ارزیابی اثرات علف کش‌های تریفلورالین، متری بیوزین و ایمازتاپیر بر رشد جدایه های Bradyrhizobium japonicum

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

2 استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

4 استادیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده

رشد جدایه‌های B. japonicum در غلظت‌های مختلف علف‌کش‌های مورد استفاده در سویا در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. جدایه‌های B1، B6 و B43 و غلظت‌های صفر، 125/0، 25/0، 5/0، 1، 2، 4، 8 و 16 برابر مقدار توصیه شده از علف‌کش‌های تریفلورالین، متری‌بیوزین و ایمازتاپیر به عنوان فاکتورهای آزمایش در نظر گرفته شدند. روند تغییرات جمعیت هر جدایه در طی زمان با استفاده از مدل سه پارامتری گومپرتز و جمعیت جدایه‌ها در غلظت‌های مختلف هر علف‌کش با استفاده از معادله‌ی دز- پاسخ چهار پارامتری لجستیک برازش داده شد. نتایج نشان داد که حداکثر جمعیت جدایه‌های B1، B6 و B43 در محیط کشت YMB و دمای 28 درجه‌ی سانتی‌گراد به ترتیب به 109×77/4، 109×54/4 و 109×43/4 سلول در هر میلی لیتر محیط کشت رسید. هم چنین، جمعیت در جدایه‌های مذکور به ترتیب در 76/10، 55/11 و 51/12 ساعت دو برابر و باکتری‌ها طی مدت 14/26، 72/25 و 20/27 ساعت به میانه‌ی دوره‌ی رشد نمایی خود رسیدند. استفاده از تابع چهار پارامتری لجستیک دز – پاسخ در این آزمایش نشان داد که علف‌کش‌های متری بیوزین< تریفلورالین < ایمازتاپیر به ترتیب بیش‌ترین تأثیر را روی جمعیت جدایه های B. japonicum داشتند. میانگین غلظت تریفلورالین، متری‌بیوزین و ایمازتاپیر مورد نیاز برای ایجاد 50 درصد کاهش در جمعیت جدایه‌ها حدود 13، 7 و 4 میلی‌گرم در لیتر برآورد گردید که 6 تا 10 برابر مقدار توصیه شده‌ی آن‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of trifluralin, metribuzin and imazethapyr herbicides effects on Bradyrhizobium japonicum isolates growth

چکیده [English]

Abstract
Growth of B. japonicum isolates at different concentrations of herbicide used on soybean was studied as factorial experiment arranged in a completely randomized design with three replications. Isolates B1, B6, B43 and 0, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8 and 16 folded of the recommended doses of trifluralin, metribuzin and imazethapyr herbicides were considered as factors. Isolates population trends over time and colony forming unit (CFU) data at different herbicide concentrations were fitted using the Gompertz and four parameters logistic models, respectively. Results showed that Max. B1, B6 and B43 isolates population grown in YMB at 28 C were 4.77 × 109, 4.54 × 109 and 4.43 × 109 cell/ml, respectively. In addition to, isolates population doubled during 10.76, 11.55 and 12.51 hours and reached to their mid log phase in 26.14, 25.72 and 27.20 hours after incubation at 28 C. Using four parameters dose - response logistic models revealed metribuzin> trifluralin > and imazethapyr herbicides order affecting on B. japonicum population isolates. Mean estimated EC50 values for metribuzin, trifluralin and imazethapyr herbicides were 13, 7 and 4 mg. L-1 which were 6 to 10 times more than herbicides recommended doses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Growth curve
  • Dose-response curve
  • Soybean symbiosis bacteria