تحلیل فرسایندگی بادهای ایستگاه‎های سینوپتیک استان کرمان با استفاده از گل‎باد، گل‎طوفان و گل‎ماسه

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

3 دانشیار گروه مهندسی آب، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران،

4 استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: فرسایش بادی یکی از مهمترین جنبه‌های تخریب اراضی در مناطق خشک و نیمه‌خشک نظیر استان کرمان ‎محسوب می‌شود. مهمترین عوامل فرساینده مؤثر در فرسایش بادی و تولید رسوب، جهت و سرعت باد هستند. هدف پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل بادهای فرساینده به‌منظور تعیین جهت غالب بادهای طوفان‎زا و همچنین بررسی وضعیت و پتانسیل فرسایش بادی در مناطق مختلف استان کرمان در بازه 8 تا 11 ساله می‎باشد.
مواد و روش‎ها: در این پژوهش، داده‎های 12 ایستگاه‎ سینوپتیک استان کرمان طی یک دوره آماری 8 تا 11 ساله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این راستا با استفاده از نرم‌افزار WR Plot View، تحلیل و رسم گل‎بادها و گل‎طوفان‎های ایستگاه‎های منتخب استان انجام شد. از طرفی، گل‌ماسه‌های ایستگاه‌های مورد مطالعه نیز با استفاده از نرم‌افزارSand Rose Graph 3 رسم و شاخص‌های مختلف حمل ماسه و جهت حمل رسوب تعیین شد.
یافته‎ها: نتایج حاصل از تحلیل گل‎باد سالانه استان کرمان نشان داد که به‌طور کلی، در نیمه غربی استان، بادهای غربی و جنوب غربی و در نیمه شرقی، بادهای شمالی فراوانی بیش‎تری دارند. نتایج تحلیل گل‌طوفان گویای این مطلب بود که فرساینده‎ترین بادها در اغلب ایستگاه‎ها عمدتاً از جهت‎های غرب و جنوب غرب وزیده و تنها در ایستگاه‌های بم و شهداد از جهت شمال و در ایستگاه زرند از جهت‌های جنوب غرب و شمال شرق وزیده است. طبق این تحلیل، ایستگاه‌های جیرفت، سیرجان و کهنوج به‌ترتیب با 9/94، 0/8 و 0/12 درصد بیشترین درصد فراوانی باد را در کلاس‌های سرعت 7/6≥، 7/6 تا 7/7 و 7/7 تا 8/9 متر بر ثانیه به خود اختصاص دادند. در کلاس‌های سرعت بالاتر یعنی 8/9 تا 8/11، 8/11 تا 9/13 و 9/13≤ متر بر ثانیه، ایستگاه رفسنجان به‌ترتیب با 9/10، 0/5 و 1/4 درصد، بیشترین فراوانی را در بین همه ایستگاه‌ها داشت. تحلیل جهت بردار برآیند حمل ماسه (RDD ) نشان داد که جهت حرکت ماسه در ایستگاه‎‎های واقع در نیمه غربی استان عمدتاً به‌سمت شرق و شمال شرق و در ایستگاه زرند از شمال غربی به جنوب شرقی و در ایستگاه‌های شهداد و بم از سمت شمال به سمت جنوب است. کم‎‎ترین‎‎ مقادیر کل توان حمل ماسه (DPt ) مربوط به ایستگاه‎‎های بافت و جیرفت به‌ترتیب با 398 و 400 واحد برداری و بیش‎‎ترین مقدار آن متعلق به ایستگاه رفسنجان با 1665 واحد برداری بود. به جز ایستگاه‎‎های بافت و جیرفت که دارای قدرت فرسایشی متوسطی ‎بودند، در سایر ایستگاه‌ها قدرت فرسایش بادی بالا بود. تحلیل شاخص همگنی جهت باد (UDI ) نیز نشان داد که به استثنای دو ایستگاه جیرفت و زرند که بادها، دارای تغییرپذیری زیاد و چند جهته ‎هستند در سایر ایستگاه‎ها، تغییرپذیری بادها متوسط و دو جهته با زاویه منفرجه ‎است.
