ارزیابی پسماندهای آلی مختلف برای کشت قارچ دکمه ای و تاثیر آنها بر عملکرد و جذب عناصر غذایی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 هیئت علمی دانشگاه تهران

3 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

4 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

آگاریکوس بیسپاروس مهم‌ترین قارچ خوراکی است که به صورت صنعتی کشت می‌گردد. استفاده از پسماندهای آلی به عنوان بستر کشت قارچ خوراکی با کاهش هزینه‌های تولید قارچ راه حل مناسبی برای دفع این مواد و تامین بخشی از نیاز غذایی می‌باشد. در این پژوهش برای بررسی قابلیت استفاده از پسماندهای آلی به عنوان بستر کشت قارچ دکمه‌ای از چهار بستر کمپوست تازه قارچ، کمپوست مصرفی قارچ، کمپوست زباله شهری و ورمی‌کمپوست استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد تاثیر بسترهای مختلف بر عملکرد قارچ در سطح احتمال 1% دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشد و تیمار کمپوست تازه قارچ با میانگین 5/503 گرم، بیشترین میزان عملکرد را به خود اختصاص داد، ضمنا در بستر ورمی‌کمپوست قارچ تولید نشد که علت این امر را می‌توان به خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و نسبت کربن به نیتروژن نامناسب این بستر نسبت داد. هم چنین در بررسی پروتئین قارچ مشاهده شد که این شاخص نیز تحت تاثیر نوع بستر قرار دارد و بیشترین درصد پروتئین در تیمار کمپوست زباله شهری به ‌دست آمد که احتمالا به دلیل وجود مقدار بالای نیتروژن قابل دسترس در این بستر می‌باشد. ضمن اینکه میزان جذب عناصر معدنی نیز در محصول حاصل از تیمارهای مختلف متفاوت بود و بیشترین مقدار فسفر، پتاسیم، سدیم، آهن و روی در تیمار کمپوست زباله شهری مشاهده گردید. نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می‌دهد که کمپوست زباله شهری پتانسیل استفاده به عنوان بستر کشت قارچ آگاریکوس بیسپاروس را دارا می‌باشد ولی برای تعیین فرمولاسیون مناسب به تحقیقات بیشتری نیاز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of different organic wastes for cultivation for bottom mushroom and their effect on yield and nutrient intake

نویسنده [English]

  • ali ebadi 1
چکیده [English]

Agaricus bisporus is the most important industrially cultivated edible mushroom. Using organic wastes as substrate for cultivation of edible mushroom can provide a perfect solution for disposal of these waste materials and is part of the world's food requirements .In this study to investigate the usability of various organic wastes as growing bed for button mushroom, four types of substrate were used including Fresh Mushroom Compost (FMC), Spent Mushroom Compost (SMC), Municipal Solid Waste compost (MSW) and Vermicompost (VER). The results showed the effect of different substrates on mushroom yield is significant at 1% and treatment FMC with average 503.5 g, accounted for the highest yield. Furthermore, no mushroom was produced in vermicompost substrate, which it can be due to inappropriate physical, chemical characteristics and C/N ratio in this bed. Mushroom protein was also affected by the type of substrate and the highest percentage of protein was found in MSW treatment, which can be probably due to the higher content of available nitrogen in this substrate. Also there were significant differences between the level of mineral elements in treatments and the highest level of phosphorus, potassium, sodium, iron and zinc was observed in the MSW treatment. The results of this study indicate that municipal solid waste compost has potential for use as a substrate of cultivation of Agaricus bisporus but more research is needed to determine the appropriate formulation. Also in relation to contamination of municipal solid waste compost should be cautious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agaricus bisporus
  • municipal solid waste
  • Protein
  • C/N