نویسنده = ������������ ����������������
تحلیل فرسایندگی بادهای ایستگاه‎های سینوپتیک استان کرمان با استفاده از گل‎باد، گل‎طوفان و گل‎ماسه

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 23-43

10.22069/ejsms.2019.14813.1810

سمیرا زمانی؛ مجید محمودآبادی؛ نجمه یزدان پناه؛ محمدهادی فرپور


مقایسه ی شاخص های مختلف تکامل خاک در برش طولی کرمان- بافت

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-23

عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ سمیه السادات حسینی؛ محمدهادی فرپور؛ علیرضا کریمی