نتیجه‎گیری: یافته‌های این پژوهش نشان داد که هرچند تحلیل فرسایندگی باد اطلاعات ارزشمندی در خصوص وضعیت فرسایش بادی و حمل ذرات رسوب بدست می‌دهد، ولی برای تحلیل واقعی‌تر فرسایش بادی استان لازم است داده‌های مربوط به سرعت آستانه فرسایش بادی و نیز فرسایش‌پذیری خاک‌ها نیز مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of wind erosivity at synoptic stations of Kerman province using wind rose, storm rose and sand rose

نویسندگان [English]

  • Samira Zamani 1
  • Majid Mahmoodabadi 2
  • Najme Yazdanpanah 3
  • Mohammad Hady Farpoor 4
1 Department of Soil Science, Shahid Bahonar University of Kerman
2 Department of Soil Science, Agriculture Faculty, Shahid Bahonar University of Kerman
3 Islamic Azad University, Kerman Branch
4 Academic Staff
چکیده [English]

Abstract
Background and Objectives: Wind erosion is one of the most important land degradation aspects especially in arid and semi-arid regions such as Kerman province. Wind direction and speed are two important erosive factors affecting wind erosion and sediment yield. The purpose of this study was to analyze the erosive winds of the province in order to determine the direction of predominant winds and the status and the potential of wind erosion during different periods of 8 to 11 years.
Materials and Methods: In this study, wind anemometric data for 8-11 y periods were analyzed using 12 synoptic stations in Kerman province. For this purpose, the WR Plot View software was applied in order to analyze the anemometer data and draw wind roses and storm roses of the selected synoptic stations of the province. Moreover, the sand roses of the studied stations were plotted using the Sand Rose Graph 3 software, accordingly different sand drift potential and direction indices were derived.
Results: The results of wind rose analysis generally indicated that the western and southwestern winds dominated in the western part of the province, whereas the northern winds were more frequent in the eastern part. Storm rose analysis showed that in most stations, the highest erosive winds were mainly blown from the west and south west directions, while at Bam and Shahdad stations the north and at Zarand the southwest and northeast winds were predominate. According to this analysis, the most frequent winds at the speed classes of ≤6.7, 6.7-7.7, and 7.7-9.8 m s-1 were allocated to Jiroft (94.9%), Sirjan (8.0%) and Kahnooj (12.0%) stations, respectively. Among all the stations, Rafsanjan with 10.9%, 5.0%, and 4.1% showed the most frequent winds at the higher speed classes of 9.8-11.8, 11.8-13.9, and ≥13.9 m s-1, respectively. The analysis of resultant drift direction (RDD) implied that sand transport for the western stations of the province was mainly toward east and northeast directions, for Zarand station was from northwest to southeast and for Shahdad and Bam stations was from north to south directions. The minimum amount of total drift potential (DPt) was found at Baft and Jirof stations by 398 and 400 v.u., respectively, while Rafsanjan station with 1665 v.u. experienced the highest value of this index. Except for Baft and Jiroft stations with moderate wind potential, the other stations showed high wind potentials. The analysis of uni-directional index (UDI) indicated that except for Jiroft and Zarand stations which had high variability with multi-directional winds, for the other stations moderate variation with bi-directional winds and oblique angle were observed.
Conclusion: It was concluded that although wind erosivity analysis gives valuable information on wind erosion situation and sediment transport, it is necessary to be considered and used the threshold velocity as well as soil erodibility databases in order to achieve a more accurate analysis of wind erosion in the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wind erosion
  • Wind rose
  • Storm rose
  • Sand drift potential
  • Kerman province
 1.Ahmadi, H., and Mesbahzadeh, T. 2011. Comparison of sand drifts potential estimating using momentum method and Fryberger velocity classes method (Case study: Jask and Kerman). J. Water Soil. 25: 1. 11-18. (In Persian)
2.Ahmadi, H., Naeini, S., and Yadegari, M. 2013. Use of anemometric results and threshold velocities for determination
of proper regions where sand storms are generated (Case study: around the synoptic station of Yazd). Desert.
3.Anvari, S.M., and Mohammadi, H. 2009. Estimation of sand transport potential and the resultant of erosive winds of corridor Jezink. The 2nd Conference on Regional of Natural and Environment. Feb 2009, Arsanjan, Iran. (In Persian)
4.Buschiazzo, D.E., Zobeck, T.M., and Abascal, S.A. 2007. Wind erosion quantity and quality of an Entic Haplustoll of the semi-arid pampas of Argentina. J. Arid Environ. 69: 29-39.
