نویسنده = ���������� ������������ ��������
مطالعه تکامل خاک متأثر از اقلیم و توپوگرافی در منطقه ساردوئیه – بم (جنوب استان کرمان)

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-22

10.22069/ejsms.2022.19561.2041

نجمه رسولی؛ محمد هادی فرپور؛ مجید محمود آبادی؛ عیسی اسفندیارپور


تابع مفصل و کاربرد آن در برآورد تغییرات مکانی شن و جرم مخصوص ظاهری خاک

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 47-64

10.22069/ejsms.2020.16594.1889

احسان غجه پور؛ وحیدرضا جلالی؛ اعظم جعفری؛ مجید محمود آبادی