نویسنده = �������������� ����������
کانی شناسی رس و تکامل خاک‌ها در یک کاتنا در منطقه بهشهر، استان مازندران

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 97-114

10.22069/ejsms.2018.8656.1520

اغول سونا قلی زاده؛ فرهاد خرمالی؛ آرش امینی؛ فرشاد کیانی


استفاده از رادیونوکلوئید سزیم-137 در تخمین فرسایش خاک های حوزه آبخیز شصت-کلاته استان گلستان

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 133-147

10.22069/ejsms.2018.10422.1620

نیلوفر بابانژاد؛ فرشاد کیانی؛ عبدالمجید ایزد پناه؛ فرهاد خرمالی؛ فرید اصغری زاده


تأثیر تلقیح باکتری حل‌کننده پتاسیم با شیل گلاکونیت‌دار بومی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شرایط مزرعه‌ای

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 73-90

10.22069/ejsms.2018.12804.1728

سید عبدالصاحب حسینی؛ محسن علمائی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ فرهاد خرمالی؛ رضا قربانی نصرآبادی