نویسنده = محمدرضا نیشابوری
تأثیر پومیس بر ظرفیت نگهداشت آب در خاک، رشد و عملکرد گلرنگ بهاره در شرایط دیم

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 191-204

داود زارع‌حقی؛ محمدرضا نیشابوری؛ محمد ابراهیم صادق‌زاده ریحان؛ رضا حسن‌پور