نویسنده = ������������������������� ������������
تغییرات شکل های شیمیایی روی در ریزوسفر برخی از ارقام ترب و شلغم

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 193-214

علیرضا گلستانی‌فرد؛ حسین میرسید حسینی؛ آمال آرین؛ پیمان عباس زاده دهجی؛ مهدی تفویضی؛ نجمه سالاری بردسیری