نویسنده = محسن حمید پور
تأثیر اگزالیک اسید بر جذب کادمیوم توسط بخش رس خاک

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 205-218

10.22069/ejsms.2016.3012

زهرا رمضانی؛ محسن حمید پور؛ پیمان عباس زاده؛ عیسی اسفندیارپور


جذب سطحی بور به‌وسیله‌ی کانی بیوتیت: اثر pH، قدرت یونی و ماهیت محلول زمینه

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 161-173

محسن حمید پور؛ فریده زارع پور رفسنجانی