5.Diaz-Nigenda, E., Tatarko, J., Jazcilevich, A.D., Garcia, A.R., Caetano, E., and Ruiz-Suarez, L.G. 2010. A modelling study of Aeolian erosion enhanced by surface wind confluences over Mexico City. Aeolian Research. 2: 143-157.
6.Ekhtesasi, M.R., and Dadfar, S. 2014. Investigation on relationship between coastal hurricanes and sand dunes morphology in South of Iran. Physical Geography Research Quarterly. 45: 4. 61-72. (In Persian) 
7.Ekhtesasi, M.R., Saremi Naeini, M.A., and Saremi Naeini, A. 2006. Design of sand rose graph software, the processor of soil erosion power and sediment. The First National Conference of Wind Erosion, Yazd, Iran, 24-26 January. (In Persian)
8.Fatahi, M.M., Darvish, M., Javidkiya, H.R., and Adnani, S.M. 2011. Assessment and mapping of desertification total risk using FAO-UNEP method (case study: Qomroud watershed). Iran. J. Range Des. Res. 17: 4. 575-588. (In Persian)
9.Fryberger, S.G., and Dean, G. 1979. Dune forms and wind regime, P 137-169. In: E.D. McKee (ed.), A Study of Global Sand Seas. U.S. Geological Survey Professional Paper No. 1052.
10.Hagen, L.J. 1991. A wind erosion prediction system to meet user needs. J. Soil Water Cons. 46: 106-111.
11.Hanifepoor, M., Mashhadi, N., Mohammad Khan, Sh., and Amir Aslani, F. 2015. Determination of wind erosion patterns using the drawingof wind rose and storm rose (Casestudy: Damghan city) The 2nd National Conference on Desert with the Approach for the Management of Arid and Desert Areas. (In Persian)
12.Karimi Nazar, M., Fakhire, A., Feizniya, S., Rashki, A., and Miri Soleyman, S.G. 2009. Assessment of some geostatistics methods for evaluation of wind erosion threshold velocity in Sistan plain. J. Range Water. Manage. 62: 3. 405-417. (In Persian)
13.Lorestani, Gh., Shahriyari, A., and Maghsoudi, M. 2012. The effect of diameter distribution and frequency of sand particles on the deformation of the main components of Barkhan (The case study: Borkhan Maranjab). J. Geograph. Dev. 9: 25. 179-196. (In Persian)
14.Mahmoodabadi, M., and Rajabpour, H. 2017. Study on the effect of initial soil moisture content on wind erosion rate using a laboratory wind tunnel. J. Water Soil Cons. 24: 2. 167-182. (In Persian)
15.Mahmoodabadi, M., and Zamani, S. 2012. Effect of wind speed andsoil particle size distribution on sediment ‎transport mechanisms due to wind erosion. Watershed Engineering and Management. 4: 3. 141-151.(In Persian)
16.Mahmoodabadi, M., Dehghani, F.,and Azimzadeh, H.R. 2011. Effect of soil particle size distribution on wind erosion rate. J. Soil Manage. Sust. Prod. 1: 1. 81-96. (In Persian)
17.Mirzamostafa, N., Khalili, D., Nazemosadat, M.J., and Haderbadi, Gh. 2008. Hourly prediction of speed and direction of erodible winds using three hourly data (A case study: Zabol region). Iran. J. Range Des. Res.15: 1. 69-85. (In Persian)
18.Mirzamostafa, S.N., Khalili, D., Kamali, G., Haderbadi, G., Dalaliyan, M.R., and Afzali, S.F. 2003. Simulation of wind speed and direction to predict wind erosion. Third Climate Change Conference, Esfahan. (In Persian)
19.Nazari Samani, A.A., Dadfar, S., and Shahbazi, A. 2013. A study on dust storms using wind rose, storm rose and sand rose (Case study: Tehran province). Desert. 18: 9-18.
20.Nordstorm, K.F., and Hotta, Sh. 2004. Wind erosion from cropland in the USA: a review of problems, solutions and prospects. Geoderma. 121: 157-167.
