (0، 66 و (g tree-1) 88) از منبع سوپرفسفات تریپل و متغیرهای وابسته، عملکرد میوه و ویژگی‌های کیفی بودند. در سال‌های بعد، به ازای هر سال افزایش سن درخت، به هر سطح N به‌ترتیب 0، 60، 120 و (g) 180 و به هر سطح P به‌ترتیب 0، 20 و (g) 40 (P2O5) اضافه شد.
یافته‌ها: عملکرد تیمار N4P2 در بالاترین گروه آماری و تیمار N1P1 (بدون استفاده از N و P) در پایین‌ترین گروه آماری قرار گرفت. بیشترین میانگین وزن گوشت دانه‌ی‌ خرما (FW) و درصد قند کل محلول (TSSu) از تیمار N4P1، درحالیکه بیشترین درصد کل مواد جامد محلول (TSS) از تیمار N2P3 بدست آمد.
نتیجه‌گیری: کاربرد N و P در مقایسه با شاهد به‌طور معنی‌داری عملکرد را افزایش داد. بالاترین سطح N مورد استفاده ((g tree-1) 250) علاوه بر ایجاد بیشترین مقدار عملکرد، منجر به حصول بالاترین میانگین FW میوه و درصد TSSu شد. بالاترین سطح P مورد استفاده ((g tree-1) 88)، بیشترین درصد TSS را ایجاد کرد. در کل این نتایج نشان داد که کاربرد N و P، تأثیر معنی‌داری بر عملکرد و برخی ویژگی‌های نخل خرما در منطقه‌ی میناب داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nitrogen and Phosphorus Application Effect on Yield and some Characteristics of Date Palm in Minab Region

نویسندگان [English]

  • Yaghoobali Karami 1
  • Yaghoob Hosseini 2
  • Alireza Fallah Nosratabad 3
  • Hamed Hassanzadeh Khankahdani 4
1 Soil and Water Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO,Shiraz, Iran.
2 Soil and Water Department, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Bandarabbas, Iran.
3 Soil and Water Research Institute, AREEO, Karaj, Iran.
4 Horticultural Crop Research Department, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Hormozgan, AREEO, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Background and Objectives: Date palm cultivation has played a valuable role in sustainability and life improvement of poor communities in rural and remote areas for a long time. Iran is the second largest producer of dates in the world with Minab regions of southern province of Hormozgan being the main producer. Cultivation of this crop is the main source of income for the majority of Minab’s farmers; to maintain this industry profitable, orchard management practices such as application of right amounts of fertilizers are required. Annually with each harvest, nutritional elements are removed from orchard soil at various amounts. On average, in one hectare orchard of 121 palms, 42 kg nitrogen (N) and 11 kg phosphorus (P) are taken away with annual harvest. If not replaced, this depletion could negatively affect the following crop loads and fruit quality. Therefore, in this experiment, with the aim of replenishing the soil nutrients, effect of application of different levels of N and P on fruit quality and crop load of Mordaseng, a cv. widely under cultivation in Minab, was assessed over successive fruiting cycles

Materials and Methods: This study was conducted as a factorial experiment in a randomized complete block design in three replicates using six-year-old trees of Mordaseng cv. at Minab Agricultural Research Station over six successive years. The aim of the experiment was to investigate the effect of N and P nutrients on yield and some characteristics of Mordaseng date palm cultivar. The independent variables were various levels of N (0.0, 150, 200 and 250 (g tree-1)) sourced from urea and pure P (P2O5) (0.0, 66 and 88 (g tree-1)) sourced from triple superphosphate, and the dependent variables were fruit yield and quality characteristics. The following amounts were yearly added to each level of N and P as trees grew older: 0.0, 60, 120 and 180 g for N, and 0.0, 20 and 40 for P.

Results: The yield for N4P2 treatment gained the highest place in statistical group while for N1P1 treatment (excluding N and P) gained the lowest one. The highest fruit flesh weight (FW) and total soluble sugar (TSSu) were obtained for N4P1 treatment whereas the highest total soluble solid (TSS) was obtained from N2P3 treatment.

