نویسنده = �������������� �������� ��������
ارزیابی اثرات علف کش‌های تریفلورالین، متری بیوزین و ایمازتاپیر بر رشد جدایه های Bradyrhizobium japonicum

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 251-268

ناصر باقرانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی؛ محمد حسین ارزانش