نویسنده = ���������� ����������
تفکیک ویژگی‌های موثر خاک بر منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از درخت تصمیم‌گیری

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 115-134

10.22069/ejsms.2021.17673.1928

سمیرا مصری؛ شجاع قربانی؛ حسین شیرانی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ حمیدرضا متقیان