نویسنده = داود زارع‌حقی
تأثیر پومیس بر ظرفیت نگهداشت آب در خاک، رشد و عملکرد گلرنگ بهاره در شرایط دیم

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 191-204

داود زارع‌حقی؛ محمدرضا نیشابوری؛ محمد ابراهیم صادق‌زاده ریحان؛ رضا حسن‌پور


اثر توأم شوری و تراکم خاک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت (Zea mays L)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 275-293

رضا حسن‌پور؛ محمدرضا نیشابوری؛ داود زارع‌حقی