Conclusion: Application of N and P resulted in a significant increase in the yield comparing to control. Using the highest level of N (250 (g tree-1)) gave the highest fruit FW and TSSu percentage along the highest yield. Application of the highest level of P (88 (g tree-1)) produced the highest TSS percentage. Overall, these results revealed that the application of N and P significantly improved fruit yield and some quality criteria of Mordaseng cv. under the environmental condition of Minab region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Date flesh weight
  • Total soluble solids
  • Total soluble sugar
1.Ahmadi, K., Ebadzadeh, H.R., Hatami, F., Hosainpoor, R., and Abdeshah, H. 2018. Agriculture Statistics. Ministry of Jihad-e-Agriculture of Iran. Press, 233p. (In Persian)
2.Al-Obeed, R.S., Kassem, H.A., and Ahmed, M.A. 2013. Effect of levels and methods of potassium and phosphorus fertilization on yield, fruit quality and chemical composition of “Khalas” date palm cultivar. Life Science Journal.10: 1111-1118.
3.Al-Qurashi, A.D., Awad, M.A., and Ismail, S.M. 2015. Growth, yield, fruit quality and nutrient uptake of tissue culture-regenerated ‘Barhee’date palms grown in a newly established orchard as affected by NPK fertigation. Scientia Horticulture. 184: 114-122.
4.Al-Rawi, A.A.H. 1998. Fertilization of date palm tree (Phoenix dactylifera L.) in Iraq. Proceedings of the 1th International Conference on Date Palms, United Arab Emirates University, Al-Ain, United Arab Emirates. Pp: 320-328.
5.Ashoori, M., Lolaei, A., Zamani, S.,and Mobasheri, S. 2013. Effects of N and Zn on quantity and quality characters of Grape Vine (Vitis Viniferea). International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 5: 207-211.
6.Awad, M.A., Eshkandi, O.H., and Badawi, M.A. 2006. Effect of elemental sulfur, chemical and organic fertilizers on nutrient uptake, yield and fruit quality of date palm trees. The 7th Annual United Arab Emirates. University Research Conference. United Arab Emirates.Pp: 34-39.
7.Balakrishnan, K., Venkatesan, K., and Sambandamurti, S. 1996. Effect of foliar application of Zn, Fe, Mn and B on yield and quality of pomegranate cv. Ganesh. Orissa Journal of Horticulture. 24: 33-35.
8.Bliss, E., and Mathez, E. 1983. The Arkell date garden fertilizer experiments. Date Growers’ Institute. 22: 25-33.
9.Bremner, J.M. 1965. Total Nitrogen.P 1049-1178. In: C.A. Black (ed.). Methods of Soil Analysis Part 2. American Society of Agronomy, Inc, Publisher, Madison, USA.
10.Carter, M.R., and Gregorich, E.G. 2007. Soil sampling and methods of analysis. Canadian Society of Science. CRC press. 1240p.
11.Chapman, H.D., and Pratt, P.F. 1961. Methods of analysis for soils, plants and waters. Riverside University California press. 309p.
12.Daneshnia, A. 2000. Determination of the effect of nitrogen, potassium and phosphorus (N, P & K) on Shahani dates using drop irrigation. Soil and Water Research Institute. 16p. (In Persian)
13.Dialami, H., and Mohebi, A.H. 2010. Increasing yield and fruit quality of 'Sayer' date palm with application of optimum levels of nitrogen, phosphorus and potassium. Acta Horticulture.882: 353-360.
14.Dialami, H. 2013. Determination of potassium critical level in date palm leaf and effect of potassium on yield and quality of date fruit (CV sayer). Ahwaz, Journal of Plant Production. 37: 35-45. (In Persian)
15.Dolati Baneh, H., and Taheri, M. 2007. Effects of foliar application of nutrient elements on fruit set and quantitative and qualitative traits of Keshmeshi grape cultivar. Karaj, Journal of Seed and Plant Improvement Institute. 25: 103-115. (In Persian)
16.Eiada, A.O. 2013. Effect of foliar application with manganese and zinc on pomegranate growth, yield and fruit quality. Journal of Horticultural Science and Ornamental Plants. 5: 41-45.
17.Elamin, A.H., Elsadig, E.H., Aljubouri, H.J., and Gafar, M.O. 2017. Improving fruit quality and yield of Khenazi
date palm (Phoenix dactilifera L.) grown in sandy soil by application of nitrogen, phosphorus, potassium and organic manure. International Journal of Development and Sustainability.6: 862-875.
18.El-Hammady, A.M., Montasser, A.S., Abdalla, K.M., and Khalifa, A.S.1987. Response of nitrogen fertilization on ‘Seewy’ date palms. Annals of Agricultural Sciences. 32: 657-675.
19.Elsadig, E.H., Aljuburi, H.J., Elamin, A.H.B., and Gafar, M.O. 2017. Impact of organic manure and combination of NPKS, on yield, fruit quality and fruit mineral content of Khenazi date palm (Phoenix dactylifera L.) cultivar. Journal of Scientific Agriculture. 1: 335-346.
20.El-Salhy, A.M., Abdel-Galil, H.A., Abdaal, A.H., and Ali, M.M. 2010. Effect of different nitrogen fertilizer sources on vegetative growth, nutrient status and fruiting of Balady mandarin trees. Assiut Journal of Agricultural Science. 41: 153-170.