21.Parsamehr, A., and Khosravani, Z. 2017. Analysis of erosive winds and depositions drift potential in desert regions of Esfahan province. Iran.J. Range Des. Res. 23: 4. 832-842.(In Persian)
22.Presley, D., and Tatarko, J. 2009. Principles of wind erosion and its control. Kansas State University. Available at: http:// www.weru.ksu.edu. (Visited August 18, 2011).
23.Saremi Naini, M.M. 2016. Estimationof the frequency of speed and direction of the erosive winds and dust storms
in Yazd province by using windrose, storm rose and sand rose. Iranian Scientific Association of Desert Management and Control. 8: 96-106.(In Persian)
24.Shi, F., and Huang, N. 2012. Measurement and simulation of sand saltation movement under fluctuating wind in a natural field environment. Physica A. 391: 474-484.
25.Sirjani, E., Sameni, A., Moosavi, A.A., Mahmoodabadi, M., and Laurent, B. 2019. Portable wind tunnel experiments to study soil erosion by wind and its link to soil properties in the Fars province, Iran. Geoderma. 333: 69-80.
26.Skidmore, E.L. 1974. A wind erosion equation: development, application and limitations. Atmosphere-Surface Exchange of Particulate and Gaseous Pollutants. 38: 452-465.
27.Skidmore, E.L. 1987. Wind erosion direction factor as influenced by field shape and wind preponderance. Soil Sci. Soc. Amer. J. 51: 198-202.
28.Sterk, G. 2000. Flattened residue effects on wind speed and sediment transport. Soil Sci. Soc. Amer. J. 64: 852-858.
29.Tavakolifard, A., Ghasemiye, H., Nazari Samani, A.A., Mashhadi, N., and Mirzavand, M. 2012. Investigation of role of different land uses in the sand storm by using wind rose and storm rose (Case study, Kashan). Environ. Erosion Res. J. 2: 2. 25-41. (In Persian)
30.Toy, T.J., Foster, G.R., and Renard, K.G. 2002. Soil Erosion: Processes, Predication, Measurement and Control. 338p.
31.Van Pelt, R.S., and Zobeck, T.M. 2004. Effects of polyacrylamide, cover crops, and crop residue management on wind erosion. 13th Int. Soil Conserv. Org. Conf., Brisbane, Australia.
32.Visser, S.M., Sterk, G., and Ribolzi, O. 2004. Techniques for simultaneous quantification of wind and water erosion in semi-arid regions. J. Arid Environ. 59: 699-717.
33.Whicker, J.J., Pinder, J.E., and Breshears, D.D. 2006. Increased wind erosion from forest wildfire: Implications for contaminant related risks. J. Environ. Qual. 35: 468-478.
34.Yamani, M. 2001. Relationship between the diameter of the sand particles andthe frequency of wind speeds in the area of the Rig of Kashan. Geographic Research. 38: 115-132. (In Persian)
35.Yamani, M., Zahab Nazoori, S., and Goorabi, A. 2011. Morphometric study and causes of Kerman rig deployment through the analysis of wind characteristics and sand grain. Arid Regions Geographic Studies. 1: 4. 17-33. (In Persian)
36.Yang, Y., Qu, Z., Shi, P., Liu, L., Zhang, G., Tang, Y., Hu, X., Lv, Y., Xiong, Y., Wang, J., Shena, L., Lv, L., and Sun, S. 2014. Wind regime and sand transport in the corridor between the BadainJaran and Tengger deserts, central Alxa Plateau, China. Aeolian Research.12: 143-156.
 37.Zamani, S., and Mahmoodabadi, M. 2013. Effect of particle-size distribution on wind erosion rate and soil erodibility. Archives of Agronomy and Soil Science. 59: 12. 1743-1753.
38.Zhang, C.L., Zou, X.Y., Gong, J.R., Liu, L.Y., and Liu, Y.Z. 2004. Aerodynamic roughness of cultivated soil and its influences on soil erosion by wind in a wind tunnel. Soil and Tillage Research. 75: 53-59.
39.Zhang, Z., Wieland, R., Reiche, M., Funk, R., Hoffmann, C., Li, Y.,and Sommer, M. 2012. Identifying sensitive areas to wind erosion in the Xilingele grassland by computational fluid dynamics modelling. Ecological Informatics. 8: 37-48.
40.Zhang, Z., Dong, Z., and Li, C. 2015. Wind regime and sand transport in China’s Badain Jaran Desert. Aeolian Research.