تغییرات شکل های شیمیایی روی در ریزوسفر برخی از ارقام ترب و شلغم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق دانشکده خاکشناسی و جنگل دانشگاه بوکو اتریش (گروه بیوژئوشیمی و اکولوژی ریزوسفر)

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه بوکو

4 دانشگاه ولیعصر رفسنجان

5 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشگاه تهران

6 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

تغییرات شکل‌های شیمیایی روی در ریزوسفر برخی از ارقام ترب و شلغم
چکیده:
به منظور بررسی تغییرات شکل‌های شیمیایی روی در ریزوسفر دو گیاه غده‌ای زراعی و ارتباط آن با مقدار جذب توسط گیاه در یک خاک آلوده از روش عصاره‌گیری دنباله‌ای (تسییر و همکاران (1979)) و تک مرحله‌ای استفاده شد. در این تحقیق 3 رقم ترب (Raphanus sativus) و دو رقم شلغم (Brassica rapa) در یک طرح آماری کاملاً تصادفی با 4 تکرار و مجموعا 20 گلدان کشت داده شد و 4 گلدان بدون کشت به عنوان شاهد نیز در نظر گرفته شد. بیشترین شکل‌های روی به ترتیب مربوط به پیوند یافته با اکسیدهای آهن و منگنز، کربناته و باقیمانده بود و شکل محلول و تبادلی در خاک ریزوسفری تمامی گیاهان کمتر از یک درصد کل روی را به خود اختصاص داد. نتایج نشان داد که غلظت روی در اندام هوایی ارقام مختلف دو گیاه تفاوت معنی‌داری نداشت و در تمامی گیاهان فاکتور تجمع و شاخص انتقال روی کمتر از یک بود. عصاره‌گیری دنباله‌ای و تک مرحله‌ای، افزایش معنی‌دار روی در ریزوسفر ارقام مختلف دو گیاه را در مقایسه با توده خاک نشان دادند. ارقام مختلف دو گیاه توانستند به طور معنی‌داری باعث افزایش DOC تا 9 میلی‌گرم در لیتر درریزوسفر شوند که این فرایند به

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes of chemical forms of Zinc in the rhizosphere of some turnip and radish cultivars

نویسندگان [English]

  • Alireza Golestani Fard 1
  • Hossein Mir Seyed Hosseini 2
  • Amal Aryan 3
  • payman abbaszadeh dahaji 4
  • Mehdi Tafizi 5
  • Najmeh Salari Bardsiri 6
1 researcher of rhizosphere ecology and biogeochemistry group at Bodenkulture university Vienna-Austria
2 Assistant professor in department of soil science of Tehran university
3 PhD student at Bodenkuture university
5 graduated student in soil science from Tehran University
6 graduated student in soil science from Isfahan University of Technolog
چکیده [English]

Abstract
In order to study the changes in chemical forms of zinc in the rhizosphere of two tuber plants and their relationship to plant uptake in a polluted soil, sequential (Tessier et al., 1979) and single step extraction methods were used. In this research, three radish cultivars (Raphanus sativus) and two turnip (Brassica rapa) cultivars were planted in a complete randomized design pot experiment with four replications (20 pots) and 4 pots with no cultivation as blank. Results indicated that the largest forms of zinc include Fe and Al oxide bounded carbonates, and the residual forms respectively. The exchangeable and soluble forms comprise only less than one percent of total zinc in the rhizospheric soils of all plants. The zinc concentration of shoots for different cultivars of each plant did not show significant difference and in all plants the zinc accumulation factor and the translocation factor were less than unit. Sequential and single step extractions showed significant increase of Zn in the rhizosphere of both plants compared to bulk soil. Different cultivars of both plants could significantly increase the rhizosphere DOC up to 9 mg.L-, which consequently increased soluble and exchangeable Zn in this zone for both plants compared to bulk soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Zinc
  • Metal bioavailability
  • sequential extraction
  • Dissolved Organc Carbon and Ammonium nitrate