نویسنده = ������������������ ��������
ارزیابی پسماندهای آلی مختلف برای کشت قارچ دکمه ای و تاثیر آنها بر عملکرد و جذب عناصر غذایی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 243-252

علی عبادی؛ حسینعلی علیخانی؛ محمد باقر یخچالی؛ حسام آریانپور