تأثیر پومیس بر ظرفیت نگهداشت آب در خاک، رشد و عملکرد گلرنگ بهاره در شرایط دیم

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده

یکی از روش‌های نوین در علم آب و خاک استفاده از مواد سوپرجاذب جهت ذخیره رطوبت در خاک است. تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف پومیس بر نگهداشت آب در خاک و رشد و عملکرد گیاه گلرنگ در شرایط دیم در ایستگاه تحقیقاتی خواجه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و در کرت هایی به ابعاد 5×4 متر انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل پنج سطح پومیس(A: صفر، :B 5، C: 10، D: 15 و E: 50 تن در هکتار) بودند. قبل از کشت، مقدار پومیس برای هر کرت محاسبه و تا عمق 20 سانتی‌متری با خاک مخلوط گردید. سپس عمل کشت به صورت بذرپاشی صورت گرفت و تعداد بذور جوانه‌زده در ده روز اول کشت تعیین گردید. مقدار رطوبت حجمی خاک و ارتفاع گیاه به دفعات مختلف در طول فصل رشد و وزن هزار دانه و عملکرد گیاه در پایان فصل رشد اندازه گیری گردید. نتایج حاصل نشان داد که کاربرد پومیس ‌در خاک باعث افزایش معنی‌دار رطوبت حجمی خاک، جوانه زنی، وزن هزار دانه، عملکرد دانه ( 0.01>P) و ارتفاع گیاه گلرنگ (0.05>P) گردید. بنابراین افزودن پومیس به خاک باعث بهبود شرایط فیزیکی خاک (افزایش تخلخل کل، ظرفیت نگهداشت آب در خاک و جلوگیری از تشکیل سله در سطح خاک) می‌شود که این امر منجر به افزایش رشد و عملکرد گیاه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of pumice on water retention capacity in soil, growth and yield of spring safflower in dryland conditions

نویسندگان [English]

  • Davood Zarehaggi 1
  • Mohammad Reza Neyshabouri 1
  • Mohammad Ebrahim Sadeghzadehreihan 2
  • Reza Hassanpour 1
1 Tabriz university
2 Agricultural and Natural Resources Research Center of East Azarbaijan
چکیده [English]

Application of superabsorbent material is one of the new methods for moisture storage in the soil. This research was performed in the Khajeh research station on the basis of randomized complete block design with three replications in the plots with dimension of 4×5 meter for investigate the effect of different amounts of pumice on water retention capacity in the soil, growth and of spring safflower in rainfed condition. Experimental treatments were five levels of pumice (A: zero, B: 5, C: 10, D: 15 and E: 50 ton ha-1). Before cultivation, amounts of pumice calculated for each plot and then mixed with soil to depth of 20 cm. Then, cultivation was performed in the seeding and the number of germinated seeds at first ten days of cultivation was determined. Soil volumetric water content and plant height was measured at various times during growth season, 1000 grain weight and grain yield of safflower was measured in the end of growth season. The results showed that application of pumice in the soil led to significant increase in volumetric water content, germination, 1000 grain weight, grain yield (P < 0.01) and plant height (P < 0.05). So adding pumice soil improves soil physical conditions (total porosity, water retention capacity of the soil and prevent the formation of crust on the soil surface) that it leads to increase in growth and yield of plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crust
  • Pumice
  • safflower
  • Volumetric water content