21.Evans, H.J., and Sorger, G.J. 1966.Role of mineral elements with emphasis on the univalent cations. Annual review of plant physiology. 17: 47-76.
22.FAO. 2017. FAO Regional Meeting on Agricultural Biotechnologies in Sustainable Food Systems and Nutrition in Asia-Pacific Kuala Lumpur, Malaysia 11-13 September 2017. http://www.fao. Com.
23.Fehling, H.V. 1849. The quantitative determination of sugar and starch flour using copper solphate. Justus Liebig's Annalen of Chemistry. 72: 106-113.
24.Furr, J.R., and Armstrong, W.W. 1957. Nitrogen fertilization of dates–a review and progress report. Date Growth Institute Annual Report. 34: 6-9.
25.Furuya, S. 1995. Enovation of fertilizer application by using controlled release fertilizers - coating fertilizer. Japanese Journal of soil Science and Plant Nutrition. 66: 574-580.
26.Gee, G.W., and Bauder, J.W. 2002. Particle Size Analysis. P 201-214.In: H.D. Jacob and G. Clarke Topp (eds.), Methods of Soil Analysis ). Part 4. Soil Science Society of America Journal, Madison, WI.
27.Hatfield, J.L. 1995. Soil and water quality: An agenda for agriculture: Committee on Long- Range Soil and Water Conservation, Board
on Agriculture, National Research Council, National Academy Press, Washington, DC, 1993. Agricultural Water Management. 28: 179-180.
28.Howell Furman, N. 1962. Standard methods of chemical analysis. Publisher. Forgotten Books. 928p.
29.Hussein, F., and Hussein, M.A. 1982. Effect of nitrogen fertilization on growth, yield and fruit quality of Sakkoti dates grown at Aswan. Proceeding of the 1st Symposium on the Date Palm in Saudi Arabia, Al-Hassa, Saudi Arabia. Pp: 182-189.
30.Ibrahim, M.M., El Beshbeshy, R.T., Kamh, N.R., and Abou Amer, A.I. 2013. Effect of NPK and biofertilizer on date palm trees grown in Siwa Oasis, Egypt. Soil Use and Management. 29: 315-321.
31.Idris, T.I.M., Khidir A.A., and Haddad, A.M. 2012. Growth and yield responses of a dry date palm (Phoenix dactylifera L.) cultivar to soil and foliar fertilizers. International Research Journal of Agricultural Science and Soils. 2: 390-394.
32.Karami, Y. 2005. Study and determination of nitrogen, phosphorus and potassium necessity in date palm, Mordaseng cv. Final report of research design, Soil and Water Research Institute, 24p. (In Persian)
33.Kassem, H.A., El-Sabrout, M.B., and Attia, M.M. 1997. Effect of nitrogen and potassium fertilization on yield, fruit quality and leaf mineral content in some Egyptian soft varieties. Alexanderia Journal of Agricultural Research.42: 137-157.
34.Kassem, H.A. 2012. The response of date palm to calcareous soil fertilization. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 12: 45-58.
35.Klein, P., and Zaid, A. 1999. Land Preparation, Planting Operation and Fertilization Requirements. In Date Palm Cultivation (eds A. Zaid and E.J. Arias). FAO, Roma, Italia, Pp: 107-129.
36.Koo, R.J. 1988. Use of controlled release nitrogen for citrus in a humid region citriculture. 6th quternational citrus congress, Tel Aviv, Israel.Pp: 633-641.
37.McLean, E.O. 1982. Soil pH and Lime Requirement. P 199-224. In: A.L. Page (ed.). Methods of Soil Analysis). Part 2. American Society of Agronomy, Soil Science Society of America, Madison, WI.
38.Mengel, K., and Kimnay, E. 1978. Principles of plant nutrition. International Potash Institute, Berne, Switzerland. 331p.
39.Nasreen, S., Kama, A.M., Siddiky, P.P., and Islam, M.S. 2014. Effect of nitrogen, phosphorus, potassium and sulphur on the yield of mango. Bangladesh Journal of Agricultural Research. 4: 631-640.
40.Olsen, S.R., and Sommers, L.E. 1982. Phosphorus. P 403-430. In: A.L. Page (ed.). Methods of Soil Analysis). Part 2. American Society of Agronomy, Soil Science Society of America, Madison, WI.
41.Ouamane, R., Reguieg, Y.H.A., and Masmoudi, A. 2017. Effect of phospho-potassium fertilization on yield of Deglet Nour date palm grown in gypsum soil and irrigated with salted water (Biskra southeast Algeria). International Journal of Biosciences. 11: 68-76.
42.Purvaneh, V. 2007. Quality control the chemical analysis of food. Tehran University. Press, 354p. (In Persian)
43.Saeei Ahan, A. 2001. Determination of Mazaphati deity nutrition. (Final report), Balochistan Agricultural Research Center, Date and Tropical Fruits Research Institute. 10p. (In Persian)
44.Sinclair, W.D., Bartholomew, E.T., and Bliss, D.E. 1981. Composition of dates as affected by soil fertilizer. University of California. Citrus Institute. 16: 11-16.
45.Tandon, H.L.S. 1998. Method of analysis of soil, plant, waters and fertilizer. Development and Consultation Organization, New Delhi, India, Press. 144p.